Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ana mantsa ma na tsa̱a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo Italiya yuwain, a̱vu a zuwa Bulu na akapi a ama a na a̱ da̱na̱i o uꞌwa wa ali e ekere a yali ya̱ a̱soja i na a̱ tsu ɗe Juliyo tsa̱ra̱ u ka̱lyuwa̱ le. U da̱na̱ ta̱ pe a̱tsuma̱ a azagbain a̱ a̱soja a na a̱ tsu ɗe A̱soja a Kaisa Mogono.
2Arista da̱na̱ ta̱ fo oɓolo na̱ a̱tsu. A̱yi vuma lyuci va Tasalonika ɗa upasu wi iɗa ya Makidoniya. Tsu uwa ta̱ wantsun u na wu uta̱i Adaramiti. Ama a na a̱ luwusa̱ wantsuꞌun a̱ shi ta̱ a yuwan majiyan ma na e isawan a̱ mulyuci n na n ri a̱ ngeꞌen m mala mi iɗa ya Asiya.
3Ana usana u tawai, reve tsu uwa a̱tsuma̱ e iɗa ya Sida. Juliyo zagbain va̱ a̱soja u yuwusaan ta̱ Bulu isaꞌani lon. Hali u lyawusa yi u ka̱lyuwusa̱ nꞌutsa̱ ma̱ yi, tsa̱ra̱ a ca yi ili i na u cigai suru.
4Ana tsu lyawai lyuci va Sida a̱vu upepu u purusa̱ tsu, a̱vu tsu ka̱ra̱ a̱ tyo zuzu ni iɗa i memere ma̱ mini ma̱ Kuburu, tsa̱ra̱ tsi ivuwan nu upepuꞌu.
5Reve tsu ka̱ra̱ a̱ tyo uyagi a̱ mɓa̱nga̱ ma Kilikiya na̱ Bamafiliya, hali tsu rawa a̱ lyuci va Mira e iɗa ya Likiya.
6Ɗaɗa yaliꞌi u tsura̱i wantsun u na wu uta̱i diga a̱ lyuci va Iskandariya waru u da̱na̱ ta̱ a̱ tyo Italiya. Adama o ndolo a ɗa u zuwa ntsu, tsu uwai a wantsuꞌun.
7Tsu yuwan ta̱ mmalu ma̱ a̱tsuma̱lima̱ mu upepu ni ikeɗu i mala rana kpara. Ana tsu yuwain a̱tsuma̱lima̱ lon, reve tsu rawa zuzu na̱ lyuci va Kinida. A̱vu upepu u putsaa tsu a na tsa̱a̱ ka̱ra̱ elime. Ɗaɗa tsu ka̱nda̱ruwa̱i a̱ tyo e iɗa i memere ma̱ mini ma Karita zuzu nu uba̱ta̱ u na a̱ tsu ɗe Salamani, upasu u na Karita ee geshee tsu upepuꞌu.
8Ne ɗa tsu yuwain mmalu na̱ a̱tsuma̱lima̱ hali tsu rawa a wisawatan u wantsun u na a̱ tsu ɗe Uba̱ta̱ u Saꞌani u Wivuwun, zuzu na̱ lyuci va Lasiya.
9Tse ene ta̱ lyushi yuwan ta̱ zuzu, waru uluwu u wantsuꞌun u to oꞌwo na̱ meleshe lon. Amayun urana wa̱ A̱buki u Mayan ma Gafura mo Unusu† ma̱ ka̱ra̱ ta̱.
10A̱vu Bulu yuwan adanshi na azagbain adama a mantsa ma mmaluꞌu. Reve u damma, “Azagbain, n ta yuwusan majiyan na̱ tsu lyuwa elime na̱ mmalu n nda tsu ta uwa a̱tsuma̱lima̱ lon. Tsu ta gaꞌan ni iwuya i na ya̱a̱ lungusa̱ wantsuꞌun. Tsu ta̱ waru o oco itana i na i ri a wantsuꞌun a̱ mini. Ama a ta uwwa usa̱n lon, waru wuma u tsu u ta̱ da̱na̱ e ekere e iwuya.”
11Yali† ya̱ a̱za̱ o uꞌwa wa aliꞌi gba u usu adanshi a̱ Bulu shi, a̱vu u usu adanshi a zagbain vu uluwusa̱ u wantsuꞌun na̱ za wantsuꞌun.
12Ana wo oꞌwoi Uba̱ta̱ u Saꞌani u Wivuwun u tu ukpa̱tuꞌu lon, wa̱a̱ da̱na̱ ulobonu lyushi koto wantsun u le lo shi. Reve ozo o ro e le a damma a lyuwa elime na̱ mmalu, tsa̱ra̱ a rawa a̱ lyuci va Finikiya, adama lyushi cina le ɗe. Finikiya wisawatan u wantsun u saꞌani u ɗa a Karita,† za na a̱ ka̱lyuwusa̱ ugana a̱ tyo a̱livu nu uyagi a̱ tyo a̱livu.
13Ana upepu u saꞌani u farai e keɓushe diga uyagi, reve a̱za̱ o uluwu u wantsuꞌun a yuwan majiyan a mantsa ma saꞌani ma ɗa a yuwain mmalu cine o foɓoi. A̱vu o foɗo rumu na a tsu vari a̱ mini tsa̱ra̱ wi isawaton wantsun, reve a̱ kuru a̱ ngeꞌen m mala a̱ tyo a̱ ngeꞌen mi iɗa ya Karita.
14Amma a̱vu a̱ba̱jini o upepu u na a̱ tsu ɗe “Upepu wu Ugana na Asana” u keɓe tsu a̱ tyo e memere ma̱ mini.
15Reve upepuꞌu u faba wantsun u tsu, hali tsu kuɗa̱ a wala a̱ tyo uba̱ta̱ u na tsu cigai. A̱vu tsu lyawa upepuꞌu u pura̱ wantsuꞌun.
16A̱vu tsu kuru na̱ ngeꞌen mi iɗa i memere ma̱ mini ma Kawuda e eɓele a na upepu waa damaton tsu shi. Tsu yuwan ta̱ ukadu u na tsaa wawa wantsun u keꞌen adama u la̱nga̱ wan. A̱vu tsu nla̱ yi a wantsun u gbain.
17Ana tsu ronoi wantsun u keꞌen, tsu ta̱wa̱to niyi uba̱ta̱ wu zagbaiꞌin, a̱vu aza a wantsuꞌun a̱ nla̱ wantsun u gbaiꞌin na amunga a̱ka̱nda̱ruwa̱, tsa̱ra̱ wo oꞌwo uɓolu. A̱vu a̱ cipa̱to aapalutsu a wantsuꞌun adama u ka̱ra̱ ben, tsa̱ra̱ u gama ma̱bula̱ ma Siriti wan.
18Ana usana u tawai, a yuwan ta̱ upepu wu ucira, hali a varishi itana a mala.

19Ana usana u tawisai, reve a̱za̱ o uluwu u wantsun a varishi itana i wantsuꞌun ne ekere e le.
20Ne ɗa upepuꞌu u damatosun ntsu, agba u jebe shi, hali rana a̱bunda̱. Upepuꞌu u pala ta̱ urana ni italyoꞌo, hali tsu tawa okolo a na tsaa laꞌa.
21Ne ɗa tsu da̱na̱i babu za na lyuwai ilyalya. A̱ tyo ɗe ɗaɗa Bulu ɗeyi ama a wantsuꞌun, reve u damma le, “Ama a nda, nni i shi yu uwwa mu a na tsu lyawa Uba̱ta̱ u Saꞌani u Wivuwun shi. Ni i shi i yuwan ne, tsu shi a̱ tsura̱ antsu a nda shi, waru ko ili i ta̱ i tsu tsu shi a lamba shi.
22Amma gogo i gbama okolo, ko za pa na wa̱a̱ kuwa̱ shi, amma tsu ciga tsu ꞌyuwan wantsuꞌun u ta liɓa a̱ mini.
23I reve a̱mu vuma vu uꞌwa wa̱ A̱sula̱ u ɗa, waru n tsu yuwaan yi ta̱ a̱ga̱nda̱. Na ayin o yon, A̱sula̱ a̱ lyungu ta̱ malingata ma̱ yi a̱ tyo ya̱ꞌa̱ va̱.
24Malingataꞌa wi isawan ta̱ a̱ ngeꞌen n va̱, reve u damma, ‘Bulu she vu uwwa wovon wan! Vu te isawan a̱ ma̱ka̱ka̱n mo mogono ma gbain Kaisa. Waru adama a̱ wu a ɗa A̱sula̱ ni isaꞌani ya̱ yi waa wawa ama a na a̱ ri a mmalu oɓolo na̱ a̱vu.’
25Adama o ndolo i gbama asuvu! N ca ta̱ okolo e ekere a̱ A̱sula̱, ne ɗa woo oꞌwo.
26Ko na wo oꞌwoi, upepu u to oco tsu e iɗa i memere ma̱ mini waru wantsun u tsu u ta liɓa.”
27Tsu yuwan ta̱ rana kupa na̱ a̱za̱ a̱ na̱shi upepuꞌu e keɓushe wantsuꞌun a̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ u nda nu uba̱ta̱ u ndeɗe o uyagi u malaꞌa e iɗa ya Italiya. Amma a̱ tyo e memere ma ayin o urana wa kupa na̱ a̱za̱ a̱ na̱shi, ɗaɗa a̱za̱ o uluwu u wantsuꞌun e revei a na tsu rawai zuzu ni iɗa.
28Ɗaɗa o rito, reve a cina a̱ruꞌun a̱ miniꞌi udasuwu ukpaku nu ushin (120). Ana a̱ ka̱ra̱i keꞌen, reve o ritowiso a̱vu a cina a̱ruꞌun a̱ miniꞌi udasuwu kupakucci.
29A̱vu a fara a uwwusa wovon u na upepu wee keɓe tsu a̱ tyo uba̱ta̱ wa atali e iɗaꞌa. Ɗaɗa a variyi irumu yu ume i na̱shi o ucina̱ u wantsuꞌun, tsa̱ra̱ u putsaa wantsuꞌun na̱ mmalu. Reve e teme a yuwusan avasa a patishi A̱sula̱ usana u tawa le gbaga.
30Reve a̱za̱ o uluwu u wantsuꞌun a̱ shi a ciga a lyawa wantsuꞌun. A̱vu a tara mawantsun, reve a zuwa a̱ mini vadamma a ta vari rumu vu ume elime a wantsuꞌun tsa̱ra̱ a̱ pusa̱a̱n a̱za̱ e le ugbozu.
31Reve Bulu damma yali na̱ a̱soja, “Nna̱ ama a nda e isawan a̱tsuma̱ a wantsun u nda shi, babu ununa yaa yuwan i laꞌa.”
32Ana a uwwai ne, reve a̱sojaꞌa a pupaɗa amunga a mawantsuꞌun, a̱vu a lyawa yi pe a̱ mini.
33Usana azama matawa, a̱vu Bulu pati le a lyuwa ilyalya, adansa, “A̱za̱ a̱ va̱, tsu yuwan ta̱ rana kupa na̱ a̱za̱ a̱ na̱shi a na tsu yuwain mmalu ma̱ a̱tsuma̱lima̱ a̱ mini, agba tsu lyuwai ili i ro shi.
34Adama o ndolo n ta patishi ɗu i lyuwa ilyalya adama a lafiya ɗu, ana wo oꞌwoi ko vuma ta̱ a̱tsuma̱ a̱ ɗu aa lamba a̱nji a̱ ta̱ a aaci a̱ yi shi.”
35Ana u dammai ne, a̱vu u tara opopofu, a̱vu u yuwaan A̱sula̱ ma̱za̱nga̱, reve wu bubusa yi, a̱vu u tama. Ne ɗa u yuwain a̱ ma̱ka̱ka̱n me le suru.
36A̱vu suru nle a̱ da̱shi ugbamu wa asuvu, reve ele fo a lyuwa ilyalya.

37A̱bunda̱ a̱ tsu na tsu da̱na̱i pe a̱tsuma̱ a wantsuꞌun gba a̱tsu ɗa tsu da̱na̱i ama ukpakure na̱ kupocindere na̱ a̱za̱ a̱ ta̱li (276).
38Ana a lyuwa a̱ cuwa̱in, reve o oco ishina ya̱ a̱bunda̱ tsa̱ra̱ a̱ sa̱da̱ ume u wantsuꞌun.
39Ana usana u tawai, a̱za̱ o uluwu u wantsuꞌun a gura reve e iɗa i na a̱ ri shi. Amma e ene ta̱ oboguzu o ro a na a̱ ri na̱ wuyun. Reve a yuwan majiyan ma na a̱a̱ luwa̱ wantsuꞌun a̱ ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ u wuyuꞌun.
40A̱vu a pupaɗa amunga a na a̱ tsu nla̱a̱ irumu yu ume, reve a lyawa le pe a malaꞌa. A̱vu a̱ ba̱ɗa̱ amunga a na a̱ nla̱i aaci o uwalata u wantsuꞌun fo a mantsa ma̱ ta̱. Reve a̱ ka̱ra̱ a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n aapalutsu a wantsuꞌun ununa waa zuwa upepu u keɓe wantsuꞌun a̱ tyo elime hali a rawa a̱ ngeꞌen m mala.
41Agba wantsuꞌun u rawa e iɗa shi, a̱vu tsu rawa uba̱ta̱ u na mini ma palai wuyun, reve wantsuꞌun u uwa a̱ wuyuꞌun hali u kuɗa̱ a̱ zungwa̱. A̱vu wantsuꞌun u ka̱ra̱ o moɓoso na̱ a̱ca̱pa̱ adama o upepu ni ikeɗu i mala.
42A̱vu a̱sojaꞌa a̱ shi a ciga o una a̱za̱ o uꞌwa wa ali, tsa̱ra̱ a yuwan uda̱su a suma wan.
43Amma ana wo oꞌwoi yaliꞌi u ciga ta̱ u wawa Bulu, reve u putsaa le. A̱vu u damma le aza a na a gurai uda̱su a̱ da̱sa̱ a̱ tyo e eɓele a mala.
44Akapi gba shi a kumba a akpata, ko a kumba akpata o ukosu u wantsun u na wu ɓosoi. Ne ɗa a yuwain hali suru nle a rawai a̱ ngeꞌen m malaꞌa gbaga.