Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Daniel

Daniel 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz yi cyaje'n cyen Darío tetz rey cwent Babilonia nintzun xtxumtz tan jatxle'n cu'n cyakil yi tetz nación. Jun tzun cient tu junak departament ntulejtz. Ncha'tz bixe' ta'n tan cyoque'n cyen jujun ajcaw le jujun luwara'tz.
2Nintzun e' oc cyen ox wi'tz ajcaw ta'n tan chima'le'n cyajtza'kl yi e' mas ajcaw yi ko ba'n na chicawun nka qui'. Ya'stzun tulejtz bantz quil tz'akone'n yi rey te yi me'bi'l. Ma Daniel i' tzun jun ẍchixo'l yi ox wi'tz ajcawa'tz.
3Jalcunin tzun lajluchaxe'n yi balajil Daniel tan cawu'n. Na mast cu'n list i' ẍchiwutz yi cobt. Cha'stzun te xtxumul yi rey tan toque'n cyen Daniel tetz wi'tz ajcaw tibaj cyakil Babilonia.
4Cyoque'n tzun cyakil yi e' mas ajcaw tan joyle'n klo' puntil tan xochle'n quen Daniel swutz yi rey. Poro cya'l nin njale't paltil cya'n. Na qui'c nin jun centaw najk talk'e'n nin chin tz'aknak cunin i' tan cawu'n. Cha'stzun te quinin e' xcye' tan xochle'n quen.
5Cyoque'n tzuntz ch'inch'uj tan joyle'n puntil tan xochle'n quen klo' Daniel. Itzun cyaltz: “Cya'l nin na jale't paltilx ka'n na ja baj cunin kajoyol puntil tan xochle'n quen klo'-x. Jalta'tz kol kajoy puntil tan xochle'n quenx te yi na tocsajx,” che'ch tzun yi e' ajcawa'tz bantz.
6I nin tzun cyuleja'tz. Chimolol tzun quib cyakil yi e' ajcaw nin junit ban chitxumu'n tan chibene'n tan yol tetz yi rey. Itzun yi cyopone'n nintzun cyaltz: “¡Ta' ilu' kajcaw, nink ben ẍkon yi tiempu' tetz ben k'ej ben sak!
7Ta' max c'u'lu' skibaj, na na kaj yil kal jun xtxolbil teru'. Kacyakil yi o' ajcaw tetz yi kanación, ja kamol kib tan xtxumle'n jun ley, nin ja bixe' ka'n, tan cawune'nu' tan telse'n yi jun leya'tz ẍchiwi' cyakil wunak. Nin yi ca'wl yi mbixe' ka'n i'tz: Cya'l jun yi nink meje' tan tak'le'n k'ej nka tan jakle'n ẍch'eybil tetz, tetz junt ryos nka tetz junt yaj, ma na ntin swutzu' tajwe'n tan chimejewe'n cu'n tan tak'le'n k'eju'. Yi jun leya'tz yi ja wi't bixe' ka'n, i'tz tetz jun ntzi' xaw sbne'. Ej nin ko at jun yil spaj yi jun ca'wla'tz, tajwe'n tan bene'n jo'li'n tera'tz ẍchixo'l león.
8Cha'stzun te na kaj yil cawunu' te'j, nink ltalu' cuj sketz tan telse'n yi ca'wla'tz. Nin kol cu' swutzu', ba'n tzun cu' yi wi k'abu' te'j tan qui katx'ixpul yi jun leya'tz. Cawunku' chi yi ca'wl yi at skaxo'l yi o' aj Media tu Persia, yi cya'l jun na xitun jun ley yi na bixe' ka'n,” che'ch tzun yi e' ajcawa'tz bantz.
9Nintzun cu' yi jun xtxolbila's swutz yi rey. Cwe'n tzun yi wi k'abtz te'j.
10Itzun yi tbital Daniel yi nsken wi't cujij yi rey tan telse'n yi jun ca'wla'tz nintzun ben i'-tz tan nachle'n Kataj xe yi tetz ca'l. Yi topone'n nintzun je' jakol yi wentanu'il yi ca'l, yi na xmayinin kale atit Jerusalén, nintzun cu' mejloktz stzi' yi wentanu'a'tz. Ej nin ox tir na meje' i'-tz tan c'u'laje'n Ryos le jun k'ej, na ya'stzun yi tetz cstumbr.
11Itzun bantz nintzun e' ben cobox yajtz tan xk'uke'n Daniel xe yi ca'l. Na tzun tzan cunin i' tan nachle'n Kataj yi cyopone'n yi cobox yaja'tz.
12Ma yi bene'n quilol yi ya'stzun na ban Daniel nintzun e' bentz tan xochle'n i' tetz yi rey. Itzun cyaltz yi cyopone'n: —Ma jalu' ta' ja bin el jun ley tanu' yi tetz jun xaw yi qui'c rmeril tan mejewe'n cu'n jun yaj swutz junt ryos nka swutz junt yaj. Ma na ntin swutzu' tajwe'n tan kamejewe'n cu'n. Nin yi jun yil meje' swutz junt ryos mben jo'li'n tera'tz ẍchixo'l txuc. ¿Nk'e'tz pe' bintzi yi jun ca'wle'j ta'? —Bintzi, ya'stzun yi mero bintzi, nin chin tajwe'n cunin yil tz'el cu'n te'j quib yi na tal yi ley, na qui'c rmeril tan je'n katx'ixpul nka tan katzajsal yi jun leya'tz yi ja wi't bixe' ka'n, stzun yi rey bantz.
13Itzun yi cobox yaja'tz oque'n nintzun e' bantz ch'inch'uj tan xocho'n, itzun cyaltz: —Poro ta', at jun scyeri yi e' judiy yi ulnake' tzone'j yi qui na tek ẍchi'u', na cyakil nin k'ej na meje' i' swutz yi tetz Ryosil. Yi juna'tz i'tz yi Daniel nin i' jun scyeri yi e' wi'tz ajcaw tibaj cyakil yi kanación. Yi o' ketz ja kil yi cyakil nin k'ej na meje' ox tir tan nachle'n yi tetz ryosil.
14Yi tbital yi rey yi xtxolbile'j nintzun oc lac'puj jun chin bis tetz. Ej nin octz tan joyle'n klo' puntil tan claxe'n Daniel. Jun cu'n tzun k'ej ban i'-tz tan joyle'n puntil tan claxe'n klo'.
15Poro cyopone'n tzun junt tir yi cobox yaja'tz tan talche'n tetz yi rey, itzun cyaltz: —Ilu' kareyil sak swutzu' yi kacstumbr yi o' aj Media tu Persia, qui'c rmeril tan stzaje'n jun ca'wl yi ko cu'nakt yi wi k'ab yi rey te'j. Ma na chin tajwe'n cunin tz'el cu'n te'j.
16Baj nintzun c'u'l yi rey, nin cawunintz tan ticy'le'n tzaj Daniel nin tan bene'n jo'li'ntz ẍchixo'l yi e' león. Poro te yi ntaxk ben jo'li'n nintzun tal yi rey tetz Daniel: —¡Ma jalu' Daniel, lok xcye' yi ara Ryosil yi nternin k'uklij ac'u'l te'j, tan acolche'n ẍchik'ab yi e' txuc! stzun yi rey bantz tetz Daniel.
17Itzun yi nsken wi't copon Daniel ẍchixo'l yi e' txuc cawune'n nintzun yi rey tan lamche'n cu'n stzi' yi jul tan jun chin wutzile'n c'ub. Ej nintzun ben i' tan banle'n sellar tan yi tetz xmalk'ab. Ncha'tz e' ban yi e' mas ajcaw yi xomche'-tz te'j. Na yi cyajbil i'tz tan tele'n cu'n te'j yi ley yi nsken wi't bixe' cya'n.
18Yi nsken wi't lamxij yi jul nintzun pakxij yi rey xe yi tetz ca'l kale na cawune't. Qui't tzun wan i'-tz tan paj bis. Ncha'tz qui't cujij tan cyoque'n yi e' aj kbetzum tan tocse'n e'chk son swutz. Nin qui nin wit i'-tz te yi jun ak'bala'tz tan paj yi bis yi at cu'nt te'j Daniel.

19Pentlen tunin tzun xtx'ajoltz yi tule'n skil. Lajke'l nintzun bene'n i'-tz stzi' yi jul kale ate't yi e' txuc, tan xmaye'n Daniel.
20Wi'nin tzun bisune'ntz yi topone'n stzi' yi jul. Tech tlen tunin tzun toque'ntz tan ẍchakle'n Daniel. Itzun taltz: —Daniel, Daniel, yi aẍ jun ẍchakum yi Ryos yi itz' nin tetz. ¿Itz' pe' aẍ? ¿Ja pe' xcye' yi ara Ryosil, yi nternin k'uklij ac'u'l te'j, tan acolche'n ẍchik'ab yi e' txuc? stzun yi rey ban cu'ntz tjul.
21—Ilu' kareyil nink ben ẍkon yi tiempu' tan cawu'n.
22Quil bisunu' swe'j, na yi wetz inRyosil ja oc tan incolche'n na ja saj ẍchakol yi tetz ángel tan makle'n chitzi' cyakil yi e' león tan qui imbaje'n cya'n. Na sak swutz inRyosil yi qui'c mu'ẍ wil. Nin qui'c jun e'chk takle'n cachi' mimban swutzu', yi ilu' kareyil.
23Ej yi tbital yi rey yi xtxolbile'j wi'nin tzun stzatzine'ntz te'j. Lajke'l nintzun cawunin i'-tz tan telse'ne'l tzaj Daniel ẍchixo'l yi e' león. Ma yi tele'n tzaj qui'c nin mu'ẍ q'uixpnak te'j, na nternin k'uklij c'u'l i' te'j yi tetz Ryosil.
24Ncha'tz cawunin yi rey tan chitz'amle'n cyakil yi e' yaj yi e' oc tan xochle'n Daniel. Yi chitx'amxe'n nintzun e' ben jo'li'ntz ẍchixo'l yi e' txuc tuml quixkel nin cyakil chinitxa'. Taxk nintzun chicwe'npone'ntz ẍchixo'l yi e' txuc yi chixe'te'n tan chibajse'n. Jalt nintzun yi chibakil cyaj cyentz.
25Tan yi xtxolbile'j nintzun el junt ca'wl tan yi rey Darío scyetz cyakil wunak bene'n tzi'n. Ja opon len chik'ab chicyakil. Qui'c na ban alchok jilwutz yolil na chiyol. Je na tal yi ca'wle'j: “Na waj yil jal tzatzin paz tzixo'l wok, nin yil jal yi ibanl.
26Na waj cyakil yi axwok yi atix wok jak' inca'wl yil cxo'c wok tan banle'n tane'n yi jun ca'wle'j, na in nne'lsan. Na waj yil tzitek wok ẍchi' yi Ryos yi na tocsaj Daniel. ”Na i' yi Ryos yi itz' nin tetz, na at nin i' sbne' opon tunintz. Cya'l jun nink xcye' tan telse'n yi ca'wl tk'ab, na qui'c stzajsbil wi' yi tiemp i' tan cawu'n.
27I' yi aj colpinl, nin i' yi colol ketz, na na xcye' tan banle'n balaj milawr. Qui'c na ban mpe tcya'jk nka wuxtx'otx'. Na I' ncolon Daniel ẍchik'ab yi e' león.” Ya'stzun yi ley yi el tzaj tan yi rey.
28Ma tetz Daniel i' jun balaj ajcaw ban jak' ca'wl Darío. Ncha'tz ban i' yi toque'n cyen Ciro yi rey tetz Persia tan cawu'n Babilonia, ja jal wi'nin k'ej Daniel swutz yi junt reya'tz.