Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni† a Antakiya a̱ da̱na̱ ta̱ na ama̱sula̱ na̱ munlu lon. Ele ɗa nan Banaba, na̱ Saminu za na e ɗesuyi “Vuma Lima̱,” na̱ Lusiya za lyuci va Kurani, na̱ Manayan za na kungwai mantsa ma̱ ta̱ na̱ Mogono Hiridu Antiba na̱ Shawulu.
2Ele pe a yuwusaan A̱sulazuva a̱ga̱nda̱ a̱tsuma̱ a akuli, a̱vu Ruhu va Akiza damma le, “Ɗangula numu Banaba na̱ Shawulu tsa̱ra̱ a yuwan ulinga u na n ɗangula nle a yuwan.”
3Ana a yuwain akuli na avasa a̱bunda̱, a̱vu ama a̱ kuruwa̱ le ekere a zuwaa le abaꞌun o ulinga wa̱ A̱sula̱ a na aa yuwan, a̱vu a lyawa le a̱ ka̱ra̱.
4Ana Ruhu va Akiza lyunguyi Banaba na̱ Shawulu, a̱ ka̱ra̱ ta̱ a̱ tyo a̱ lyuci va Salusiya. Ele pe a̱vu a lyawa Salusiya a uwa a wantsun a̱ tyo e iɗa i memere ma̱ mini ma̱ Kuburu.
5Yahaya Marku fo u da̱na̱ ta̱ oɓolo ne ele tsa̱ra̱ u kambusa le. Ele pe a̱tsuma̱ e iɗa ya̱ Kuburu reve a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo a̱ lyuci va Salami a̱vu a uwa a̱ a̱ꞌisa̱ a aza a Israꞌila, reve a uwa alajiya a adanshi a̱ A̱sula̱.
6Ele pe a̱tsuma̱ e iɗa ya̱ Kuburu, a̱vu a̱ ka̱nda̱ruwa̱ ilyuci i na i ri lo zuzu suru. A rawa ta̱ lyuci na a̱ tsu ɗe Pafo, lo ɗa a cinai za va Israꞌila ro na a̱ tsu ɗe Ba-Yesu. Waru vumava̱sula̱ va amayun ɗa shi, boci ɗa shi.
7Vuma nda a̱yi ɗa u tsu walasa na̱ gwamna vi iɗaꞌa, za na a̱ tsu ɗe Sarajiya Bulu. Gwamnaꞌa vuma ɗa na ri nu ugbozu waru u ta̱ nu urevu wi ili lon. A̱vu u ɗe Banaba na̱ Shawulu a̱ ta̱wa̱. U yuwan ta̱ ne adama a na u cigai wu uwwa adanshi a̱ A̱sula̱.
8Agba boci Alima u da̱na̱ ta̱ a̱ tsushuꞌun ne ele, u yuwan ta̱ a̱tyo a na waa yuwan u putsaa gwamna u usu alajiya e le. (Na̱ Tsuheleni Alima ta̱ nu urevu wa aala Ba-Yesu na̱ Tsuyahuda.†) U yuwan ta̱ a̱tyo a na waa putsaa gwamnaꞌa a na waa ca A̱sulazuva okolo.
9Shawulu, vuma na ama na̱ a̱bunda̱ a̱ tsu ɗe Bulu, u tu ushitowun na̱ Ruhu va Akiza. A̱vu u varaa Alima esu mejege.
10A̱vu u damma, “A̱vu mawun ma̱ Mekerenkesu! A mantsa suru vu tsu damma mejege shi, waru vu ta̱ pususa̱n ama ugbozu. A̱vu rala ɗa e ekere e ili i na i ri ulobonu. Urana u ne vaa lyawa tsushuꞌun na adanshi a̱ A̱sulazuva?
11A̱sulazuva a ta ca wu a̱tsuma̱lima̱, vu to oꞌwo irumba̱ hali mantsa mo ro.” Babu usa̱n, a̱vu esu a̱ yi a yuwushin dalimbaa, a̱vu irumbu yi pala yi, reve u da̱na̱ e izami yi za na a̱a̱ guza̱ yi ukere.
12Ana gwamnaꞌa enei ili i na i farai, reve u ca A̱sulazuva okolo. Reve waru u uwa asalama lon adama o uritosu wa̱ A̱sulazuva u na wu uwwai.
13A̱vu Bulu na aza a na a̱ da̱na̱i oɓolo na̱ a̱yi a lyawa Pafo, a̱vu a uwa a wantsun a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo e iɗa ya Bamafiliya. A̱vu a rawa e isawan a̱ lyuci va Pega. Ele pe Pega a̱vu Yahaya Marku lyawa le, a̱vu u ka̱ra̱ a̱ ka̱mba̱ Urishelima.
14Banaba na̱ Bulu gba a̱vu a lyawa Pega a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo a̱ lyuci na a̱ tsu ɗe Antakiya va Bisidiya. A̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ ꞌya̱wa̱ a̱ a̱a̱ꞌisa̱† o urana wa Ashibi, tsa̱ra̱ a yuwan a̱ga̱nda̱.
15Ana o kotoi ɗesununa̱ a̱tsuma̱ a atagada a Musa na a ama̱sula̱, reve aza a na a̱ da̱na̱i azagbain a̱ a̱a̱ꞌisa̱ꞌa̱ a̱ lyungu vuma ta̱ we ece le, “A̱za̱ a̱ tsu, ko i ta̱ ni ili i ro i na ya̱a̱ da̱shi tsu okolo ugbamu, ta̱wa̱i i damma tsu!”
16A̱vu Bulu ꞌyon mishin reve u ꞌya̱sa̱n ekere zuva adama amaꞌa a̱ rungwa̱, a̱vu u teme adanshi. A̱vu u damma, “Ama a Israꞌila† na Atakpaci a na a yuwusaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱, poloi atsuvu a̱ ɗu yu uwwa.
17A̱sula̱ a Israꞌila a ɗangula ta̱ nkaya n tsu, waru u lyawa ta̱ ama a̱ tsu o oꞌwo a̱za̱ o utsuru e iɗa ya Masar. Nu ucira wa̱ yi u ɗa waru wu uta̱a̱ nle a̱tsuma̱ e iɗaꞌa.
18Waru u yuwan ta̱ ankuri ne ele nu ulambu wu ugbozu u le a̱tsuma̱ o ogozo aꞌwan amunga.

19A̱vu u usa iɗa i cindere i Kaꞌana,† a̱vu u ca aza a Israꞌila iɗaꞌa agadu.
20Ili i nda suru i fara ta̱ a̱tsuma̱ a aꞌwan ukpakuna̱shi na̱ kupoton (450). “Ana mantsa ma ndolo mo kotoi, a̱vu a̱za̱ o ugeꞌetosu a yuwan tsugono hali a mantsa ma Samaꞌila† vumava̱sula̱.
21Amma ama a pati ta̱ a ca le mogono. A̱vu A̱sula̱ a ca le Shawulu wo oꞌwo mogono me le hali aꞌwan amunga. Shawulu mawun ma Kishu ma ɗa o ugundo wa Banyami.†
22A̱vu A̱sula̱ a̱ cipa̱to yi o ootogu o tsugonoꞌo, a̱vu u zuwa Da̱wuda o una̱ wa̱ yi. A̱vu A̱sula̱ a yuwan adanshi adama a̱ Da̱wuda, adansa, ‘Da̱wuda za na ri mawun ma̱ Yese,† Da̱wuda nda vuma ɗa na a ɗangulai u zuwa okolo a̱ va̱ u yuwan ma̱za̱nga̱. U ta yuwan ili suru i na n ciga niyi u yuwan.’
23“A̱sula̱ a yuwan ta̱ nzuwulai a na vuma ta̱ o ugundo wa̱ yi ta̱ ta̱wa̱ u wawa aza a Israꞌila, vumaꞌa gba a̱yi ɗa Yesu.
24Amma kafu Yesu ta̱wa̱, Yahaya da̱na̱ ta̱ a dansaa vuma suru a̱tsuma̱ a Israꞌila u ka̱mba̱ uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱, a̱vu a̱ rumbu yi a̱ mini.
25Yahaya o kotuso ulinga wa̱ yi, a̱vu u yuwan yeci, ‘I ta a majiyan a̱mu ɗa Zamawawaꞌa? Oꞌo! Amma u ta̱ lo a̱ ta̱wa̱ babu ujimu. Waru a̱mu n rawa m ba̱ɗa̱ vunu va atan va̱ yi shi.’
26“Uwwai gogo, a̱ɗu ama o ugundo wa Ibrahim! Poloi atsuvu a̱ ɗu yu uwwa, hali na Atakpaci a na a̱ ta̱wa̱i a yuwaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱! Uwwai adanshi a nda ununa yaa yuwan i tsura̱ iwawi, za va koyan ɗa.
27Ama a na a̱ ri na̱ nden a̱tsuma̱ a̱ Urishelima a tsu uwwa ta̱ adanshi a ama̱sula̱ urana wa Ashibi suru a na a̱ tsu ɗesununa̱ a atsuvu e le. Agba suru na̱ ne, a tara Yesu ɗa vuma na ama̱sula̱ a yuwain adanshi a̱ yi shi. Ele na azagbain e le o shiton ta̱ udammu wa ama̱sula̱ ana o una niyi.
28A̱ tsura̱ ili i na i zuwai o una niyi shi, amma suru na̱ ne, a pati ta̱ Bilatu† u zuwa a̱soja a̱ yi o una yi.
29“Ana o kotoi mayan me ili suru i na a ɗanai adama a̱ yi, a̱vu a̱ cipa̱to yi a akpata† a na a vara niyi, reve a̱ ciɗo yi a aason a aatali.
30Amma A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱n yi ta̱ a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱.
31Rana na̱ a̱bunda̱ u roco ta̱ aciya̱yi uba̱ta̱ wa aza a na a̱ da̱na̱i Ga̱lili na̱ a̱yi a̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo Urishelima waru na̱ a̱yi. Ama a nda ele ɗa o oꞌwoi esu a̱ yi a̱ tyo e ekere a ama a Israꞌila.
32“Gogo a̱mu na̱ Banaba tsu ta̱ pa na̱ a̱ɗu, adama tsu ta̱wa̱a̱ ɗu na Alabari a Saꞌani a nda. Nzuwulai ma̱ A̱sula̱ a̱ tyo e ekere a nkaya n tsu wo oꞌwo ta̱ amayun a mantsa ma̱ tsu.
33A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱n ta̱ Yesu. A̱yi nda a̱yi ɗa ili i na Aatagada e Ica a̱ a̱a̱ɗiva̱ e ire aa yuwusan adanshi ana u dammai, ‘A̱vu Mawun ma̱ va̱ ma ɗa. Anaꞌan mo oꞌwo ta̱ Dada va̱ wu.’
34“A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱n ta̱ Yesu a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱, waru mantsa mo lo na waa lyawa lipu va̱ yi shama shi. U tu ununa A̱sula̱ a dammai a Aatagada a Ishaya vumava̱sula̱, ‘N ta zuwaa ɗu abaꞌun a akiza a na n yuwain nzuwulai na̱ Da̱wuda.’
35“Aatagada e Ica† a̱ a̱a̱ɗiva̱ o ro a ca ta̱ urevu u saꞌani, a na, ‘Vaa lyawa Vuma va̱ wu va akiza u shama a aason shi.’
36“Gogo udammu u nda a̱ tyo ya̱ Da̱wuda ɗa shi, adama a na Da̱wuda yuwaan ta̱ ama a mantsa ma̱ yi a̱ga̱nda̱ ununa A̱sula̱ a cigai. U kuwa̱ ta̱, a̱vu a̱ ciɗo yi oɓolo na̱ nkaya ma̱ yi, waru lipu va̱ yi shama ta̱.

37Gogo tsunda udammu u nda u ta̱ a̱ tyo e ekere a za ro, Yesu, za na A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱in a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱, waru lipu va̱ yi shama shi.
38“A̱za̱ a̱ va̱, adanshiꞌi a̱yi ɗa, Yesu ɗa aa gura yuwaan ɗu gafura vu nusu ɗu!
39Wila̱ wa Musa waa gura wawa ɗu a̱tsuma̱ a̱ nusu ɗu shi. Amma za na cayi okolo uba̱ta̱ wa̱ Yesu biti, a tara yi waru za vu unusu e ekere a̱ A̱sula̱ shi.
40“I yuwan ugbozu! She i lyawa adanshi a ama̱sula̱ a shiwan a aci a̱ ɗu wan. Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱,
41‘Ka̱lyuwa̱i a̱ɗu aza a adanshi a vama, i ta yuwan asalama na̱ ye ene ili i na A̱sula̱ aa yuwan, reve i kuwa̱! Adama a na maa yuwan ili i ro a mantsa ma̱ ɗu, ili i ro i na i cayi okolo shi, waru ko na̱ za ro dammisa ɗu adama a̱ yi.’ ”
42Bulu na̱ Banaba azama a lyawa uba̱ta̱ e iɓoloꞌo, reve amaꞌa a pati le a̱ da̱shi yuwan adanshi e ili i nda uba̱ta̱ e iɓoloꞌo urana wa Ashibi u na wa̱a̱ ta̱wa̱.
43Ana o kotoi mayan ma̱ a̱ga̱nda̱ꞌa̱, a̱vu aza a Israꞌila na Atakpaci na̱ a̱bunda̱ a na a yuwayin A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ a̱ kuru le. A̱vu Bulu na̱ Banaba a pati le a ca okolo e le e ekere a̱ A̱sula̱, za na yuwaan nle isaꞌani.
44Ana ajuma a̱ ka̱nda̱ruwa̱i, ɗaɗa ama suru o uta̱i tsa̱ra̱ a uwwa adanshi a̱ A̱sula̱.
45Ana azagbain a Israꞌila e enei oɓolo a amaꞌa, reve a yuwan tsushuꞌun lon, reve a uwa mawasan e ili i na Bulu dammai a̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ durusa̱ yi.
46A̱vu Bulu na̱ Banaba a yuwan adanshi no okolo ugbamu reve a damma, “Wo oꞌwo ta̱ na̱ tsu ꞌyuwan tsu ciga Alabari a Saꞌani a̱ A̱sula̱ a nda tsu fara ca ɗu a̱yi, a̱ɗu na yo oꞌwoi aza a Israꞌila. Amma i ꞌyuwan ta̱ ikaka i nda, a̱yi nda u roco ta̱ yi ntsaa i tsura̱ wuma u babu ukotu shi. Adama o ndolo tsu ta̱ ka̱mba̱ uba̱ta̱ wa Atakpaci.
47“A̱tsuma̱ a Aatagada a Ishaya, A̱sulazuva a zuwa tsu ta̱ tsu yuwan ulinga u nda, adansa, ‘N zuwa ɗu ta̱ pa nda yoo oꞌwo ekan ya Atakpaci. I tara ucira wi iwawi ya̱ A̱sula̱ a̱ tyo uba̱ta̱ wa ama, uba̱ta̱ suru o uvaɗi.’ ”
48Ana Atakpaci† a uwwai ili i nda, a yuwan ta̱ ma̱za̱nga̱ lon, a̱vu o godyoo A̱sulazuva adama a adanshi a̱ yiꞌi. Reve ama a na A̱sula̱ a ɗangulai a̱ tsura̱ wuma u babu ukotu o oꞌwo a̱za̱ e Itoni.
49A̱vu adanshi a̱ A̱sulazuva a rawa uba̱ta̱ suru e iɗaꞌa.
50Amma azagbain a Israꞌila gba a̱ ka̱ra̱ a̱ ꞌya̱wusa̱ uba̱ta̱ wa azagbain a̱ lyuci nu uba̱ta̱ wa̱ a̱ma̱ci a̱ a̱ɓula̱ a na a tsu damma a̱vu a uwwa le. Reve a zuwa le a tawa ugbozu u le e ekere a̱ Bulu na̱ Banaba, reve a ca le a̱tsuma̱lima̱, hali o lo le a̱tsuma̱ e iɗaꞌa.
51A̱vu Bulu na̱ Banaba a̱ ka̱ka̱la̱ ma̱buta̱ ma ana me le, tsa̱ra̱ wo oꞌwo iroci a̱ tyo e ekere e le. A̱vu a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo a̱ lyuci va Ikoniya.
52A̱tsuma̱ a Ikoniya a̱za̱ e Itoni a̱ da̱na̱ ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱ lon, waru a̱ da̱na̱ ta̱ tapu na̱ Ruhu va Akiza.