Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - AKKAI

AKKAI 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ni kerieisek ehu en keisuhn sounpwong en nan sounparohte, KAUN-O ahpw pwurehng mahsen sang rehn soukohp Akkai.
2E mahsanihong Akkai en patohwanohng Serupapel, kepinahn Suda, ong Sesua, Samworo Lapalapo, oh ong aramas akan,
3“Mie emen rehmwail me kak tamataman uwen lingan en Tehnpas Sarawi wet mahs? Ia mwomwe rahnwet ong kumwail? Likamwete solahr mwomwe.
4Ahpw kumwail koaruhsie dehr nan kapehd tikitikla. Kumwail doadoahk pwe I pahn ieiang kumwail.
5Ni amwail kohdo sang Isip, I inoukihda me I pahn ieiang kumwail kohkohlahte. I ieiangkumwailte, eri kumwail dehr perki mehkot.
6“Mwurin ahnsou mwotomwot I pahn itikada nanleng oh sampah, sahpw oh sehd.
7I pahn kauwehla wehi koaros, oh ar dipwisou kesempwal akan pahn wisikdohng wasaht, oh Tehnpas Sarawi wet pahn direkihla dipwisou kesempwal.
8Ngehi me sapwellimaniki silper oh kohl koaros en sampah.
9Tehnpas Sarawi kapwo pahn lingan sang mehn mahso, oh I pahn ketikihong nei aramas akan pai oh popohl.” KAUN-O, Wasa Lapalap, me mahmahsen.
10Ni rahn kerieisek pahieu en keduwahun sounpwong en keriaun sounpar me Darius wiewiahki nanmwarki lapalap, KAUN-O, Wasa Lapalap, pil pwurehng mahseniong soukohp Akkai.
11E mahsanih, “Kalelapak rehn samworo kan duwen koasoandi en ire wet:
12Ma emen pahn ale kisin uduk kis sang ni meirong ehu oh wa nan pwungipen eh likou. Ma eh likowo pahn sairada pilawa, mwenge leu, wain, lehn olip, de soangen mwenge tohrohr ehu, mwenge pwuko pahn iang sarawihla?” Ni peidek wet eh wiawi, samworo ko sapengki, “Soh.”
13Akkai eri kalelapak, “Ma aramas emen saminla pwehki eh sairada paliweren me mehla men. Eri, ma e sairada ehu soangen mwenge pwukat, mwenge pwukat pahn iang saminla?” Samworo ko ahpw sapengki, “Ei.”
14Akkai eri patohwan, “KAUN-O mahsanih me ihte soangen koasoandi wet pahn wiawihong tohn wehiet oh mehkoaros me re pahn kairada; eri, mehkoaros me re pahn kin meirongkihla pohn pei sarawi wet me samin.”
15KAUN-O ketin mahsanih, “Kumwail sohte kak kilang dahme wiawihong kumwail? Mwohn amwail tapihada koadoahkpen onohnsapahl en Tehnpas Sarawio,
16kumwail kin kohla ni koasoakoasoak en wahnsahpw ehu kasikasik me kumwail pahn diar ehd rieisek, ahpw mehte eisek me kumwail kin diar. Kumwail kin kolahng ale kalon limeisek sang ni wasahn wie wain, kumwail ahpw kin diar kalonte rieisek.
17I kadarowei kisinieng karakar oh keteu aihs takai pwehn kauwehla mehkoaros me kumwail song en kairada, ahpw kumwail sohte koluhla.
18Rahnwet iei rahn kerieisek pahieu en keduwahun sounpwong, rahn me poahsoanen Tehnpas Sarawio kanekinekla. Eri, kumwail tehk dahme pahn wiawi sang rahnwet kohla.

19Mehnda ma sohte wahnsahpw ehu luhwehdi, oh tuhkehn wain kan, tuhke pik kan, pwohmakraneid kan, oh tuhkehn olip kan saikinte wa, ahpw sang met kohla I pahn kupwuramwahwih kumwail.”
20Ni rahnohte, ni rahn kerieisek pahieun sounpwongo, KAUN-O ketikihong Akkai keriaun mahsen
21ong Serupapel, kepinahn Suda: “I nektehn itikada nanleng oh sampah
22oh kauwehla wehi kan oh katokehdi ar manaman. I pahn kesepwekehdi werennansapw en mahwen kan oh sountangahki kan; oahs akan pahn mehla, oh soundakeparail kan emente pahn kemehla emen.
23Ni rahno I pahn aleiuk, Serupapel, nei ladu, oh I pahn idihiukada pwe ke en kaunda ni mwarei. Kowe me I piladahr.” KAUN-O, Wasa Lapalap, me mahmahsen.