Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Daniel

Daniel 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz te yi at tzaj yi rey Belsasar tan cawu'n Babilonia. At tzun cobox wutzicy' Daniel ban. Toque'n tzun i' tan stz'ibe'n cu'n yi xe' yi e'chk takle'n yi til tul yi wutzicy'a'tz. Je tzun yi stz'ib i'e'j:
2“Ja wil tul inwutzicy' yi nchisaj yi cyaj tojkbil cyek'ek' yi at lakak xtx'u'c munt tan ẍchek'e'n yi mar.
3Ej nin te yi jun rata'tz, ja wil cyaj txuc yi chin xo'wbil nin e'. Cho'n chije'n tzaj xe mar. Apart len chiyubil.
4Yi bajx yi je'n tzaj, icunin jun león. Poro apart, na at xicy' chi tane'n q'uil q'uitx. Te yi na chintzan tan xmaye'n nin, nintzun el k'okij yi xicy'. Nintzun je xitx'ijtz tan je'n txiclok tibaj yi cob tkan, chi na ban jun yaj. Ej nin ja tx'ixpuj yi tajtza'kl tan toque'n tetz tajtza'kl jun yaj.
5”Ma yi ca'p icunin jun oso tane'n. Nim tcu'n jun jalaj xlaj swutz yi junt. Ej nin jacu'n ox tembl bak ta'n. Nintzun a'lchij tetz yi jun txuca'tz: ‘Ma jalu', ¡Quilo'k! Cun bajswe' cyakil jilwutz chi'baj yi na awaj,’ stzun u'lijtz.
6”Ma yi toxi'n, icunin jun leopardo tane'n. Poro apart, na cyaj cu'n xicy' i' at. Ncha'tz cyaj cu'n wi' i' at. Nintzun ak'lij ama'l tetz tan cawune'n.
7”Ma yi cyaji'n txuc mas tcunin xo'wbil ẍchiwutz yi oxt yi nche' wil. Nin wi'nin ẍchamil, na chin quikan nin yi te', nin chin ch'ich' cu'n. Nintzun oc i'-tz tan wak'e'n nin tan chibajse'n yi contr. Ma yi nsken wi't noj c'u'l nintzun octz tan yak'pe'n yi sowril. Yi jun txuca'tz apart i' ẍchiwutz yi oxt yi nsken wil, na lajuj cu'n tetz tuc' at.
8”Te yi na chintzan tan xmaye'n nin yi e'chk tuc' yi jun txuca'tz, ja wil yi je'n mule'n jun tal juy tuc' ẍchixo'l yi lajuja'tz. Nintzun el k'okij ox tuc' te yi e' yi ate' nintz, tan jale'n ama'l tan ẍch'uye'n i' tetz. Ej nin yi jun tal tuc'a'tz, at wutz chi tane'n wutz jun yaj. Ej nin at stzi' chi tane'n stzi' jun yaj. Nin chin xo'wbil nin yi e'chk yol yi na eltzaj le tzi'.
9”Na nin tzun chintzantz tan xmaye'n yi xtxolbila'se'j yi bene'n wilol yi nuc'xe'n cobox c'olchbil chi tane'n c'olchbil jun wi'tz ajcaw. Nin tibaj jun scyeri yi e'chk c'olchbila'tz wil yi c'olewe'n cu'n jun Wutzile'n Tijl C'u'lal yi at nintz sajle'n tunintz. Chin sak nin yi be'ch tetz, chi tane'n skojal k'ab che'w. Ma yi xi'il wi' icunin skojal mojob tane'n. K'ak' cu'n yi jun c'olchbila'tz, tuml yi e'chk tolo'il.
10Ncha'tz swutz cu'n yi jun c'olchbila'tz at jun chin tzanla' yi na el tzaj yi k'ak' cu'n. Ej nin wi'nin e' ate'-tz tetz xconsbe'tz yi jun ajcawa'tz. Jat lo' mil chixone'n. Ncha'tz jat lo' millón txiclche' swutz i'. C'olewe'n nintzun ban i'-tz tan pujle'n xtisya'. Ej nin je jakij yi e'chk liwr swutz.
11”Ma yi in wetz, c'abchin quen tunin tan xmaye'n yi mbi cu'n sbajok te yi tal ne'ẍ tuc'a'tz, na chin xo'wbil nin yi e'chk takle'n yi na tal. Ej nin bene'n wilol yi cwe'n biyij yi jun txuca'tz. Chin puch'ij cunin ban, nin cho'n bene'n jo'li'ntz tk'ak'.
12Ncha'tz yi oxt txuc. Nsken el ticy'le'n yi ca'wl chik'ab tan qui't chicawune'n. Poro qui nin e' cu' biyij, jalen yi topone'n yi oril tan chiquime'n.
13”Ncha'tz te ite'n nin ak'bala'tz wil tul junt inwutzicy' tane'n yi cwe'n tzaj jun yaj tul sbak', icunin yi Bajx Cy'ajol. Quenin tzun bene'n ticy'le'n i'-tz te yi jun Wutzile'n Tijl C'u'lal yi c'olchij tan cawu'n.
14Yi topone'n i' swutz yi wutzile'n, nintzun ak'lij ca'wl tk'ab tu yi tetz k'ej. Nin ak'lij ama'l tetz tan cawune'n tibaj cyakil ama'l bene'n tzi'n wi munt. Na cyakil jilwutz wunak tu cyakil nación, e' octz jak' ca'wl i'. Qui'c mban alchok jilwutz yolil nchiyol. Ej nin yi jun ajcawa'tz scawunk tetz ben k'ej ben sak. Cya'l jun yi nink xcye' tan majle'n len yi ca'wl tk'ab.
15”Itzun imban westz yi in Daniel. Ja chinxob tan yi xtxolbile'j yi nwil, nin wi'nin imbisune'ntz ta'n.
16Nintzun no'c inẍkansal wib xlaj jun scyeri e' yi txiclche'-tz. Nin ben injakol tetz, yi mbi na elepont yi e'ch takle'n yi nwil. Nintzun tal i' swetz: ‘Je bin yi na eleponte'j:
17Yi cyaj txuc yi mmawil, yi chin xo'wbil nin e', i'tz jun elsawutzil tetz cyaj ajcaw, nka cyaj rey yi ẍchicawunk tibaj cyakil ama'l bene'n tzi'n wi munt.
18Poro tz'elpon majij yi ca'wl ẍchik'ab nin tz'ak'lok scyetz yi e' xansa'n che't tan yi Ryos yi bintzi nin te'tz. Ej nin ẍchicawunk cye'tz tetz ben k'ej ben sak,’ stzun yi juna'tz bantz.

19”Woque'n tzun ch'inch'uj tan jakle'n yi mbi na elepont yi cyaji'n txuca'tz, na apart i' ẍchiwutz yi oxt, na chin xo'wbil nin wutz, nin chin quikan nin yi te' yi ch'ich' cu'n. Ncha'tz yi pac', brons cu'n. Baj po'tzal nin baj puch'ul cyakil wunak. Ma yi sowril nin baj yak'pultz.
20Poro yi mero wajbil i'tz, tan tele'n klo' intxum tetz yi mbi eka'n tan yi lajuj tuc' yi jun txuca'tz. Nin ncha'tz yi mbi na elepont yi jun tal ne'ẍ tuc', yi at tetz wutz nin at tetz stzi' tane'n, nin yi na tocsaj tib nim tu yi jilon. Tan yi xtxolbila's iẍcunin i' yi mas at k'ej ẍchiwutz yi e' mas tuc', na ox cu'n tuc' e' el k'okij tan cyaje'n cyen yi ama'l tan ẍch'uye'n i' tetz.
21Ej nin ja ben wilol yi toque'n yi jun tuc'a'tz tan oyintzi' te yi tanum Ryos.
22Ej nin tx'acon i' scye'j, jalen yi tule'n yi Wutzile'n Tijl C'u'lal yi at nintz sajle'n. I' tzun ak'on nin yi ca'wl ẍchik'ab yi e' xansa'nche't, yi e' yi na cyocsaj yi i' yi Ryos yi bintzi nin te'tz. E' oc tzuntz tan cawu'n wi munt. Na opone'n ban yi tiempil tan ticy'e'n ca'wl chik'ab yi e' tetz tanum.
23Talol tzun yi juna'tz yi oc inẍansal wib te'j: ‘Ma yi cyaji'n txuc yi mmawil, ya'stzun yi cyaji'n ajcaw sbne' bene'n tzi'n wi munt. Xcyek tan cyocse'n cyakil gobierum jak' ca'wl i', nin tz'ocopon tan chibuchle'n. Sbajk yak'pul cyakil yi e' tetz contr, na apart tajtza'kl i' ẍchiwutz yi e' mas txuc.
24Ej nin yi lajuj tuc' yi jun txuca'tz yi mmawil, na ẍchaj lajuj ajcaw yi ẍchicawunk bene'n tzi'n wi munt. Poro yi cyetz, mu'ẍ ntzi' tiemp ẍchibne' tan cawu'n. Nin yil jepon tamp yi cyetz chitiemp tan cawu'n, tz'ocopon junt tan cawu'n yi apart tajtza'kl. Ej nin yi juna'tz xcyek tan cyelse'n ox scyeri lajuj ajcawa'tz.
25Ej nin tz'ocopon i' tan jisle'n Kataj Ryos, yi Ryos yi bintzi nin te'tz. Nin tz'ocopon tan chibiyle'n cu'n klo' cyakil yi tanum Ryos. Ej nin tz'ocopon i' tan xtx'ixpe'n e'chk ca'wl Ryos nin tan sotzaje'n yi e'chk k'ej yi bixba'nt tan tak'le'n k'ej kaRyosil. Xcye' i' tan banle'n yi tetz tajtza'kla'tz tetz ox yob tu ni'cy.
26Yil jepon yi ox yob tu ni'cya'tz sc'olek yi Kajcaw tan xtisya'i'n. Tz'elepon majol yi ca'wl tk'ab yi jun ajcawa'tz nin tz'elepon cu'n yi juna'tz swutz.
27Tz'ak'lok yi ca'wl tu yi k'ej tetz cyakil yi e'chk ama'l bene'n tzi'n wi munt scyetz yi e' tanum Ryos, yi Ryos yi bintzi nin te'tz. Nin scawunk i' tetz ben k'ej ben sak. Cyakil cu'n jilwutz tnum scyak'e' chimunl swutz i', nin chocopon c'ulutxum jak yi tetz ca'wl,’ stzun yi juna'tz bantz swetz.
28”Ya'stzun ban yi jun inwutzicy'a'tz. Ej nin ja tak' jun chin bis swetz nin wi'nin skeje'n intzi' tan paj. Poro qui nin wal yi xtxolbila'se'j tetz junt,” stzun Daniel bantz.