Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Daniel

Daniel 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1’Yil bajij yi xtxolbila'se'j, jepon txiclok Miguel, yi wi'tz ángel yi q'uicy'lom cyetz yi ara tanum. Chin bisbil nin tzun sbne' yi jun tiempa'tz, na qui otojk ja bajij yi e'chk takle'na'tz ẍchixo'l wunak sajle'n tunintz. Poro yil tz'icy'pon yi tiempa'tz ẍchiclaxok cyakil yi e' atanum yi tz'iba'nt chibi' tul yi liwr Ryos.
2Ẍchitz'ok wi'nin e' quimnake'. Ẍchitz'ok tan cyetzal yi itz'ajbil tetz ben k'ej ben sak. Poro ncha'tz wi'nin e' ẍchitz'ok tan tijle'n chicaws tetz ben k'ej ben sak yi chin xo'wbil nin. Chin tx'ixwil nin sbne' tetz cyetz.
3Ma yi e' yi tz'aknak cu'n cyajtza'kl, yi e' yi ocnake' tan chichusle'n wi'nin wunak tan chixome'n te yi balaj be' yi jicyuch te'j, chitxekunk chi tane'n yi tx'uml lak'bal. Ej nin chitxekunk tetz ben k'ej ben sak.
4’Ma aẍatz Daniel, cya'l tzawal wit yi e'chk takle'ne'j ma na na waj yil tz'oc jun sey tane'n te yi liwre'j. Na waj yil jopxij jalen yil jepon yi wi'tzbil tiemp. Te yi jun tiempa'tz ẍchixonk wi'nin wunak bene'n tzi'n wi munt. At e' yi oque'n ẍchibne', nin at e' yi ele'n ẍchibne' tan jale'n cyajtza'kl te yi mbi sbajok tul yi jun tiempa'tz,’ stzun yi juna'tz ban swetz.
5”Ma yi in wetz yi in Daniel nintzun ben wilol cobt yaj yi txiclche'-tz stzi'ak yi tzanla' Ulay. At tzaj jujun lakak xlaj.
6Bene'n tzun jakol jun scyeri coba'tz tetz yi jun yi weko'n tib tan balaj be'chok, yi lino cu'n, yi txiclij tibaj yi a'. Itzun taltz: ‘¿Tona'l tzaj wi' yi e'chk takle'ne'j yi chin xo'wbil nin sbne'?’
7Je'n tzun tk'ol yi jun yaja'tz yi k'ab tcya'j tan ẍchajle'n yi sak cu'n swutz Ryos yi xtxolbil yi stale' i'. Nintzun taltz: ‘Yil tz'icy' ox yob tu ni'cy, nin yi nsken xit chichamil yi e' tanum Ryos, kalena's ltane' cyakil e'chk takle'na'tz,’ stzun yi jun ángela'tz bantz.
8”Ja tzun wit cyakil yi ntal i', poro qui'c nin mu'ẍ tal nink me'l intxum tetz. Bene'n tzun injakoltz tetz: ‘Ta' ¿mbi sbajok yil tzaj wi' yi jun tiempa'tz?’
9Saje'n tzun tlol i' swetz: ‘Daniel, qui'c awocle'n te'j. Na cyakil yi xtxolbil te yi mbil sbajok tajwe'n tan tewe'n jalen yil jepon tamp te yi jun tiempa'tz.
10Tan yi q'uixc'uj yi ẍchitije' yi e' atanum sjalok wi'nin e' yi chocopon tetz balaj. Chin skoj nin sbne' cyalma'. Ma yi e' malnak ẍchibne' nin yi cyetz cyajbil, nin quil tz'icy' scyetz yi mbi lbajij scye'j. Poro yi e' yi tz'aknak cu'n cyajtza'kl tz'elpon chitxum te cyakil yil sbajok.
11Yil tane' yi pate'n tx'ixwatz nin yil tz'ocopon yi jun takle'n yi chin xo'wbil nin le ca'l Kataj, tajwe'n tan ticy'e'n jun mil tu cob cient tu jun mutx' tu lajuj k'ej (1,290).
12Ban cyeri yi e' yil k'uke' nin chic'u'l te Kataj jalen yil tz'icy'epon jun mil ox cient tu junak o'laj k'ej (1,335), jetz yi tele'n ticy'le'n yi pate'n yi tx'ixwatz tibaj yi altar.
13Poro yi aẍatz Daniel quiwit, jalen yil ẍquim, na cẍujek nin cẍitz'ok junt tir le wi'tzbil k'ejlal tan awetzal yi jalaj atx'otx' yi tz'ak'lok tzatz,’ stzun yi jun yaja'tz bantz.”