Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Daniel

Daniel 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Darius te vaa mai tana kemana Mede, na dalena Xerxes, ke vunaghi pungisia na bubulo i Babylonia.
2Mi tana vuivuni ni niulu ta nina righitaoni, inau tu idumia mu naunaua tana buka ni vetena tara tabu. Tona taonia na hava Yahweh te bosadila tua vania na prophet Jeremiah, mu ghanaghanaa vaa ilokana ra vitu hungavulu na niulu igeva Jerusalem ke kabu pipiti.
3Mi nau tu kokoeliulivuti varavaghi vania Yahweh, nigua na God, mu nongia na hahanga, mu maturutoo ni vanga, mu nia pupulu na tivi ni dikalio, keri ge u sopou kolu ravu.
4Inau tu kokoeliulivuti vania Yahweh, nigua na God, mu bosatatei vania na paludira rana kulagu na vure. Mu ghaghua, “Maghutu God, ighoe to haba, mi ghai tai talumavagho. Mi ghoi to tabe betoa sono me mua na/varava ngasi ta nimua/gonia talau na hava to nia baubahu, mo talutatea nimua na dolo vanira rahei tara dolovigho, mara taonighi nimua na lei vetena.
5Ighai tai hahi sughua. Tai gonighi na lei nilabu kara dika. Mai tumu tana palu, mai nighi murilio na lei totobo to lioni kai gonighi, mai ririu keha tana hava te uto to bosai vanighai.
6Mi ghai tai mua rongovira ra nimua na lei tinoni lutu, rana prophet, tara nia kokoe na ahamu vania nimami na vunaghi haba, ma rahei tara hulighai rana kukuamami/vaivarimami me haba va ilokana na lei butonikomumami.
7Mi ghoe Maghutu/Yahweh, to goni talaui na lei totobo tara maemane, hauva mi ghai tai mua talumavagho mai lavimamamami heghemami. Me utuni vanighi ighai udolu tai ghahaghai i Judea, mi Jerusalem, ma vanira ghua rana vure ni Israel tau ghaha kolilighau tana lei sopa komu tara dutu mara hau, na pukuna tara mua ghanaghana mavagho.
8Aghe Yahweh, rana vunaghi habamami, ma rahei tara hulighai, maia rana kukuamami/vaivarimami tara lavimamadira heghedira mara tumu tana palu tana matamu.
9Hauva mi ghoe ke, o veiarovi mo talukeha palu, sakai ghua mana tai nigho ghighirou.
10Ighoe Yahweh, nimami na God, ighai tai mua rongovigho, tana bona to bosa vanighai ge kai kabu taonighi na lei vetena to bosai vanighai tana mangadira ra nimua na lei prophet.
11Ighai udolu rana Israel tai diui nimua na lei vetena, mai hughui mai mua taonia na hava to bosa. Ighai tai hahi sono tana matamu, kakeri te ghaghua, ge o heghai rana totoro tara gere sokoi tua, ta nina vetena Moses, nimua tinoni lutu.
12Mo gonia na hava to bosaa ge kaleghai ighai kolura rana habamami/hulimami. Mo toroa Jerusalem vulera rana lei komu sule tana maramana.
13Ge o heghai rana lei totoro udolu tara bosatatei tua ta nina vetena Moses. Ighoe Yahweh nimami God, ma sughua itaeni, ighai tai mua tabotabo ge kai ririu keha tana lei nimami na hahi, mai mua tabotabo ge kai taonia nimua na utuni.
14Mi ghoe, Yahweh nimami God, to gonidila ge ko toroghai, mo gonia tua, na pukuna tai mua rongovigho, mo goni taoni udolui na lei totobo tara maemane.
15“Mi ghoe Yahweh, nimami na God, to talutatea nimua na maana tana bona to lavihorura mai nimua na vure tana butunikomu Egypt, ma nimua na maana/lada keri te ghaha so mua itadira. Hauva, mi ghai tai hahi, mai tumu tana palu.
16Mi ghoe to pilupilughai sono tana bona te padi, keri ke mo ko bei nia ghighirou daro ni bona gea Jerusalem, na pukuna gaia na komumu oli heghemu te ghaha ta nimua na ghotu tabu. Rana vure soko tara ghahara tana lei butonikomu sule tara talighutia Jerusalem tara pariparilea tua itaeni, kolura ghua ra nimua na vure vivili, na pukuna rana lei palumami, kolua nia lei didira na hahi na lei kukuamami/vaivarimami tara goni sokoi mai tua te padi.
17Aghe nimami God, keri ke, ko rongovia nigua na kokoeliulivuti mana kukuruti. Mo ko vavolaghai tana lei nimami rana hahi. Mo ko tughuruvaghini olia nimua na Valetabu, te durake soko tua, keri ge kara ghilala rana vure soko ighoe ke, to God heghemu.
18Gea God, ko rongovigu! Mo ko vaevaneghai mai, mo ko vaevanei ghua na lei nimami vahola tai haghaghai igaa, mana lei vahaghitaili tana komu sule eni tara nia kokoe dato na ahamu. Ighai tai kokoeliulivuti vanigho na pukuna to veiarovi, na mua pukuna tai gonighi na lei totobo tara uto.

19Maghutu, ko rongovighai! Maghutu, mo ko talukehai rana lei palumami. Maghutu, ko talu kulimu mai tamami, mo ko gonia tua. Ko nea eni, ge rana lei tinoni kara ghilalagho ighoe to God, mo ko bei kise, na pukuna na komu sule, ma rana vure ilokana ra nimua.”
20Inau, Daniel, tu tona haliu sono na kokoeliulivuti, mu tughunitatei na lei palugu, kolui nia rana paludira kulagu na vure ni Israel, mu kurutia Yahweh nigua na God, ge ke goniolia nina na Valetabu.
21Tana ghobuna nigua na kokoeliulivuti Gabriel, agaia tu vaevanea ta diki nigua na mabubu, te lovo horu mai itagua. Mi tana bona vaghana keri ke, na bona ni taludato sukaghi ni nulavi.
22Ge bosa vaniu, “Daniel, inau ke ku mai tamua ge ku mai hangagho ge ko ghilala utoa na hava na prophet te bosadilaa.
23Tana bona to vuivunia mua na kokoeliulivuti vania God, agaia te bosatughu vanigho tua. Gaia te dolovigho, keri ge u mai ge ku hegho na bosatughu. Keri ke, mo ko rongoviu mai tana bona ku bosa mangadadalaa vanigho nimua na mabubu.
24“Ra vitu na vitu hangavulu na niulu ke, na darona na bona God te talu kobea ge ke tatavahalera nimua na vure kolua nia na komu sule me te tabu i Jerusalem tana palu mi tana lei dika soko. Tana bona vaghana keri, God ke talukehai na lei palumiu, mana dete kasila keri ke taghalaghinia, keri ge ke mai utuni na mabubu mana bosadira rana lei prophet idania mai tua, mana Valetabu kara ghoi vatabu olia.
25Ko talugonighi tana manahamu mo ko ghilala utoi, tana bona na arevaghi kara bosa horua na gonioliana Jerusalem polo na bona na mane huhuli God te vilia ke sara mai, ra vitu taba ni vitu ma talukolua nia ono hangavulu rua na taba ni vitu ni niulu. Tana bona keri, Jerusalem kara gonioli kolui na lei halautu mana veivokovoko ngasi ge ke pilupilua, hauva na bona vaghana keri na bongi ni gunaguna.
26Mi tana sosokona bona vaghana keri, nina tinoni vivili nagho God kara mate taboa nia na huruhuru te mua utuni. Ma sakai na vunaghi haba te laga ngangata me loghora rana kisumate kara haghevia na komu sule i Jerusalem, ma kara durakea kolua nia na Valetabu. Mi tana sosoko ke vagha na lualua sule te hola haghea mai na veilalabui mana vokavoka a God te gonidila tua.
27Na vunaghi haba keri geva ke gonia na baubahu te mava ngangata kolura rana vure subo ilokana ra vitu na niulu. Mi tana ghobuni ra vitu na niulu kara padi, geva ke sokolaghinia na sukaghi, kolua na heveioli. Mana totobo mamataghugha kara ghahara tana vouvoutuna na Valetabu, ma kara ghahara ikakeri polo na tinoni te talua iga ke sodoa na totorona, God te gonidila vania tua.