Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Daniel

Daniel 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun yi tele'n tiemp nintzun cawun yi rey Nabucodonosor tan banle'n jun teblal yi oro cu'n. Yi bnixe'n yi jun teblala'tz, junaklaj tzun metr ban yi wutz tkan, nin ox metr ban yi wutz. Cho'n tzun tpone'n yi jun teblala'tz tan yi rey wi ẍk'ajlaj Dura, cwent Babilonia.
2Yi bnixe'n tircu'n, nintzun el jun ort tan yi rey tan chichakle'n cyakil yi e' wi'tz ajcaw tetz cyakil tnum cwent Babilonia. Ncha'tz e' chakxij yi e' alcal scyuch' yi e' ajcaw squibaj yi e' sanlar. Ncha'tz e' chakxij yi e' ak'ol tajtza'kl yi rey, nin e' colol pwok, scyuch' e' pujul xtisya', nin cyakil yi e' aj tx'amij. Chimolol tzun quib chicyakil yi e' ajcawa'tz tan telse'n yi wutz k'ej yi jun teblala'tz yi nsken bnix tan yi rey.
3Ej tircu'n tzun yi e' wi'tz ajcaw tetz yi nación e' opontz tan tak'le'n k'ej yi jun teblala'tz.
4Ma yi chimolol quib nintzun jilon yi ajcaw yi bixe' tan bajxomi'n te yi jun chin wutzile'n k'eja'tz. Itzun taltz: “E'u' jun c'oloj kacmon, yi ate'u' tzone'j nin scyuch' yi e'u' yi nchisaju' lakak e'chk tnum, quibit tzaju' yi ca'wle'j.
5Yil quibitu' yil ẍch'in yi chun, nin yil tz'oc yi chirimiy, tu tampor tu arpa, nin cyakil e'chk mas ma'cl tetz kbetz, tajwe'n tan chimejewe'n cu'nu' swutz yi jun teblale'j yi oro cu'n yi ja bnix tak'un kareyil.
6Ma yi e' yi quil chimeje' tan tak'le'n k'ej yi jun teblale'j, ninin nchiben jo'li'n cyera'tz tc'u'l jun k'ak' yi wi'nin lamcane'n, yi ja bnix tak'un kareyil,” stzun yi ajcawa'tz bantz.
7Ej nin ya'tz nin bantz. Yi quibital cyakil yi e' wunak yi ate'-tz yi toque'n yi e'chk ma'cla'tz, nintzun e' cu' jokloktz tan tak'le'n k'ej yi jun teblala'tz yi oro cu'n.
8Ate' tzun cobox nachol ẍchixo'l cyakil yi e' wunaka'tz yi ate'-tz. Nintzun e' octz tan chixochle'n cyen yi e' judiy swutz yi rey Nabucodonosor. Itzun cyaltz:
9—Ta' max c'u'lu' skibaj. Nink ben ẍkon yi tiempu' tetz ben k'ej ben sak. Nink na'wsij yi bi'u' sbne' opon tunintz.
10Ma jalu' ta' ja bin cawunu' yi tajwe'n tan kamejewe'n cu'n kacyakil swutz yi jun teblal yi ja bnix tanu' yil xe'tij yi e'chk kbetz,
11nin alchok scyetz yi quil sban tane'n yi jun ca'wle'j tajwe'n tan bene'n jo'li'n tera'tz tk'ak', chiju' ban.
12Poro ta', yi ox ajcaw yi ncho'c cyen tanu', yi e' judiy, quinin na cyek ẍchi'u' nin quinin na chiban tane'n yi ca'wlu'. Ej nin quinin na cyak' k'ej e'chk ryosilu', mpe ik yi jun teblal yi ja bnix tanu' yi oro cu'n. Yi ox yaja'tz je chibi'e'j, Sadrac, Mesac tu Abed-nego.
13Yi tbital Nabucodonosor yi xtxolbile'j nintzun chi'ch c'u'l scye'j yi ox ajcawa'tz. Ej nin tan yi ẍchi'chbe'n c'u'l nintzun cawunintz tan chichakle'n tzaj. Lajke'l nintzun e' opon ticy'le'ntz swutz yi rey.
14Ma yi cyopone'n nintzun jak i' scyetz: —¿Bintzi nin pe' yi qui na itak'wok chik'ej yi e' inryosil, nin yi jun teblal yi ja bnix wa'n yi oro cu'n?
15Ma jalu' ko qui', ¿list pe' axwok tan imejewe'n cu'n swutz yil xe'tij junt tir yi e'chk ma'cl cyak'un yi e' aj kbetzum? Na ko quil tziban wok tane'n, cxbenwok jo'li'n tk'ak'. Ej nin qui'c nin jun ryos yi nink xcye' tan icolche'n tk'ab yi jun k'ak'a'tz, stzun yi rey scyetz.
16—Ta', qui na kaxob te yi xtxolbile'j yi ja bixe' tanu'.
17Na yi ketz kaRyosil yi na kocsaj, xcyek i' tan kacolche'n tk'ab yi jun chin k'ak'a'tz, nka tu alchok e'ch takle'n yi na taju' sbanu' ske'j.
18Poro ta', ok le wi'u', mpe qui'k tz'oc yi ketz kaRyosil tan kacolche'n, ja katxum yi qui'c cuj tan kamejewe'n cu'n ẍchiwutz yi teru' ryosilu', mpe ik yi jun teblal yi ja bnix tanu'. Na qui'c rmeril tan kak'ol chik'ej yi e'chk ryosa'tz, che'ch yi ox yaja'tz bantz.

19Chin cyakt nintzun ban Nabucodonosor tan ẍchi'chbe'n yi c'u'l yi tbital yi chiyol yi ox yaja'tz. Cawune'n tzuntz tan toque'n juk tir mas wolor yi k'ak' swutz yi na ban tunintz.
20Che' bene'n tzun ẍchakol yi rey cobox sanlar yi chin cham nin e' tan chic'alche'n cu'n Sadrac, Mesac tu Abed-nego, nin tan chijo'le'n quen tk'ak'.
21Chicwe'n tzun c'alij tuml yi be'ch cyetz. Nintzun e' ben jo'li'ntz tk'ak'.
22Ma yi e' sanlar yi e' ben tan chijo'le'n cyen tk'ak', ninin e' quimtz tan yi walor yi k'ak'.
23Inti yi ox yaja'tz yi e' ben jo'li'n tk'ak', c'alijche' nintz yi cyocompone'n tk'ak'.
24Poro yi chibene'n tilol Nabucodonosor yi ẍe'n quitane'n tk'ak', lajke'l nintzun je'n txicloktz, nin ben jakoltz scyetz yi e' ak'ol tajtza'kl yi ate' xlaj: —¿Nk'e'tz pe' ox ntzi' yaj yi ncho'c ka'n tk'ak'? Ej nin ¿nk'e'tz pe' c'alijche' len yi nchiben jo'li'n? —Bintzi ta', ox ntzi' chixone'n, che'ch tzun bantz tetz rey.
25—Poro cyaj cu'n chixone'n na wilnin wetz. Nin qui c'alijche', na na chixon nicy'al yi k'ak'. Nin qui na chitz'e'. Ej nin yi cyaji'n yaj apart yubil ẍchiwutz yi oxt. Cho'n cunin wutz i' chi tane'n jun ángel.
26Lajke'l nintzun bene'n Nabucodonosor naka'jil yi julil yi k'ak', nin ẍch'in nin i' scyetz. Nin taltz: —Sadrac, Mesac tu Abed-nego, cale'nwok tzaj. Na bintzi nin axwok ẍchakum Ryos, yi Ryos yi bintzi nin te'tz, stzun yi rey banintz. Cyele'n tzaj tzun yi ox yaja'tz tk'ak'.
27Yi cyele'n tzaj, cyopone'n tzun cyakil yi e' wi'tz ajcaw tetz yi nación tan quilwe'n, nin ja quil yi qui'c nin mu'ẍ tal nink nchitz'e', nin qui'c nin mu'ẍ tal nink ntz'e' yi be'ch cyetz. Tunink yi xi'il chiwi' qui'c nin mu'ẍ yi nink ntz'e'. Ej nin qui'c nin mu'ẍ xewal sib scye'j yi cyele'n tzaj.
28Yi tilol Nabucodonosor yi xtxolbile'j nintzun taltz: —Kak'e' kak'ajsbil tetz chiRyosil yi ox yaje'j, na i' yi Ryos yi wi'nin ẍchamil. Kak'e' kak'ajsbil tetz, na ja saj ẍchakol yi tetz ángel tan chicolche'n yi ox yaje'j tk'ab k'ak'. Yi e' cyetz qui nin nchimeje' swutz yi jun teblal yi mbnix wa'n, na ntin na chimeje' swutz yi cyetz chiRyosil. Cha'stzun te ja cyak' quib tk'ab quimichil tan qui chimejewe'n cu'n swutz yi jun teblale'j.
29Ma jalu' bitwok tzaj, ẍchiquimok alchok scyetz yi quil cyek ẍchi' yi chiRyosil yi ox yaje'j, nin chin puch'ij cunin ẍchibne'. Ej nin ncha'tz chica'l, copon woq'ui'n. Na qui'c nin junt Ryos yi nink xcye' tan kacolche'n. Nin yi ca'wle'j i'tz scyetz cyakil wunak. Qui'c na ban alchok nchisite't, stzun yi rey bantz.
30Ma yi ox yaj, nintzun ak'lij balaj cyak'un le gobierum cwent Babilonia. Nin jal wi'nin chik'ej.