Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A̱vu Bulu varaa Azagbain a Mbara† esu, reve u damma, “A̱za̱ a̱ va̱, hali anaꞌan n ri no okolo ukuɗu shi, ko ili i na yaa damatosun mu shi, adama a wuma u na n yuwain a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱.”
2Ana u dammai ne, reve Ananiya aabara a nan ganu zuwa ama a na a̱ ri mishin zuzu na̱ a̱yi ɓasa yi o una̱.
3A̱vu Bulu damma yi, “A̱sula̱ a ta ɓasa wu, a̱vu za vi ikpaꞌa vu ta̱ gashi afili e ishina! Vu da̱nu ta̱ lo, tsa̱ra̱ vu yuwaan mu ugeꞌetosu u Wila̱, a̱vu ɗa nda gba vu zuwai a ɓasa mu, ili i na Wila̱ u putsayi.”
4Reve ama a na a̱ ri mishin zuzu na̱ a̱yi a damma Bulu, “Vu ciga ta̱ vi isula aabara a nan ganu va̱ A̱sula̱?”
5A̱vu Bulu gba u usu le, “A̱za̱ a̱ va̱, n reve a na a̱yi ɗa aabara a nan ganu shi. Adama a na u tu uɗanu, ‘She vi isula zagbain va ama wan.’ ”
6Ana Bulu enei ozo o ro e le aza a Sadukiya a ɗa, ozo o ro gba shi Afarishi,† a̱vu u saala, “A̱za̱ a̱ va̱, a̱mu fo Mafarishi ma ɗa waru mawun ma Mafarishi ma ɗa. O una̱ u na n zuwai okolo a na a̱a̱ ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱ a̱yi ɗa i zuwai aa yuwusaan mu ugeꞌetosu.”
7Ana u dammai ne, reve Afarishiꞌi na aza a Sadukiyaꞌa e teme mawasan va̱ni le, hali e neꞌeshen ure.
8Adama a na aza a Sadukiya† a̱ usu a na nlingata ma̱ A̱sula̱ ko mukabi n ri lo shi, waru a̱ usu nu uꞌyosun wa̱ a̱kwa̱kwa̱ shi. Afarishi gba a̱ usu ta̱ ili i taꞌatsu i ndolo suru.
9Reve e reme mawasan va̱ni le, hali munlu n Wila̱† ma Afarishi n ꞌyon mishin a̱vu a yuwan mawasan o una̱ wa̱ Bulu. A̱vu a̱ ꞌya̱sa̱n uɗyo zuva, adansa, “Tse ene unusu u na vuma nda yuwain shi. Nu ululu u ɗa ko malingata ma̱ A̱sula̱ ma ɗa ma yuwaan niyi adanshi gba?”
10Mawasaꞌan u suɗuwa ta̱ hali amaꞌa a̱ ka̱ra̱ o morono ma̱ Bulu eɓele ra ra ra. Ɗaɗa yali ya̱ a̱soja i bunga̱i ure u na wa̱a̱ ka̱ra̱ na̱ Bulu adama o wovon u na a̱ ta̱wa̱ a kakara yi. Reve u zuwa a̱soja a tara yi a̱ tyo o ukari wa̱ a̱soja.
11Na ayin o ndolo, reve Zagbain ta̱wa̱ uba̱ta̱ wa̱ Bulu a̱vu u damma yi, “Vu gbama okolo, Bulu. Cine vu yuwayin ama adanshi a̱ va̱ Urishelima, ne ɗa fo vaa yuwan alajiya a Alabari a Saꞌani a̱ va̱ a̱ Roma.”
12Ana usana u tawai, reve aza a Israꞌila o ɓolo una̱, a̱vu a yuwan akucunu a na aa lyuwa shi, agba oo sowo ili shi, she no o una Bulu.
13Ama a na a yuwain akucunu a nda a laꞌa ta̱ ama amunga.
14A̱vu a̱ ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ u nan ganu a gbagbain na azagbain o ro, reve a damma le ili i na a yuwain. “Tsu nla̱ ta̱ aciya̱tsu na akucunu a na tsaa lyuwa shi waru tsoo sowo shi, she na̱ tsu una Bulu.
15Adama a nda, a̱ɗu Azagbain a Mbara† i damma yali i gbain u ta̱wa̱a̱ ɗu na̱ a̱yi, vadamma i ciga ta̱ i da̱shi petelyuwe adanshi a̱ yi ulobonu. Reve a̱tsu gba tsu da̱na̱ uvawun tsa̱ra̱ tsu una yi o ure.”
16Ana mawun ma zakpara ma̱ Bulu ma uwwai ili i na o foɓoi a na aa yuwan na̱ a̱yi, reve u ka̱ra̱ a̱ tyo o ukari wa̱ a̱soja a̱vu u ka̱mbuwa̱ Bulu.
17A̱vu Bulu ɗe yali i ta̱ a̱tsuma̱ a̱ a̱soja a̱ Romaꞌa. Reve u damma yi, “Vu ꞌya̱wa̱ nu ulobo u nda a zagbain va̱ wu, u ta̱ ni ili i na waa damma yi.”
18A̱vu vuma u usu, a̱vu u tara uloboꞌo a̱ ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ u na zagbaiꞌin u ri. Reve u damma, “Vuma na ri o uꞌwa wa ali na a̱ tsu ɗe Bulu ɗa pati numu n tara ulobo u nda a̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ wa̱ wu, adama a na u ta̱ na adanshi a na u cigai u damma wu.”

19A̱vu yali i gbain† ya̱ a̱sojaꞌa u guza̱ yi ukere, reve a̱ tyo a̱ mɓa̱nga̱, a̱vu we ece yi, a̱yi a̱ ndeꞌen, “Nye vu cigai vu damma mu?”
20Reve u usu yi, “Ama o ro a ta zama a pati wu vu ꞌya̱wa̱ na̱ Bulu uba̱ta̱ wa Azagbain a Mbara† a aza a Israꞌila nfaꞌan. A ta damma a ciga ta̱ e petelyuwishe adanshi a̱ yi.
21Amma she vu tara yi a̱ ꞌya̱wa̱ wan! Ama upasu na amunga a̱ ta̱ ɗe uva̱pu azama o una Bulu o ure. A kucina ta̱ a na aa lyuwa shi, waru oo sowo shi, she no o una yi. A̱ tu ufoɓu a pura vu usu ipati i le.”
22A̱vu yali i gbaiꞌin u damma yi, “She vu lyawa za reve a na vu damma numu adanshi a nda wan.” A̱vu u lyawa yi u ka̱ra̱.
23Ana uloboꞌo u ka̱ra̱i, a̱vu yali i gbaiꞌin u ɗe nan yali e re, reve u damma le, “I foɓo na ya̱a̱ ka̱ra̱ a̱ ꞌya̱wa̱ Kasariya ni irumu kucci va ayin oɓolo na̱ a̱soja ukpakure (200), na̱ a̱soja a na a tsu kumba ido kupocindere (70), na̱ a̱soja ukpakure (200) na a tsu yuwan nla̱ngi ni ibata.
24A̱ɗu waru i zamiya Bulu ido i na waa kumba. A̱vu i ꞌya̱wa̱to yi uba̱ta̱ wa gwamna Feli gbaga.”
25A̱vu yali i gbaiꞌin u ɗana mepepelime ma nda a̱ tyo ya gwamnaꞌa:
26“A̱mu Kaladiya Lisiya n te ica̱su yi zagbain gwamna Feli:
27“Aza a Israꞌila o ro e reme ta̱ vuma nda, reve a̱ shi a ciga o una yi. Amma ana n revei vuma va̱ Roma ɗa, ɗaɗa n jika̱i oɓolo na̱ a̱soja a̱ va̱ reve n wawa yi.
28Ana gba n cigai n reve unusu wa̱ yi, reve n tara yi a̱ tyo o ukobu wa Azagbain a Mbara† n le.
29Diga na n revei nronuloi n na aa yuwusan na̱ a̱yi adama a̱ Wila̱ u le ɗa. Reve me ene ili i na i rawai a zuwa yi o uꞌwa wa ali ko o una yi ɗa shi.
30A̱vu waru nanza damma mu ifoɓi i na aa yuwusan, tsa̱ra̱ o una yi, a̱yi ɗa i zuwai n zuwai a tara niyi a̱ tyo ya̱ꞌa̱ wu. Waru n damma ta̱ aza a na a̱ ri na adanshi na̱ a̱yi a̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ wa̱ wu.”
31Na ayin o ndolo, ɗaɗa a̱sojaꞌa a tarai Bulu a̱ tyo a̱ lyuci va Antipatari ununa zagbain le damma nle.
32Ana usana u tawai, reve a lyawa a̱soja a na a tsu kumbusa ido a tara yi o koso tyo Kasariya. Reve a̱soja e iɗa a̱ ka̱ra̱ a̱ ka̱mba̱ o ukari wa̱ a̱soja u le.
33Ana a rawai Kasariya, reve a ca Bulu e ekere a gwamnaꞌa na̱ mepepelimeꞌe.
34Ana gwamnaꞌa u ɗeyinuna̱ e mepepelime ma na a ca niyi, reve we ece Bulu ko a̱yi za vi iɗa i ne i ɗa. A̱vu Bulu usu a na, “A̱mu za va Kilikiya ɗa.”
35A̱vu gwamna u usu yi, “N to polo atsuvu a̱ va̱ mu uwwa adanshi a̱ wu, a mantsa ma na aza a na a̱ ri na adanshi na̱ a̱vu, a̱ ta̱wa̱i.” Reve u zuwa a kpada yi pe o uꞌwa u na Hiridu† suwai.