Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Reve ajiya na̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a Yahuda a uwwa a na Atakpaci a̱ usuyi adanshi a̱ A̱sula̱.
2Ana Bituru ka̱mba̱i Urishelima, reve aza a Israꞌila a na o oꞌwoi a̱za̱ e Itoni a gasa yi na̱ a̱ga̱ci a adanshi.
3A̱vu a damma, “A̱yi ɗa nda vu uwai a̱tsuma̱ a Atakpaci, hali vu lyuwa ilyalya oɓolo ne ele!”
4Reve Bituru cuɗuwa le ili i na i yuwain suru.
5A̱vu u damma, “N shi ta̱ a̱ lyuci va Japa a̱mu a̱tsuma̱ a avasa, reve n uwa a̱tsuma̱ a alavu alavu. A̱tsuma̱ a alavu alavuꞌu me ene ta̱ zuva kpa̱tuꞌwa̱i, reve a̱ cipa̱towa̱ mu ili i ro ana aapalutsu o umuna uguzu ne elentsu a̱ na̱shi a̱ yi.
6Ana n ka̱lyuwa̱i pe, reve me ene inama ya ana a̱ na̱shi yu uvaɗi, ni inama yi ika̱ta̱pu e iɗa, na̱ nnunu.
7Reve mu uwwa uɗyo u ro adansa mu, ‘ꞌYon Bituru! Vu paɗa vu tama.’
8“Reve n usu, ‘Ne ɗa shi A̱sulazuva! Koto n tama ili i na Wila̱ wa̱ wu u putsayi shi.’
9“Reve uɗyoꞌo u da̱shi dammisa ire, ‘She vu ka̱mbuwa̱ ili i na A̱sula̱ o oꞌwotoi cece ili yi idaba wan.’
10Ne ɗa a yuwain hali toto utaꞌatsu, reve o koso o rono umunaꞌa a̱ tyo zuva.
11“A̱mu lo ɗaɗa ama a Kasariya a taꞌatsu a rawushi, aza a na a̱ lyunguyi a̱ ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ va̱, reve a rawa o uꞌwa u na n shi.
12Reve Ruhu va Akiza† damma mu, she n ꞌyuwan a̱ kuru le wan. Reve ama a̱ ta̱li a̱tsuma̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱ kuru mu, reve tsu uwa o uꞌwa u vuma ro.
13Reve vumaꞌa u damma tsu ununa we enei malingata ma̱ A̱sula̱ o uꞌwa wa̱ yi. Reve u damma yi, ‘Vu lyungu ozo o ro a̱ lyuci va Japa e ɗewe wu Simo za na a̱ tsu ɗe Bituru.
14Vumaꞌa u ta̱ ta̱wa̱a̱ wu nu ure u na aa wawa wu na ama a na a̱ ri pe o uꞌwa wa̱ wu suru.’
15“Ana n farai adanshi, reve Ruhu va Akiza ta̱wa̱ le ununa u ta̱wa̱ ntsu o ufaru.
16Ɗaɗa n cuwain a na A̱sulazuva a dammai, ‘Yahaya rumbu† ɗu ta̱ na̱ mini, amma A̱sula̱ a̱ ta̱ rumbu ɗu na̱ Ruhu va Akiza.’
17To, na̱ A̱sula̱ a ca Atakpaci a nda uneꞌe una̱ta̱ na̱ a̱tsu a mantsa ma na tsu ushiyi Yesu Zagbain Zamawawa, zane ɗa a̱mu a na maa wasan ili i na A̱sula̱ a cigai?”
18Ana a uwwai ili i na Bituru dammai, reve a lyawa mawasan. Reve a uwa a ciɓalasa A̱sula̱, reve a damma, “Gogo A̱sula̱ a lyawa ta̱ Atakpaci a vadala adama a̱ tsura̱ wuma u babu ukotu!”

19A mantsa ma nda cina o una Istifanu, reve a̱za̱ e Itoni a na a̱ ri Urishelima e beteꞌwe adama a̱ a̱tsuma̱lima̱. Reve a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo e iɗa ya Finisiya na̱ Kuburu na̱ Antakiya va Suriya. Reve a yuwusaan aza a Israꞌila goon alajiya a Alabari a Saꞌani e Yesu Zagbain.
20Reve a̱za̱ e Itoni aza a na a̱ ri ama a̱ Kuburu na̱ Kurani, a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo Antakiya, a̱vu a uwa a yuwusaan Atakpaci alajiya a Alabari a Saꞌani e Yesu Zagbain.
21Ucira wa̱ A̱sulazuva u shi ta̱ oɓolo ne ele, reve ama na̱ a̱bunda̱ a ca okolo e le. Reve a vadala a̱ kuru A̱sulazuva.
22Reve a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a̱ Urishelima a uwwa ili i na i farai a̱tsuma̱ a Antakiya, a̱vu a̱ lyungu Banaba ɗe.
23Ana u rawa we enei icigi i na A̱sula̱ a yuwaan nle, reve u yuwan ma̱za̱nga̱. A̱vu u ca le a̱sa̱la̱ adama a kaɓa asuvu, waru a lyuwa elime ni itoni ya̱ A̱sulazuva.
24Banaba vuma va̱ a̱ɓula̱ ɗa, waru u tu ushitowun na̱ Ruhu va Akiza nu ucawu wo okolo. Reve ama o ro na̱ a̱bunda̱ a̱ da̱shi usuwisa̱ a̱ kuru A̱sulazuva.
25Reve u kuru a̱ tyo Tarsu adama u bunga̱ Shawulu.
26Ana we ene niyi reve u ta̱wa̱ na̱ a̱yi Antakiya. Reve ele ra o una aaꞌwan ma̱ɓula̱ pe oɓolo na̱ a̱za̱ e Itoni oo ritosu ama na̱ a̱bunda̱. A̱tsuma̱ a Antakiya a ɗa a fara ɗeyi aza a na a̱ kurusu Yesu “A̱za̱ e Itoni.”†
27A mantsa ma nda ma ɗa ama̱sula̱ o ro o uta̱i Urishelima reve a̱ tyo Antakiya.
28Reve vuma ta̱ a̱tsuma̱ e le za na a̱ tsu ɗe Agabu ꞌyon mishin. Ni ikambi i Ruhu va Akiza, reve u damma a na a ta yuwan ambulu lon uba̱ta̱ suru a̱tsuma̱ o uvaɗi. A yuwan ta̱ iliꞌi a mantsa ma na Kaladiya da̱na̱i o tsugono tsi iɗa tsa̱ Roma.†
29Reve a̱za̱ e Itoni ya Antakiya a yuwan majiyan a̱ lyungu ni ikambi a̱ tyo uba̱ta̱ wa̱ a̱za̱ e Itoni a na a̱ ri nden e iɗa ya Yahuda. Vuma suru u ca ununa waa gura.
30Ne ɗa a yuwain, reve a̱ lyungu Banaba na̱ Shawulu ni ikambi i le a ca mbara ma̱ a̱za̱ e Itoni n Urishelima.