Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Daniyɛli

Annabi Daniyɛli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudaya mangɛ Yehoyakimi xa mangɛya ɲɛ saxan nde ra, Babilɔn mangɛ Nebukadansari naxa siga Darisalamu gerede, a xa sɔɔrie fa mɛnni rabilin gere ki ma.
2Marigi naxa Yudaya mangɛ Yehoyakimi sa e bɛlɛxɛ, a nun Ala xa hɔrɔmɔbanxi yirabase sɛniyɛnxi ndee. Mangɛ Nebukadansari naxa nee xanin Babilɔn bɔxi ma a xa ala xa banxi kui, naafuli ragatama dɛnnaxɛ.
3Mangɛ naxa a fala Asipenasi bɛ, a xa walikɛe xa mangɛ, a xa Isirayila fonike ndee sugandi mangɛ xabilɛ ya ma, xa na mu kuntigi denbayae ya ma.
4A xa xaxilima xaranxie sugandi naxee fate yalanxi, naxee tofan, alako e xa nɔ walide mangɛ xa banxi kui, e man xa Babilɔn xui nun a sɛbɛli xɔri xaran.
5Mangɛ naxa donse nun wɛni itaxun e ma, e baloma naxan na ɲɛ saxan bun ma. Na dangi xanbi, e xa so walife mangɛ bɛ.
6Yudayaka naxee nu na e ya ma, nee nan ya: Daniyɛli, Xananiya, Mikayeli, nun Asaraya.
7Mangɛ xa walikɛe xunyi naxa xili nɛɛnɛ sa e xun ma. A naxa Daniyɛli xili sa «Beletesasari.» A naxa Xananiya xili sa «Sadiraki.» A naxa Mikayeli xili sa «Mesaki.» A naxa Asaraya xili sa «Abedinego.»
8Daniyɛli naxa natɛ tongo a xa a yɛtɛ ratanga mangɛ xa donse raharamuxie nun a xa wɛni ma. A naxa walikɛe xa mangɛ mayandi a xa tin na ra.
9Ala to nu bara a ragiri Daniyɛli xa rafan a ma, walikɛe xa mangɛ naxa diɲɛ a ma.
10A naxa a fala a bɛ, «N bara gaaxu n ma mangɛ ya ra, naxan bara donse nun minse itaxun wo ma. Xa a sa wo to, wo fate baxi wo ma, wo fate mu fan alɔ booree, mangɛ fama nɛ n xunyi bade n dɛ i.»
11Daniyɛli naxa a kantama yaabi, walikɛe xa mangɛ nu bara naxan ti Daniyɛli, Xananiya, Mikayeli, nun Asaraya xun ma,
12«I xa muxu mato xi fu bun ma. Sansi bogie nun ye gbansan so muxu yi ra.
13Na dangi xanbi, i xa muxu lahalɛ nun booree lahalɛ mato, naxee mangɛ xa donse donma. Na tɛmui, i xa natɛ tongo i rabafe ma.»
14E kantama naxa tin na ra, a xa e mato xi fu bun ma.
15Xi fu to dangi, e lahalɛ nu fan dangi booree ra, naxee nu mangɛ xa donse donma.
16Na nan a toxi, e kantama naxa sansi bogie so e yi ra mangɛ xa donse nun wɛni ɲɔxɔɛ ra.
17Ala naxa fe kolonyi, lɔnni, nun fahaamui fi yi fonike naani ma. Daniyɛli naxa nɔ laamatunyie nun xiyee fasaride.
18Waxati to ɲɔn, mangɛ nu bara naxan fala, walikɛe xa mangɛ naxa e mati Nebukadansari yire.

19Mangɛ xungbe to gɛ wɔyɛnde e ra, a naxa a kolon e maniyɛ mu nu na boore fonikee ya ma. Mixi yo mu a kɛnɛn alɔ Daniyɛli, Xananiya, Mikayeli, nun Asaraya. Na kui, e naxa so walife mangɛ bɛ.
20Mangɛ to e maxɔrin fe kolonyi, lɔnni, nun fahaamui ma, a naxa a kolon e xa yaabie fan Babilɔn karamɔxɔɛe nun sematoe gbe bɛ dɔxɔ fu.
21Daniyɛli naxa lu na wali kui han Sirusi xa mangɛya ɲɛ singe ra.