Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jakovljeva

Jakovljeva 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Braæo moja! u vjeri Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista ne gledajte ko je ko;
2Jer ako doðe u crkvu vašu èovjek sa zlatnijem prstenom i u svijetloj haljini, a doðe i siromah u rðavoj haljini,
3I pogledate na onoga u svijetloj haljini, i reèete mu: ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu reèete: ti stani tamo, ili sjedi ovdje niže podnožja mojega;
4I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlijeh pomisli.
5Èujte, ljubazna braæo moja, ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i našljednici carstva koje obreèe onima koji njega ljube?
6A vi osramotiste siromaha. Nijesu li to bogati koji vas muèe i vuku vas na sudove?
7Ne hule li oni na dobro ime vaše kojijem ste se nazvali?
8Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu: ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro èinite;
9Ako li gledate ko je ko, grijeh èinite, i biæete pokarani od zakona kao prestupnici;
10Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve.
11Jer onaj koji je rekao: ne èini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne uèiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.
12Tako govorite i tako tvorite kao oni koji æe zakonom slobode biti suðeni;
13Jer æe onome biti sud bez milosti koji ne èini milosti; i hvali se milost na sudu.
14Kakva je korist, braæo moja, ako ko reèe da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti?
15Ako, na priliku, brat ili sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,
16I reèe im koji od vas: idite s mirom, grijte se, i nasitite se, a ne da im potrebe tjelesne, šta pomaže?
17Tako i vjera ako nema djela, mrtva je po sebi.
18No može ko reæi: ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi vjeru svoju bez djela svojijeh, a ja æu tebi pokazati vjeru svoju iz djela svojijeh.

19Ti vjeruješ da je jedan Bog; dobro èiniš; i ðavoli vjeruju, i drkæu.
20Ali hoæeš li razumjeti, o èovjeèe sujetni! da je vjera bez djela mrtva?
21Avraam otac naš ne opravda li se djelima kad prinese Isaka sina svojega na oltar?
22Vidiš li da vjera pomože djelima njegovijem, i kroz djela savrši se vjera?
23I izvrši se pismo koje govori: Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božij nazva se.
24Vidite li dakle da se djelima pravda èovjek, a ne samom vjerom?
25A tako i Raav kurva ne opravda li se djelima kad primi uhode, i izvede ih drugijem putem?
26Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez dobrijeh djela mrtva.