Text copied!
CopyCompare
GODINU IRAU WAKE - Deimisi

Deimisi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naiyemuku, iyanu Dai Waria Mi Yesu Keriso i urero Dai Mi imukaisaya eno wefoisake nono moi eraerabusa keuwere mibairo irauaiai ufoisake nono moi eraerabusa keuwere me mibairo korokowere ufoisaie meramawereya eno da uawe.
2Nono moi miyaima yanu sosi ubarenaro amufisisike nono i moi miye irauaiai kokoi wau barufekuke amufekuro nono i moi miye dawa wau erunaku rufekuke amufeku. Eno uke amufisisie yama i irauaiai wau rufeku mibake eno wefoisa, yewa yaureka duboro aare yaua eno wefoisake nono i wau erunaku rufeku mibake ekararo euro iro eake yaua eno wefoisaie yae ba me wefoisa. Eno wefoisaie yanu imukeka irau meba ibake moi miye irauaiairo nono moi miye meramawereya eno weada ibake i ari eno wefoisa. Enoba Godi Dawa i ari eno ukekabai arara me.
5Naiyemuku, nanu wake wemaro ya nauawe. Godima i me sara ubu merama uke ibaisa orou emenu naukeka Dawabairo odifisane ibake emua we mune odakuneke Danu yawokeibaku orofa Dawabake imukari ukaisa oroubake makakune.
6Godima eno ukakuro nono yama i me sara ubu merama uke ibaisa orounu ibi we ma merama ukaisa. Enoba i oi daiwere bobo orouma yabake meramawere ukaada i kodo ureka oroubairo ya ma youre ane odakuneka.
7Enoba i oi daiwere bobo orouma iyanu Dai ibi Waria Mi Yesu Kerisonu ibi we ma merama ukaisa.
8I Godinu irau darawadu wake Danu bukaro eno ibinu, anu onamibake imukari ukaku enaenari anu naiyebake imukari ua i wake i ari eno ibinu. Eno ufoisaie yanu ukeka sineka irauaiai ufoisa.
9Yae moi mibake irauaiai ukaisake nono moi mibake meramawere ukaisaie ba me ukaisa. I ba me ukaisaro Godima eno weaku, yae Nanu darawadu daaba ma merama ukaisaba ibake yae meramawere oroua eno weaku.
10Enoba ainama Godinu darawadu wake yaisinanu weaku enaenari ukeebe i darawadu moi dai menaku uke dakakuie dawama i darawadu yaisina ma merama ukaku.
11Adinaro Godi Danu imusu mane eno wei, moi minu aweka aruma da enare odiaweke eme da ma feawe wei. Enoba moi minu aweka aruma da enare odifoisake nono moi mi ma feafoisaie ya Godinu darawadu wake yaisina ma merama ufoisa.
12Enoya imukenewaa uawe! Ya yaisina iwoka, Godima ya yaisina i eme ma woromeka darawadu wakeroma kodo ufekua irauaiai mane ukeibiawe.
13Godima yanu ukaisa sinaisa ibai yaisina erakuba yama eme moibake imukari ufoisaie nono Godima ya enaenari imukari uke yafiaku. Enoya eme yaisinabake imukari uawero nono Godima ya fanisi da mafia.
14Naiyemuku, nanu wake wemaro ya nauawe. Ainama na Godi imukenewaa ukakunea eno wefekuke nono moi orou unu da kofiakuie irauaiai me. Enoba danu naukekae irau meba ibake Godima dawa da ma wirofeku.
15Moi naukeka aweka o amaranaku emuabairo uruna meke irau wau meke emenu wau gagane bude badewerero nono emuama yabairo fafeisaro yama Godi yabairo ibinua eno wefoisake inaa mawaeweke uruna iawe i ari eno wefoisakema nono emuabake inaaini uruna da mafiakaisaie dawa irauaiaiba me? Ie ba me meramawere ufoisa. Enoba i Godi imukenewaa ufoisake nono moi orou unu kore dafoisaie yanu naukekae feareka arike irauaiai me.
18Ainama nabake nae Godi imukakunea eno wefekuro nono nama nae irauaiai waiya ukakune miya eno wemauke nono anu imukeka na ere dakakune enoya we ma iwoka uinaro anu imukeka ema wemau. Ae irauaiai uke dakakude aneme aneme anu imukeka emau? Nae irauaiai ukakuneba ibake yama nanu irau ukeka sineka efoisaie nanu imukeka ba iwoka sifoisaya eno wemau.
19Enoba yama Godi Dawae demuiya i ari eno imukaisaie irauaiai. Ie irauaiairo nono seidaninu merama imumuma enaenari imukaisake ia yaraada iura mamaisaro Godima emua ma wiroke dakakune.
20Ya gogore orou. Ya Godi imukada irauaiai uke dakaisaie irauaiai meba ibake yanu imukeka enaenari sine dakakuba ibai yabairo we ma iwoka umiau.
21Iyanu babae Eibaramuma Godinu wake nauike danu amara Aisiki i ofereni odeka orofaro ma feafine odiro Godima Eibaramu eraada eno wei, ae irauaiai miya wei. Eibaramuma danu imuka yaisina Godibairo odi ibake danu amara ubi Aisiki ofereni odeka orofaro odiro Godima ibai eraada Eibaramunu imukekae irauaiaiya eno we imui ide ya ibai imukaisaba me?
23Godinu bukaroma wei wake enaenari Eibaramuma i ari eno ui. I Godinu bukaroma eno weaku, Eibaramuma Godi imukenewaa uiro Godima ibai erike Eibaramue irauaiai miya eno weike Dawama Eibaramubake nono eno wei, ae Nanu naiyeya wei, Godinu bukaroma eno weaku.

24Ibai imuke eawe! Nono moi mima irauaiai ukakuie Godima dawae irauaiai miya eno weaku. Enoba moi mima Godi imukenewaa ukakuke nono moi oroubairo irauaiai uke dakakuie danu naukekae irauaiai me.
25Yewa moi wake wemaro ya nauawe. Eme moibake uke eneiareibi aweka Reiabu dawae enaenari irauaiai ui. Reiabu dawa eno ui, Diosuama eme aareifisabai efisane emuako we odairie miyai we mune uwara ubarenaro fe odirieke uruna mariero isiro nono moi daabaro we siboike we odairiero anisi. Eno ui ibake Godima ibai eraada dawae irauaiaiya eno we imuike weiro Diosuanu orouma Reiabu ma feare da uisa.
26Enoba moi minu imumuma anakuro i mi dawae fearaku. I ari enoe Godi imukenewaa ukaisike nono irauaiai uke dakaisiie iyanu naukekae feareka ari eno.