Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ana urana wa̱ A̱buki† o Urana wa Kupoton† a rawai, a̱za̱ e Itoni a̱ da̱na̱ ta̱ uba̱ta̱ u ta̱.
2Ele lo babu urevu, ɗaɗa a uwwai ilama diga zuva gashi a̱ba̱jini o upepu a ɗa, reve u shiton uꞌwaꞌa suru u na a̱ ri pe nden.
3Reve ili i ro gashi elentsu a akina a̱ ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ le, reve u cipa̱ a aci e le.
4Reve o shiton le suru na̱ Ruhu va Akiza.† Reve e teme adanshi ne elentsu o ro kokoꞌo, cine Ruhu va Akiza neꞌe nle.
5Aza a Israꞌila a̱ a̱bunda̱ a na a uwwusa wovon wa̱ A̱sula̱ a̱ da̱na̱ ta̱ pe a̱tsuma̱ a̱ Urishelima a yuwusan a̱ga̱nda̱ a na a̱ ta̱wa̱i ba̱ta̱ ba̱ta̱.
6Ana a uwwai ilama i ndolo, reve ama o ɓoloto a̱bunda̱. Reve a yuwan asalama lon, adama a na aza a na a̱ ri lo suru a uwwa ta̱ iɓolo ya̱ a̱za̱ e Itoni a yuwusan adanshi ne elentsu a̱ lyuci le.
7Reve a yuwan asalama a̱ a̱bunda̱, adansa, “Ashe aza a na a yuwusan adanshi a nda a̱za̱ a̱ Ga̱lili a ɗa suru shi?
8Cine wo oꞌwoi suru ntsu tsu uwwa nle a adanshi ne elentsu a̱ tsu?
9A̱tsu ɗa pa nda aza a Paratiya na aza a Madaya oɓolo na aza a Elam na ama a Masapotomiya na aza a na o uta̱i Yahuda na aza a Kafadokiya na ama e iɗa ya Pontu na aza a Asiya.
10Na aza a Firijiya na aza a Bamafiliya waru na aza a Masar, na̱ a̱za̱ e iɗa ya Libiya zuzu na̱ Kurani omocin diga Roma a na a matsain a̱tsuma̱ a̱ a̱dini a aza a Israꞌila na aza a na a vadalai a uwai a̱tsuma̱ a̱ a̱dini a̱ tsu.
11A̱tsu ɗa nda aza a Karita,† oɓolo na aza a Laraba suru ntsu tsu uwwa le ta̱ a yuwusan adanshi ne elentsu a̱ tsu a̱tsuma̱ e ili i na A̱sula̱ a yuwain.”
12Reve suru nle a lamba ili i na aa yuwan, reve a uwa asalama, adansa va̱ni le, “Nye i ɗa urevu wi ili i ndaꞌa?”
13Reve ozo o ro a uwa a yuwusaan le ulamu adansa, “Usowu u ɗa a̱ ri.”
14Reve Bituru ꞌyon mishin oɓolo na akapi a ajiya kupa na̱ za ta̱ na buwai, a̱vu u ꞌya̱sa̱n uɗyo a yuwusaan le adanshi, adansa, “Ama a Israꞌila na aza a na a̱ ri nden Urishelima, i zuwa atsuvu yu uwwa ili i na maa damma ɗu.
15Ama a na ye eneshe nda a̱ ri usowu shi, ana wo oꞌwoi mantsa ma na tsu ri gogo rumu kucci vu usana ɗa.
16A̱yi ili i nda a̱yi ɗa Juwe vumava̱sula̱ dammai,
17A̱sula̱ a damma: ‘A mantsa mo ukosu n ta̱ lyungu Ruhu va̱ a̱ ꞌya̱wa̱ ba̱ta̱ a ama. Muwun n ɗu olobo ne esheli a ta yuwan adanshi o usokowu. Olobo a̱ ɗu e te ene alavu alavu. Mbara n ɗu waru a ta yuwan alavu a̱ a̱bunda̱.
18Amayun Ruhu va Akiza ta̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ wa agbashi a̱ va̱, ali na̱ a̱ma̱ci a ta yuwan adanshi a̱ va̱ a rana ndolo.

19N ta yuwan ili ya asalama zuva, waru n to roco iroci e iɗa, mpasa na akina na̱ mikyon n lima̱.
20A̱ ta̱ ka̱mbuwa̱ urana irumbu, woto waru u to oꞌwo ushili ana mpasa kafu urana wu Zagbain u ta̱wa̱, urana u gbain u tsugbain.
21A mantsa mo ndolo ma ɗa za na yuwain ɗewu a̱tsuma̱ a ala a Zagbain wa̱a̱ tsura̱ iwawi.’†
22“A̱ɗu a̱za̱ a̱ va̱ aza a Israꞌila, yu uwwa adanshi a na maa yuwan. Yesu va Nazara ɗa vuma na A̱sula̱ a kucinaa ntsu a na u usu niyi. Amayun e ili i ndolo A̱sula̱ o roco tsu ta̱ e ili ya asalama i na u yuwain, ni iroci za na u yuwain. Ili suru i fara ta̱ e esu a̱ ɗu.
23A ca ɗu ta̱ a̱yi, reve yu una yi o ure u mavara a akpata.† I yuwan ta̱ ili i ndolo ni ikambi ya aza a na e revei Wila̱ shi. Na̱ ne suru, A̱sula̱ e reve ta̱ ili i ndolo i ta fara suru. U yuwan ta̱ ifoɓi i ndolo nu ujimu.
24Reve gba A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱n yi a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱, reve u ka̱mbuwa̱ yi wuma. Babu cine ukwa̱ waa gura guza̱ yi.
25Reve Da̱wuda yuwan adanshi adama a̱ yi, ‘Kuci ɗa n revei a na Zagbain ri oɓolo na̱ a̱mu. Adama a na u ri o ukere usaꞌani u va̱, babu ili i na maa uwwa wovon.
26Adama o ndolo ookolo a̱ va̱ a̱ ta̱ asuvu nden, eelentsu a̱ va̱ a̱ ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱, lipu va̱ waru ta̱ da̱na̱ nu uzuwu wo okolo.
27Waa lyawa wuma u va̱ a aason shi, waa lyawa Mawun ma Akiza ma̱ yi maa shama shi.
28Vu roco mu ta̱ ure u wuma. Vu shiton mu ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱ adama a na vu ri oɓolo na̱ a̱mu.’
29“A̱za̱ a̱ va̱ aza a Israꞌila, n ta yuwusaan ɗu adanshi babu wovon adama a akaya a̱ tsu Da̱wuda. Da̱wuda kuwa̱ ta̱ waru a̱ ciɗo yi ta̱, waru aason a̱ yi a ta̱ pa oɓolo na̱ a̱tsu hali anaꞌan.
30A̱yi vumava̱sula̱ ɗa, u reve ta̱ A̱sula̱ a yuwaan yi ta̱ nzuwulai na akucunu, a na u ta zuwa za ro mogono a̱tsuma̱ a̱ muwun n tsukaya ma̱ yi, ununa u zuwai Da̱wuda oꞌwoi mogono.
31Da̱wuda ta zuwusa okolo e ili i na yaa fara elime adama o uꞌyosun wu Zamawawa,† adansa, aa lyawa lipu va̱ yi a aason shi, waru lipu va̱ yi aa shama shi.
32A̱sula̱ a̱ ꞌya̱sa̱n ta̱ Yesuꞌu a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱, a̱tsu waru tse ene ta̱ ne esu a̱ tsu.
33A ca yi ta̱ tsugbain o ukere usaꞌani wa̱ A̱sula̱, waru u ushi ta̱ Ruhu va Akiza o ukere wa Dada ununa a yuwain nzuwulai. Gogo waru Yesu ca tsu ta̱ Ruhu va Akiza. Ili i na tsee eneshe, waru tsaa uwwusa ɗa nda.
34Da̱wuda ɗa kumbai zuva shi, amma a̱yi na aciya̱yi u damma ta̱, ‘A̱sulazuva a damma ta̱ Zagbain va̱: “Da̱nu o ukere usaꞌani u va̱,
35she na̱ n zuwa nꞌyuwatan ma̱ wu a apata a ana a̱ wu.” ’
36“Adama o ndolo, aza a Israꞌila suru e te reve a na Yesu ndolo za na a varai a akpata,† A̱sula̱ a̱ ka̱mbuwa̱ yi ta̱ Zagbain na̱ Zamawawa.”

37Ana a uwwai ne, reve iliꞌi i juꞌwa̱n okolo e le, reve e ece Bituru na akapi a ajiya a na a buwai, “A̱za̱ a̱ va̱, nye i ɗa tsaa yuwain?”
38A̱vu Bituru damma le, “She i vadala,† tsa̱ra̱ a̱ rumbu ɗu a̱tsuma̱ a ala e Yesu Zamawawa, waru a yuwaan ɗu gafura vu unusu u ɗu. I ta̱ tsura̱ uneꞌe u Ruhu va Akiza.
39Nzuwulai n nda za ɗu ɗa na̱ muwun n ɗu, oɓolo na Atakpaci. Amayun a ɗa maa dansaa ɗu, ili i nda adama a aza a na A̱sulazuva A̱sula̱ a̱ tsu ee ɗe a̱ tyo e ekere a̱ yi a ɗa.”
40Reve Bituru yuwan alajiya o ugaꞌan adansa, “N ta patishi ɗu i wawa aciya̱ɗu a̱tsuma̱ e ili i na yaa cina ama e iwuya a nda.”
41Reve aza a na a uwwai ili i na Bituru dammai, reve a̱ rumbu† le. O urana u ndolo ama a na a̱ da̱shi toniyi a rawa ta̱ ama ukpakukupa utaꞌatsu (3,000).
42Reve a zuwa okolo e le suru o uritosu wa ajiya na̱ muwwulai, a lyuwusa ilyalya oɓolo, na avasa.
43Reve wovon u reme le suru, adama a na A̱sula̱ a yuwain ili ya asalama ni iroci ya̱ a̱bunda̱ e ekere ajiyaꞌa.
44Aza a na a cayi okolo o ɓolotosu ta̱ uba̱ta̱ u ta̱, reve a̱ ka̱ra̱ a nkambulai ni itana i le.
45A tsu wina ta̱ itana ni iɗa i le, mantsa ma na ozo o ro a̱ ri ni ili i na yaa damatosun le.
46Usana suru a̱ tsu ꞌya̱wa̱ ta̱ a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa na̱ majiyan ma̱ ta̱. A tsu lyuwusa ta̱ ilyalya a ꞌwa le oɓolo na̱ ma̱za̱nga̱ no okolo a̱ ta̱, waru a lyuwusa ta̱ Ilyalya yi Zagbain,
47na a yuwusayin A̱sula̱ ica. A̱ tsura̱ ta̱ isaꞌani uba̱ta̱ wa ama. Usana suru Zagbain da̱shishi le ta̱ ama aza a na a̱ tsura̱i iwawi.