Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Daniel

Daniel 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Itzun bantz tul yi toxi'n yob yi na cawun tzaj Belsasar tibaj Babilonia, at tzun jun inwutzicy' bantz, yi in Daniel. Apart yi jun inwutzicy'a'tz swutz yi e' yi nsken wil.
2Yi wil tul yi inwutzicy'a'tz, i'tz yi iẍcunin cho'n atin stzi' yi tzanla' yi na bi'aj Ulay le tnum Susa cwent Elam.
3Te yi atin stzi' yi jun tzanla'a'tz nintzun ben wilol jun chin cne'r yi bak wi' yi at stzi' yi jun a'a'tz. Yi jun cne'ra'tz at tzun cob tuc' yi chin tkan nin, poro at jun scyeri yi cob tuc'a'tz yi wi'tzbiltlen jale'n. Ej nin mas tcu'n ẍch'uye'n swutz yi junt.
4Ncha'tz wil yi jun cneru'a'tz yi na tzan tan toco'n toque'n tzi'n, je'n tzi'n, nin cwe'n tzi'n. Cya'l nin tzun jun txuc na nimsaj tib tan oyintzi' tuch'. Na qui'c nin jun najk clax tk'ab, na wi'nin ẍchamil. Nin na ban yi tetz tajbil quib yi na taj, na wi'nin tunin jale'n mas ẍchamil.
5”Itzun bantz, tzinwutz cunin tzun yi saje'n jun chin wutzile'n chiw toque'n tzi'n. Elnak nin i' tcya'j yi telemule'n. Pentlen tunin tzun na copon yi wi tkan wuxtx'otx' tan bi'l chin ojke'l yi at cu'nt. Ej nin txo'l yi wutz at jun tuc'.
6Yi tule'n yi jun chiwa'tz te yi cne'r yi at nintz stzi' yi a', nintzun ben bnol tibtz tu cyakil yi walor tan tocle'n yi cne'r.
7Chin k'uchij cunin tzun saje'n yi cob tuc' tal cne'r ta'n. Na qui tunin k'usij ban yi walor yi tal cne'r swutz yi jun chin wutzile'n chiwa'tz. Chin toli'n nintzun tulejtz wuxtx'otx' nin baj yak'pultz na cya'l nin jun ncolon tk'ab.
8”Itzun yi jun chiwa'tz mast cunin tzun ẍchamil jaltz. Poro tul yi jun tiempa'tz yi jale'n mas ẍchamil ninin el buk'x yi jun chin tuc'a'tz yi at txol yi wutz. Kale ele't buk'x yi jun chin tuc'a'tz, cyaj cu'n tzun xel jaltz. Yi cyaj tuc'a'tz cyaj xtx'u'c e' ele't. Jun na ẍchaj nin je'n tzi'n. Ej nin junt na ẍchaj nin tele'n tzi'n. Ma yi junt, cho'n na ẍchaj nin toque'n tzi'n, nin yi wi'tzbil cho'n na ẍchaj nin cwe'n tzi'n.
9At tzun junt ne'ẍ tuc' jaltz te jun scyeri yi cyaja'tz nin mast cunin tzun ẍch'uye'ntz cwe'n tzi'n, tele'n tzi'n, nin ncha'tz bantz le yi ama'l yi na bi'aj Chin Yube'n Nin.
10Yi jun tuc'a'tz ẍk'oquenle'n jal wi'nin ẍchamil, jalen cu'n yi toque'n i' tan oyintzi' scye'j yi e' sanlar cwent tcya'j. Ej nin wi'nin tx'uml saj masol, nin baj yak'pultz.
11Ej nin ja quiwix yi c'u'l jalen cu'n yi njal walor tan toque'n tan oyintzi' tuch' yi mero wi'tz Ajcaw scyetz yi e' sanlar tetz tcya'j. Ej nin i' ntzajsan yi jun oy yi na ak'lij tetz Ryos cyakil nin k'ej. Nin ja oc tan telse'n k'ej yi ama'l yi wi'nin xanil.
12Na cho'n cya'te'n yi e' tetz sanlar tul yi jun ama'la'tz yi wi'nin xanil. Ya'stzun tulejtz tan tu' yi yab ajtza'kl yi oc le wi'. Ja ban yi tetz tajbil, na ja bnix wi'nin e'chk takle'n cachi' ta'n. Nin cyakil yi nxtxum, ja xcye' i' te'j.
13”Bene'n tzun witaltz yi bene'n jakol jun ángel tetz junt ángel. Itzun taltz: ‘At jun takle'n yi chin juntlen nin yi na tzan banle'n wi yi altar kale na pat-xe't yi e'chk oy yi na ak'lij tetz Ryos cyakil k'ej. ¿Tona' tzun tzaj wi' yi jun yab ajtza'kla'tz? Ncha'tz ¿tona' tz'oc cawse'n yi juna'tz yi na tzan tan banle'n yi e'chk takle'n cachi'a'tz te'j Ryos, nin scye'j yi e' yi na xom chiwi' te'j?’ stzun yi ángel tetz yi junt. Saje'n tzun tlol yi junt. Itzun taltz:
14‘Quil tane' jalen yil jepon cob mil tu ox cient k'ej. Ej nin kalena's tzun tz'oc xanse'n junt tir yi ama'l yi chin xan nin.’
15”Ej inin tzun na chintzan wetz tan xmaye'n yi e'chk xtxolbila'se'j, nin tan xtxumle'n yi mbi na elepont, yi je'n joptuj jun tzinwutz yi icunin jun yaj tane'n.
16Nintzun ben wital wi' jun wunak yi na jilon. Cho'n na jilon tzaj stzi tzanla' yi na bi'aj Ulay. Nintzun saj tloltz: ‘Gabriel, txolnin tetz yi jun yaje'j yi mbi na elepont yi jun wutzicy' yi ntil,’ stzun yi juna'tz.
17”Saje'n tzun ẍkansal tib yi jun ángela'tz swe'j. Nin tan bi'l yi xo'w yi atin cu'nt, incwe'n tzun mejloktz swutz i', jalen cu'n yi cwe'n pone'n wutz implaj wuxtx'otx'. Poro nin saj tlol i' swetz: ‘¡Yaj! nink cẍnachon te'j cyakil yi xtxolbil yi mawil, na i'tz yi mbi sbajok te yi wi'tzbil tiemp tzone'j wi munt.’
18”Te yi na tzan i' tan xtxole'n swetz ja el inc'u'l, nin ja chincu' trimp wuxtx'otx', nintzun tzaje'n i'-tz tan intxicbaje'n. Itzun taltz swetz:

19‘Ma jalu' nocopon tan xtx'olche'n xo'l yi mbi na elepont yi jun wutzicy' yi mawil. Cyakil cu'n yi e'chk takle'n yi mawil, ya'stzun sbajok le wi'tzbil tiemp, yil tic'saj Ryos c'u'l scye'j cyakil wunak.
20’Ma yi jun cneru' yi mawil yi at cob tuc', na ẍchaj yi cob ajcaw tetz Media tu Persia.
21Ma yi jun chiw yi saj toque'n tzi'n, na ẍchaj yi ajcaw tetz Grecia. Ej nin yi jun tuc' yi at txo'l yi wutz yi jun chiwa'tz na ẍchaj yi bajx ajcaw yi scawunk.
22Ej nin yi cyajt tuc' yi e' jal yi tele'n yi jun, na ẍchaj yi ẍchijalok cyaj ajcaw yi ẍchijatxe' yi jun nacióna'tz ẍchiwutz. Poro quil jepon yi cyetz chichamil tan cawu'n chi mban yi bajx.
23’Nin yil jepon yi chitiemp yi cyaja'tz tan cawu'n, nin yil jal wi'nin quil wunak swutz Ryos yi qui't nin scuy i' chipaj, kalena's tzun tz'oc cyen junt ajcaw yi chin juntlen nin i', nin wi'nin tajtza'kl sbne' tan cawu'n.
24Yi juna'tz sjalok wi'nin ẍchamil tan cawu'n, poro nk'e'tz tetz cuntu' yi ẍchamil. Ej nin tan yi ẍchamil yi juna'tz tz'ocopon i' tan po'tze'n cyakil cu'n e'chk takle'n. Xcyek i' scye'j yi e' ajcaw yi at wi'nin chichamil. Ncha'tz xcye' i' te wi'nin tanum Ryos.
25Tan yi tetz tajtza'kl yi chin cachi' nin, nin tan yi e'chk la'jil, xcyek tan cambaje'n wi'nin k'ej. Ej nin tan yi tajtza'kla'tz stocse' tib nim. Ej nin wi'nin wunak yi cho'n lk'uke' chic'u'l te'j ẍchiquimok ta'n. Ncha'tz tz'ocopon i' tan oyintzi' te yi wi'tz Kajcaw yi at jalen tzi'n tcya'j. Poro quil xcye' te'j, ma na slo'onk ta'n.
26’Ma yi xtxolbil yi sbajok tul yi cob mil tu ox cient k'ej yi mawil i'tz jun xtxolbil yi jun cu'n sbajok, i'tz jun xtxolbil yi bintzi nin. Nin yil tz'el tiemp tz'elepon cu'n te'j, col cu'n yi e'chk xtxolbila'tz, nin cya'l tzawal nint,’ stzun yi ángel bantz swetz.
27”Yi wital yi xtxolbile'j, ninin tzun inyobte'n wetz. Nin qui'ct nin inwalor bantz tetz cobox k'ej. Yi tule'n mu'ẍ yos swuch', nin no'c junt tir xlaj yi rey tan banle'n tane'n yi wetz wak'un. Poro wi'nin tzun imbisune'ntz tan yi jun inwutzicy'a'tz yi nwil, na qui nin el intxum tetz yi mbi na elepont,” stzun Daniel bantz.