Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fesutu rawa ta̱ Kasariya, tsa̱ra̱ u fara ulinga u tsugwamna. Ana u yuwain rana taꞌatsu, reve u lyawa Kasariya u ka̱ra̱ a̱ tyo Urishelima.
2Pe ɗa nan ganu a gbagbain na azagbain o ro a Israꞌila a cina niyi adama a̱ Bulu. A̱vu waru e ece yi
3ko u ta ciga u ta̱wa̱ na̱ Bulu Urishelima. A pati yi ta̱ u ta̱wa̱ na̱ a̱yi, adama a na a ta azama a vawan yi, tsa̱ra̱ o una yi a mantsa ma mmalu.
4A̱vu Fesutu usu le, “Bulu tu ugutsuwu a Kasariya, waru maa jima shi, n ta̱ ꞌya̱wa̱ ɗe na aciya̱va̱.
5Nnu u yuwan ili i na i lobonoi shi, i lyawa azagbain a̱ ɗu a̱ kuru mu, a̱vu a damma ili yu uwuyanu i na u yuwaan nɗu ɗe.”
6Fesutu da̱na̱ ta̱ ɗe Urishelima hali rana kunla̱ a̱ tyo rana kupa, a̱vu u ka̱ra̱ a̱ tyo Kasariya. Ana usana u tawai, reve u da̱nu o ukobu wu ugeꞌetosu, a̱vu u damma le a̱ ta̱wa̱ na̱ Bulu.
7Bulu a maꞌuwaa, a̱vu azagbain a Israꞌila a na a̱ ta̱wa̱i diga Urishelima o ɓoloto a̱ ka̱nda̱ruwa̱ yi e memere. A̱vu a damma ili yu uwuyanu ya̱ a̱bunda̱ a na u yuwain, agba a gura damma amayun a adanshi a̱ ta̱ shi.
8Bulu gba u wasan ta̱ ili i na a dammai suru a aciya̱yi, reve u damma, “N ri nu unusu shi. N yuwan unusu a̱ tyo a̱ Wila̱ wa aza a Israꞌila shi, ko a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa, ko a̱ tyo a gwamnati va̱ Roma shi.”
9Fesutu shi ta̱ ciga u yoꞌonoto azagbain a Israꞌila okolo. Ɗaɗa we ecei Bulu, “Ko vu ta̱ usu vu ka̱ra̱ a̱ tyo Urishelima, tsa̱ra̱ a yuwaan wu ɗe ugeꞌetosu wa adanshi a nda a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ va̱?”
10A̱vu Bulu usu, “Oꞌo! Ukobu wu ugeꞌetosu u nda wa̱ Roma u ɗa, adama a nda a ɗa aa yuwaan mu ugeꞌetosu pa. A̱vu na aciya̱wu vu reve ta̱ na n ri nu unusu e ekere a aza a Israꞌila shi.
11Nna̱ n yuwan ta̱ ili i na i rawai o una mu, n ꞌyuwan yu una mu shi. Amma nna̱ n ri nu unusu shi, ko a̱vu ko za ro lo na rawai u ca mu e ekere a ama a nda hali o una mu shi. N te ipati a tara adanshi a nda a̱ tyo ya Kaisa† mogono ma̱ Roma.”
12Reve Fesutu dammulai na̱ a̱za̱ o ucasu wa̱ a̱sa̱la̱ a̱ yi, a̱vu u usu yi, “U lobono ta̱! Vu pati ta̱ a̱ tyo ya Kaisa, vu ta̱ gba a̱ tyo ya Kaisa!”
13Ana a yuwain rana re, a̱vu Agaripa mogono na̱ ka va̱ yi Baranisi a̱ ta̱wa̱ Kasariya, tsa̱ra̱ a raba Fesutu.
14A̱ da̱nu ta̱ ɗe rana meketeci, ana Fesutu ka̱mbuwa̱i Agaripa mogono adanshi a na a dansa adama a̱ Bulu. A̱vu u damma, “Vuma na a zuwai o uꞌwa wa ali ta̱ pa, za na Feli lyawai o uꞌwa wa ali, tsa̱ra̱ n yuwan ugeꞌetosu wa adanshi a̱ yi.
15Ana n da̱na̱i Urishelima, nan ganu a gbagbain na azagbain a Israꞌila a yuwusan ta̱ adanshi a̱ yi, hali a patishi mu m paɗaa yi ugana wu ukwa̱.
16“Amma n damma le ta̱, a̱tsu a̱za̱ a̱ Roma u ri n yuwan tsu yuwaan za vu unusu ugeꞌetosu shi, she na̱ a̱ ꞌya̱wa̱ na̱ a̱yi uba̱ta̱ a̱za̱ e iɗa. Waru a tsu lyawa yi ta̱ u yuwan adanshi a na a̱ ꞌya̱wa̱i na̱ a̱yi o ukobu wu ugeꞌetosu a̱ ma̱ka̱ka̱n ma aza a na a̱ ꞌya̱wa̱i na adanshiꞌi.
17Adama o ndolo, ana a̱ ta̱wa̱i pa oɓolo na̱ a̱mu, n lungusa̱ mantsa shi, n da̱nu ta̱ o ootogu o ugeꞌetosu, a̱vu n zuwa a̱ ta̱wa̱a̱ mu na̱ a̱yi.
18Agba ana amaꞌa a̱ ꞌyoyin a na aa yuwan adanshi a na a̱ ri na̱ a̱yi a̱ tyo e ekere a̱ Bulu, a gura damma ko ili i ta̱ yu uwuyanu i na n shi aa majiyan a damma shi.

19Adanshi e Itoni i le a ɗa, waru adama a za na a̱ tsu ɗe Yesu na kuwa̱i a na Bulu gba a dansa u ta̱ wuma.
20A̱mu gba n shi ta̱ n lamba ununa ma kari yi ana a adanshi a nda. Reve me ece yi ko u ta̱ usu u ꞌya̱wa̱ Urishelima tsa̱ra̱ a yuwaan yi ugeꞌetosu wa adanshi a nda.
21Bulu gba u pati ta̱ a lyawa mogono ma gbain ma uwwa adanshiꞌi. Ɗaɗa n zuwai a zuwa yi o uꞌwa wa ali hali n foɓo, a̱vu n tara yi a̱ ꞌya̱wa̱ ya Kaisa.”
22A̱vu Agaripa damma Fesutu, “N ta ciga mu uwwa ili i na vuma nda aa damma.” Ɗaɗa Fesutu damma niyi, “Nfaꞌan, vu ta uwwa yi.”
23Ana usana u tawai, a̱vu Agaripa na̱ Baranisi o oto itana i tsugono reve a̱ ta̱wa̱ oɓolo na azagbain a̱ a̱soja na azagbain a̱ lyuci. A̱vu Fesutu zuwa a̱ ta̱wa̱ na̱ Bulu.
24A̱vu Fesutu yuwaan le adanshi u damma, “Mogono Agaripa oɓolo no omocin a gbagbain a na a̱ ri pa, ka̱lyuwa̱i vuma nda! Aza a Israꞌila a na o uta̱i Urishelima na̱ Kasariya suru a̱ ta̱wa̱ ta̱ ya̱ꞌa̱ va̱ a patishi mu n zuwa o una yi.
25Agba a̱ yindi i va̱, u yuwan ili i na i rawai o una yi shi. Ana wo oꞌwoi u pati ta̱ a̱ ꞌya̱wa̱ na adanshi a̱ yi o ukobu u mogono ma gbain, a̱yi ɗa i zuwai n jiyain n ꞌya̱wa̱ na adanshi a̱ yi uba̱ta̱ u mogono ma̱ Roma.†
26Agba n ri na amayun a adanshi na maa ɗanaa mogono adama a vuma a nda shi. A̱yi ɗa i zuwai n ta̱wa̱i na̱ a̱yi a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ ɗu suru. Waru n ta̱wa̱ ta̱ na̱ a̱yi a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ wu, mogono Agaripa. Na̱ tsu koto adanshi a̱ yi, ɗaɗa ma̱a̱ tsura̱ ili i na maa ɗana.
27A̱ yindi i va̱ u to oꞌwo ulambu wu ugbozu n tara vuma na ri o uꞌwa wa ali a̱ tyo o ukobu u mogono ma gbain babu mejege ma adanshi e ili i na u yuwain!”