Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɗaɗa Bulu dammai, “A̱za̱ a̱ va̱ na̱ mbara n va̱, poloi atsuvu yu uwwa adanshi a na maa yuwan adama a aciya̱va̱.”
2Ana a uwwa niyi u yuwaan nle adanshi na̱ Tsuꞌarama elentsu e le, a̱ da̱shi ta̱ polo atsuvu.
3A̱vu Bulu lyuwa elime na adanshi, “A̱mu za va Israꞌila ɗa umatsun wa Tarsu va Kilikiya, a̱tsuma̱ a̱ Urishelima ɗa n kungwai. A̱mu o rito mu ta̱ e ekere a Gamaliya, a̱vu gba u rito mu n kuru Wila̱ wu nkaya n tsu suru. N shi ta̱ no okolo e itoni ya̱ A̱sula̱ mejege. N shi ta̱ ununa suru nɗu i ri anaꞌan.
4N casu ta̱ vuma na suru kuruyi Ure wu Zagbain nda a̱tsuma̱lima̱, hali gba n zuwa ozo o ro o uꞌwa wa ali, ozo o ro gba hali n zuwa o una le. N ɗangula ko ali a ɗa ko a̱ma̱ci a ɗa shi.
5Aabara a nan ganu na azagbain na aciyele a̱ ta̱ usu ne ɗa a yuwain. Ele ɗa a tsu ca mu mpepelime n na ma̱a̱ ꞌya̱wa̱a̱ uba̱ta̱ wa aza a Israꞌila a̱za̱ a̱ tsu a na a̱ ri Dimaska. Reve n reme a̱za̱ e Itoni ɗe n ta̱wa̱ ne ele Urishelima a mmalu na akani, adama a ca le a̱tsuma̱lima̱.”
6A̱vu Bulu lyuwa elime, adansa, “Ne ɗa gba urana u ro nu urana a aci a̱mu a marawaa Dimaska, ɗaɗa ekan o ro diga zuva e ikanai zuzu na̱ a̱mu.
7A̱vu n riya̱ e iɗa, reve mu uwwa uɗyo a dansaa mu, ‘Shawulu, Shawulu, cine tsa ɗa voo ɓongishi mu?’
8“Reve n usu, ‘Zagbain, a̱vu ɗa zane?’ “Reve u usu, ‘A̱mu ɗa Yesu va Nazara, za na voo ɓongishi!’
9Ama a na a̱ shi oɓolo na̱ a̱mu e ene ta̱ ekaꞌan, agba a uwwa uɗyoꞌo shi.
10“A̱vu me ece, ‘Zagbain, nye vu cigai n yuwan?’ “Reve Zagbain usu mu, ‘ꞌYon vu uwa a̱tsuma̱ a Dimaska. Na̱ vu rawa a ta damma wu ili i na vaa yuwan.’
11“Reve aza a na a̱ ri oɓolo na̱ a̱mu o rono mu aɗanga a uwa Dimaska, adama a na ucira we ekaꞌan wo oꞌwoto mu ta̱ irumba̱.
12“Vuma ro na a̱ tsu ɗe Hananiya shi ta̱ pe na̱ nden a̱tsuma̱ a Dimaska. Vumava̱sula̱ ɗa e ekere e itoni i Wila̱. Aza a Israꞌila a na a̱ ri nden pe suru a tara yi ta̱ vuma va̱ a̱ɓula̱ ɗa.
13Reve u ta̱wa̱ wi isawan zuzu na̱ a̱mu, a̱vu u damma, ‘Iꞌutsa̱ i va̱ Shawulu, ushi yeni ya̱ wu.’ Lo ɗa me eneshi niyi!
14“A̱vu u damma mu, ‘A̱sula̱ a nkaya n tsu a ɗangwa wu ta̱ adama vu reve ili i na u cigai, waru ve ene Za va̱ A̱ɓula̱, a̱vu vu uwwa yi a adanshi.
15Vu to oꞌwo za va alajiya a̱ yi na vaa tara adanshi a̱ tyo uba̱ta̱ biti, a dansaa uvaɗi suru ili i na vu uwwai ni ili i na ve enei waru.
16Gogo mantsa mo ulinga ma ɗa, she vu lungusa̱ mantsa wan. ꞌYon, a̱ rumbu wu, a̱vu vu ɗe ala a̱ yi, adama a̱ za̱za̱ꞌwa̱ unusu wa̱ wu.’ ”
17A̱vu Bulu damma, “Ana n ka̱mba̱i Urishelima urana u ro, a̱mu a̱tsuma̱ a avasa a̱tsuma̱ a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa, reve me ene alavu alavu.
18Reve me ene Yesu a adanshi. Reve u damma mu, ‘Jika̱ vu uta̱ Urishelima adama a na a̱a̱ usu adanshi a̱ wu a na vaa ca adama a̱ va̱ shi.’

19“Reve n usu, ‘Zagbain, ama e reve ta̱ n ꞌya̱wusa̱ ta̱ a̱ a̱ꞌisa̱ a̱ꞌisa̱ na̱ n remi a̱za̱ e Itoni ya̱ wu na̱ n ruꞌwi nle.
20O una ta̱ Istifanu adama a na u yuwain adanshi adama a̱ wu. N shi ta̱ lo mishin waru n usu ta̱ ili i na a yuwain, a̱vu m piri a̱tugu a aza a na o una niyi.’
21“Reve Zagbain damma mu, ‘ꞌYon vu ꞌya̱wa̱ n ta̱ lyungusu wu alanga uba̱ta̱ wa Atakpaci.’ ”
22A̱vu oɓolo a amaꞌa o poloo yi atsuvu hali uba̱ta̱ u na u ɗeyi, “Atakpaci.” Ɗaɗa a̱ ꞌya̱sa̱in uɗyo u le reve a saala, “O kototo cuꞌun vuma nda! O una yi! Wu ntsaa u da̱na̱ wuma shi!”
23Reve a uwa yisaali no o foɗusoi a̱tugu na a kushaꞌwi ma̱bula̱ ne ekere.
24Adama o ndolo reve yali i gbaiꞌin u zuwa o oto Bulu a̱tsuma̱ o ukari wa̱ a̱soja. Reve u zuwa a fufaba yi, adama u reve ili i na i zuwai ama a yuwusan yisaali a aci a̱ yi.
25Ana a̱ nla̱ niyi azama a fufaba yi, reve Bulu damma yali i na i ri lo mishin, “U lobono ta̱ a fufaba za na ri umatsun u vuma va̱ Roma,† babu a̱ tsura̱ yi nu unusu?”
26Ana wu uwwai ne, reve u ꞌya̱wa̱ uba̱ta̱ u yali i gbain ya̱ yi, a̱vu u damma, “Nye i ɗa gba vu cigai vu yuwan? Vuma nda vuma va̱ Roma ɗa.”
27A̱vu yali i gbaiꞌin u rawa ya̱ Bulu a̱vu we ece yi, “Damma mu, a̱vu vuma va̱ Roma ɗa?” A̱vu u usu, “Ee, a̱mu vuma va̱ Roma ɗa.”
28A̱vu u damma Bulu, “She na n tsupai ikebe ya̱ a̱bunda̱, ɗaɗa n tsura̱ mo oꞌwoi vuma va̱ Roma.” A̱vu gba Bulu usu, “A̱mu umatsun wa̱ Roma u ɗa.”
29Ɗaɗa a̱soja a na a̱ shi a cigai a fufaba yi, a lyawushi ana a uwwai a̱yi umatsun wa̱ Roma u ɗa. A̱yi fo yali i gbain† ya̱ a̱sojaꞌa a̱vu wu uwwa wovon, ana u revei u zuwa ta̱ a̱ nla̱ yi azama a fufaba umatsun wa̱ Roma.
30Ana usana u tawai, ana yali i gbaiꞌin u cigai u reve ili i na i zuwai azagbain a aza a Israꞌila a̱ ta̱wa̱yi na adanshi a aci a̱ Bulu, a̱vu u zuwa a̱ ba̱ɗa̱ yi. Ɗaɗa u zuwai nan ganu a gbagbain na Azagbain a Mbara† suru o ɓoloto. Reve u zuwa a uwa na̱ Bulu a̱vu u zuwa yi wi isawan a̱ ma̱ka̱ka̱n me le.