Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bulu na̱ Sila a fara ta̱ ꞌya̱wa̱ Daraba she Lisitira uba̱ta̱ u na a cinai Timoti, za na mma va̱ yi za vi Itoni ɗa, umatsun wa Israꞌila u ɗa. Dada va̱ yi gba shi Meheleni ma ɗa.
2A̱za̱ e Itoni a na a̱ ri a̱tsuma̱ a Lisitira na̱ Ikoniya a cuwusa ta̱ Timoti.
3Bulu shi ta̱ ciga Timoti toni yi, ɗaɗa u tara niyi. Reve u paɗa yi uryumbu, adama a na aza a Israꞌila a na a̱ ri uba̱ta̱ u ndolo, e reve ta̱ a na dada va̱ yi Meheleni ma ɗa.
4Mantsa ma na Bulu na̱ Sila a uwusai lyuci lyuci, reve a cuɗuwa ama ili i na azagbain a dammulai adama a Atakpaci, tsa̱ra̱ a̱ kuru.
5Ne ɗa a̱za̱ e Itoni a̱ da̱shi tsura̱i ucira o ucawu wo okolo, waru urana suru a̱ da̱shishi ta̱ a̱bunda̱.
6Reve o toni iɗa ya Firijiya ni iɗa ya Galatiya, adama a na Ruhu va̱ A̱sula̱ putsaa le ta̱ a yuwan alajiya neꞌen a̱tsuma̱ a Asiya wan.
7Ana a rawai o utyo wi iɗa ya Misiya, reve a yuwan a̱tyo o ukadu u na a yuwan tsa̱ra̱ a̱ tyo e iɗa ya Bitiniya, amma Ruhu va̱ Yesu lyawa le shi.
8Reve o toni a̱ mɓa̱nga̱ mi iɗa ya Misiya, reve a̱ ka̱ra̱ a̱ cipa̱ a̱ tyo Taruwasa.
9Na ayin, reve Bulu ene alavu alavu. A̱tsuma̱ a alavu alavuꞌu we ene ta̱ vuma va Makidoniya mishin, a patishi yi, adansa, “Ta̱wa̱ Makidoniya tsa̱ra̱ vu kamba tsu.”
10Ana Bulu enei alavu alavu o ndolo, babu usa̱n reve tsu ꞌyon a̱ ꞌya̱wa̱ Makidoniya, tsu reve ta̱ a na A̱sula̱ a ɗa e ɗe ntsu tsu yuwaan le alajiya a Alabari a Saꞌani.
11Reve tsu ꞌyon tsu uwa a̱tsuma̱ a wantsun diga Taruwasa, reve tsu ka̱ra̱ tsu ꞌya̱wa̱ e iɗa i memere ma̱ mini ma Samutara. Ana usana u tawai, a̱vu tsu da̱shi uwa a̱tsuma̱ a wantsun, reve tsu ꞌya̱wa̱ a̱ lyuci va Niyapali.
12Reve tsu koso rawa Filibi uba̱ta̱ u na ama a̱ Roma na̱ a̱bunda̱ a̱ da̱nuyi, waru a̱yi ɗa a̱ba̱jini a̱ lyuci upasu wa Makidoniya. Tsu cuꞌwan ta̱ a̱ lyuciꞌi rana re.
13Urana wa Ashibi, a̱vu tsu uta̱ lo zuzu nu una̱ntsu u lyuci, reve tsu ꞌya̱wa̱ zuzu nu uɗolu a yuwusan majiyan uba̱ta̱ u na aza a Israꞌila aa yuwan avasa o ta̱ lo. Reve tsu yuwaan a̱ma̱ci a na a̱ ta̱wa̱i adanshi.
14Ka ro da̱na̱ ta̱ lo za na a̱ tsu ɗe Lidiya, za na tsu yuwusaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ a uwwusa tsu. A̱yi kaꞌa umatsun wa Tayatira u ɗa. U tsu winisa ta̱ amuna a na a̱ ri na̱ ma̱ɗiya̱, aza a na a̱ ri ni ikebe lon. A̱sula̱ a̱ kpa̱tuꞌwa̱ ta̱ okolo a̱ yi e ili i na Bulu ri adansa.
15A̱ rumbu yi ta̱ oɓolo na ama a na a̱ ri pe a̱tsuma̱ o uꞌwa wa̱ yi, reve u pati tsu tso oꞌwo omocin a̱ yi a̱vu u damma, “Ni i usu a̱mu vuma na cayi okolo uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ a ɗa, i ta̱wa̱ o uꞌwa u va̱ i cuꞌwan pa.” U kpara tsu ta̱ hali tsu usu.
16Urana u ro a̱tsu a̱ ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ wa avasa, reve tsu gaꞌan na aagbashi o usheli a na a̱ ri no otoni a̱ lima̱ a̱ yindi. Aza a na a̱ ri na̱ a̱yi gba a̱ ta̱ tsurusa̱ ikebe lon o ukere u yindi u na waa yuwusan.
17Reve u tonishi tsu a̱ca̱pa̱ a yisaali, “Ama a nda agbashi o Mogono ma̱ A̱sula̱ ma ɗa o to rocosu ure wi iwawi.”
18U jima ta̱ a yuwusan ne. Reve Bulu oꞌwo udamu, reve u vadala u damma otoni a̱ lima̱ꞌa̱, “N ta dansaa wu, vu uta̱ a̱tsuma̱ a ala e Yesu Kristi Zamawawa, vu lyawa yi.” Babu usa̱n reve u lyawa yi.

19Ana aza a na a̱ ri nu usheliꞌi e enei ili i na i farai, agba a̱a̱ tsurisa̱ ikebe waru shi, reve e reme Bulu na̱ Sila. A̱vu o rono le a̱ tyo e eden a̱ tyo a̱ ma̱ka̱ka̱n ma azagbain.
20Ana a rawai, reve a damma, “Aza a Israꞌila a nda a ta damatosun ama a̱ tsu.
21O to ritosu ili i na a̱tsu a̱za̱ a̱ Roma wu ntsayi tsu yuwan shi.”
22Reve oɓolo a ama o ɓolushi aci adama a adanshi a na aa yuwusan adama a̱ Bulu na̱ Sila. Reve azagbaiꞌin a zuwa a fufaba le na aɗanga.
23Reve a fufaba le waꞌashi, na̱ ne suru a̱vu a̱ ꞌya̱wa̱to le o uꞌwa wa ali. Reve a damma za vi ipiri va amaꞌa u lyawa le a̱a̱ pusa̱ wan.
24Reve u yuwan ununa a damma niyi. Reve u zuwa le pe pe a̱tsuma̱ na akani a ana e le a̱ a̱gba̱la̱ o ume.
25Ana ayin a cigai maɓatsaa, reve Bulu na̱ Sila e reme avasa ni ishipa a̱ tyo e ekere a̱ A̱sula̱. Akapi a ama a na a̱ ri o uꞌwa wa aliꞌi a uwwusa le.
26Babu usa̱n reve iɗa i ra̱mo nu ucira. Uꞌwa wa aliꞌi u jinga̱ɗa̱ ta̱ diga pe e iɗa. Reve na̱ntsuꞌu a̱ kpa̱tuꞌwa̱, reve akani suru a̱ ba̱ɗa̱ a ana a aza a na a̱ ri pe o uꞌwa wa aliꞌi suru.
27Ana za vi ipiriꞌi u jiwain, reve we ene na̱ntsuꞌu ukpa̱tuꞌu, reve u jiyan gashi amaꞌa suru a suma ta̱. Reve u tara matsun me peꞌeni tsa̱ra̱ wu una aciya̱yi.
28Ɗaɗa Bulu saalaa niyi, “She vu yuwan ne wan! Suru ntsu tsu ta̱ pa!”
29Reve vumaꞌa u damma a̱ ta̱wa̱a̱ yi na akata a akina reve wi ikana, ɗaɗa u uwai pe pe o uꞌwa wa aliꞌi. Na̱ mejeꞌen ma̱ lipu ɗaɗa u kingyoi a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ Bulu na̱ Sila.
30Ana wu uta̱a̱ nle a̱tsuma̱ o uꞌwa wa aliꞌi, reve we ece, “Nye i ɗa maa yuwan tsa̱ra̱ a wawa mu?”
31Reve a damma yi, “Vu usu Yesu Zagbain, vu ta̱ tsura̱ iwawi, a̱vu na̱ a̱za̱ o uꞌwa a̱ wu suru.”
32Reve Bulu na̱ Sila yuwaan vumaꞌa na ama a na a̱ ri pe a̱tsuma̱ o uꞌwa wa̱ yi adanshi adama e Yesu Zagbain.
33Ayin ubuwu, reve u tara le a̱ ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ u na a̱ za̱za̱ꞌwa̱ antsu na̱ wufuru u na a̱ ri na̱ a̱yi. A̱vu Bulu na̱ Sila a̱ rumbu yi na ama a na a̱ ri o uꞌwa wa̱ yi.
34Amaꞌa a yuwan ta̱ ma̱za̱nga̱ ma̱ a̱bunda̱ adama a na a cayi okolo e le e ekere a̱ A̱sula̱. Ana o kotoi ili i ndolo, vumaꞌa u tara ta̱ Bulu na̱ Sila a̱ ꞌya̱wa̱ o uꞌwa wa̱ yi, reve u ca le ilyalya a lyuwa.
35Ana usana u tawai, reve azagbain a̱ lyuci a̱ lyungu nlingata uba̱ta̱ wu za vi ipiriꞌi a damma yi, “Lyawa ama o ndolo a̱ ka̱ra̱ fa̱a̱n.”
36Reve za vi ipiriꞌi u damma Bulu, “A̱vu na̱ Sila i ta gura ka̱ra̱ gogo. Walai na̱ ma̱za̱nga̱!”

37Reve Bulu na̱ Sila a damma nlingataꞌa, “A̱tsu a̱za̱ a̱ Roma ɗa. A fufaba tsu ta̱ babu e ece tsu ili i ro, reve a̱ ɓa̱ru tsu. Gogo a ciga tsu ta̱ tsu ka̱ra̱ usokowu? U ri n yuwan ne shi! Lyawa le a̱ ta̱wa̱ na aciyele a lyawa tsu!”
38Ana nlingataꞌa n dammai azagbain a̱ lyuci a na Bulu na̱ Sila a̱za̱ a̱ Roma ɗa, a uwwa ta̱ wovon.
39Reve a̱ ta̱wa̱ o uꞌwa wa ali a̱vu a pati le ankuri. Reve o uta̱a̱ le a̱vu a pati le a lyawa lyuciꞌi.
40Reve gba Bulu na̱ Sila a̱ ka̱ra̱ mejege a̱ ꞌya̱wa̱ o uꞌwa wa Lidiya, uba̱ta̱ u na a cinai a̱za̱ e Itoni, reve a ca le adanshi. Reve a̱ ka̱ra̱.