Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - DANIƐLI

DANIƐLI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asueru nɛ́ Dariusu, Midiã bori kíblena Babilↄnia bùsun wɛ̃̀ káaku guu,
2mamↄma Daniɛli ma yã kɛ̀ Dii ò annabi Yɛrɛmayanɛ è takadan à bè, Yerusalɛmu é gↄ̃ bɛzĩ ũ wɛ̃̀ baaagↄ̃ akurimɛ.
3Ben ma aɛ dↄ̀ Dii Ludaa ma kúɛ kɛ̀nɛ ma wɛ́ɛ kɛ̀a kↄ̃n lɛ́yinao kↄ̃n túbuo kuna ma mìa kↄ̃n pↄsia utanↄo dana.
4Ma adua kɛ̀ Dii ma Ludaa, ma a gbɛ̃nↄ durunnↄ ònɛ ma bè: N yã nna Dii Luda. Ń bíta bensↄ̃ ń naasi vĩ. Nɛɛ̀gↄ̃ n bà kuuna kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yenzi aↄ̃è n yã maanↄ kũna náanɛ guu.
5Wa durun kɛ̀ wa yã zaaa kɛ̀. Wa taari kɛ̀nnɛ wa kpɛɛ lìnnɛ. Wa bↄ yã kɛ̀ ń dìɛ kↄ̃n n dokanↄ kpɛɛ.
6N zↄ̀bleri annabinↄ yã ò wa kínanↄnɛ kↄ̃n wa kpatablerinↄ kↄ̃n wa dezinↄ kↄ̃n wa bùsu gbɛ̃nↄ ń píngi kↄ̃n n tↄ́o, ben wée ń yã maro.
7Dii, ń maa. Wapinↄ sↄ̃ wa gↄ̃ kↄ̃n wío gbã̀a, wamↄwa Yerusalɛmudeenↄ kↄ̃n Yudanↄ píngi kↄ̃n Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kĩinↄ kↄ̃n Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄ kú zã̀ bùsu kɛ̀ n ń fãakↄ̃an aↄ̃ bↄna n kpɛɛ yãnzinↄ ń píngi.
8Dii, wí wa kũ durun kɛ̀ wá kɛ̀nnɛ yãnzi, wapinↄ kↄ̃n wa kínanↄ kↄ̃n wa kpatablerinↄ kↄ̃n wa dezinↄ.
9Dii wa Luda, baa kɛ̀ wa sãsã n yãa, ń wɛ̃nda vĩ kↄ̃n sùuo.
10Dii wa Luda, wée mì siɛnnɛro wée tɛ́ doka kɛ̀ ń dà n zↄ̀bleri annabinↄnɛ aↄ̃ↄ òweenↄziro.
11Isarailinↄ pã̀ n dokanɛ ń píngi aↄ̃ gì n yã mazi. Ben n láari kɛ̀wa kɛ̀ wa durun kɛ̀nnɛ yãnzi, lán ń ò n zↄ̀bleri Musa doka takadan nà.
12N yã kɛ̀ n bè eé wa lee kɛ̀we kↄ̃n wa gbɛ̃nsinↄ. N mↄ́nzi kpàwazi, wèe yã kɛ̀ Yerusalɛmu lè taka e anduna guu zikiro.
13Wa Luda, yã pì wa le lán à yã kú Musa doka takadan nà, mↄde wée n kii wɛtɛro, wée kpɛɛ li wa durunnↄnɛ wa làakari dↄ̀ n yãpuraaaro.
14Dii wa Luda, nɛ́ɛ gì kɛ kↄ̃n mↄ́nzi kpanawazioro, zaakɛ n yã ègↄ̃ nna n yãkɛna guu píngi, ben wée n yã maro.
15Dii wa Luda, n bↄ kↄ̃n wa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ n gbɛ̃ ũunↄ zaa Igipiti kↄ̃n n gã̀sã gbãaao, n tↄ́ bↄ̀ lán à kuu ai kↄ̃n a gbã̀ao nà. Wa durun kɛ̀ wa taari kɛ̀nnɛ.
16Dii, lán n yãkɛnanↄↄ maa píngi nà, ǹ n pↄfɛ̃ kↄ̃n n pɛ̃tɛ̃o kɛ̃ n wɛ́tɛ Yerusalɛmua kↄ̃n n kpiiio sa, zaakɛ Yerusalɛmu kↄ̃n wamↄwa kɛ̀ wá dɛ n gbɛ̃ ũunↄ gↄ̃̀ fabona pↄ́ ũ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ ligawaziinↄnɛ ń píngi wa durunnↄ kↄ̃n wa dezinↄ yãzaakɛnao yãnzi.
17Wa Luda, ǹ mamↄma n zↄ̀bleri wɛ́ɛkɛɛ kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛmma sí sa kↄ̃n ma wɛ̃nda wiiio. Dii, ǹ aɛ dↄ n kúkii kɛ̀ gbòroa n tↄ́ yãnzi.
18Luda, ǹ swã kpá ǹ ma yã ma. Ǹ wɛ́ɛ sɛ́ ǹ wɛ́tɛ kɛ̀ n tↄ́ kúa bɛzĩ gwa. Èe kɛ wa maakɛna yãnzin wée wɛ́ɛ kɛɛmmaziro, n wɛ̃nda bíta yãnzimɛ.

19Dii, ǹ ma yã ma! Dii, ǹ sùu kɛ! Dii, ǹ swã kpá ma yãzi ǹ kɛ kpakpaa! Ma Luda, ǹton gì kɛro n tↄ́ yãnzi, zaakɛ n tↄ́ kú wɛ́tɛ pìa kↄ̃n n gbɛ̃nↄmɛ.
20Gurↄↄ kɛ̀ mɛ́ɛ yã oo lɛ, mɛ́ɛ adua kɛɛ mɛ́ɛ ma durunnↄ yã oo kↄ̃n ma gbɛ̃ Isarailinↄ durunnↄo, mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛ Dii ma Ludaa à kpii yã musu,
21kɛ̀ mɛ́ɛ adua kɛɛ lɛ, Gabliɛli, gbɛ̃ kɛ̀ má è wɛ́ɛgupu'ena guu yãa pì vĩ̀a à mↄ̀ ma kiia sa uusiɛ ogurↄ.
22À yã òmɛ à bè: Daniɛli, ma bↄ ma mↄnzi lɛ mà n wɛ́ɛ kɛ̃nnɛmɛ, n dↄ̃na e à kaara.
23Kɛ̀ n na aduakɛnaa, Luda n wɛ́ɛkɛɛ sì, ben ma mↄ mà onnɛ, zaakɛ à gbɛ̃ yenzideen n ũ. Ǹ làakari dↄ yã kɛ̀a ǹ laasuu lɛ́ wɛ́ɛgupu kɛ̀ nɛ́ɛ eea.
24Luda azuma baaagↄ̃ akuri dìɛ n gbɛ̃nↄnɛ kↄ̃n n wɛ́tɛ pìo, lɛ à taarinↄ mì dɛ à durunnↄ vĩi à yã zaaanↄ kɛ̃awa, eé bↄ kↄ̃n bↄna maaa kɛ̀ eé yãarooo, wɛ́ɛgupu'ena kↄ̃n annabikɛɛ kɛnao lɛ́ é ká, weé Ludakukii kya kɛ.
25Ǹ laasuu lɛ́ yã kɛ̀a ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ naana zaa gurↄↄ kɛ̀ wà dìɛ kɛ̀ Yerusalɛmu é ɛara à su a gwena ziia ai à gàa pɛ́ Mɛsaya mↄ́gurↄↄa eégↄ̃ dɛ azuma swɛɛplaa kↄ̃n azuma baaagↄ̃ awɛɛplaao ũmɛ. Weé ɛara wà káɛ weé à gãalɛnↄ kɛkɛ kↄ̃n zɛ́daanↄ, mↄde nawɛ̃a égↄ̃ kuu gurↄↄ pìa.
26Azuma baaagↄ̃ awɛɛplaaa pì gbɛra weé Mɛsaya pì dɛ, gbɛ̃ke é zɛoro. Kína kɛ̀ èe mↄↄ zĩ̀kpɛɛnↄ é wɛ́tɛ pì kaatɛ kↄ̃n Luda kpɛ́o. À mìdɛna é su lán í gublena bà. Ai à lɛ́ gↄ̃ gá ká zĩ̀kana kↄ̃n kaatɛnao égↄ̃ kuu lán Ludaa dìɛ nà.
27Kína pì é lɛdolɛ kɛ kↄ̃n gbɛ̃nↄo pari ai azuma do. Azuma doo pì dagura eé sa'ona kↄ̃n gbadanao mì dɛ à tɛ̃̀pↄ guyakari pɛ́ɛ gwe ai kaatɛna kɛ̀ Ludaa dìɛ guyakari pìnɛ gá à leo.