Text copied!
CopyCompare
Nzuwulai n Sa'avu na̱ Tsishingini na̱ a̱ɗiva̱ a na a ɗangulai a Nzuwulai mu Ufaru - Ajiya

Ajiya 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tiwofilu, a aatagada o ufaru u va̱ n damma wu ta̱ ili i na Yesu temei mayan oɓolo ni ili i na u ritosuyi,
2hali urana u na a tara niyi a̱ tyo zuva. Amma kafu a tara yi a̱ tyo zuva ɗaɗa u yuwayin ajiya† a na u ɗangwai adanshi a̱ a̱ɓula̱ nu ucira u Ruhu va Akiza.
3Ana u kuwa̱i, u rocosu le ta̱ aciya̱yi wuma, reve u roco le a na u ꞌyoyin na̱ linga icuꞌun icuꞌun. U yuwan ta̱ rana amunga a yuwusan adanshi adama o tsugono tsa̱ A̱sula̱.
4A yashi i na u da̱na̱i a alya oɓolo ne ele, u damma le ta̱, “She i lyawa Urishelima wan.† Amma i puro she na̱ nzuwulai n na Dada yuwain u shiwan neꞌen, za na n damma nɗu nu una̱ u va̱,
5Yahaya rumbu ta̱ ama na̱ mini. Aa jima shi, a̱vu a̱ rumbu ɗu na̱ Ruhu va Akiza.”
6Ana ajiya a̱ da̱na̱i oɓolo na̱ Yesu,† e eceshe yi ta̱, “Zagbain, gogo ɗa va̱a̱ ka̱mbuwa̱a̱ aza a Israꞌila na̱ tsugono tse le waru?”
7Reve u usu le, “Dada ɗa goon ri nu ucira u na woo foɓo yashi na̱ mantsaꞌa, a̱ɗu gba a ca ɗu ucira u na yaa gura reve shi.
8Amma i ta̱ tsura̱ ucira na̱ Ruhu va Akiza† ta̱wa̱ ɗu. I to oꞌwo aza a na aa yuwan adanshi o una̱ u va̱ a̱tsuma̱ a̱ Urishelima na̱ a̱tsuma̱ a Yahuda, na̱ Samariya, hali a̱ tyo ukosu wu uvaɗi.”
9Ana u dammai ne, ele a̱ a̱ka̱nla̱, reve a tara yi a̱ tyo zuva. Reve eleshe o ro a pupala yi, a gura enishe yi shi.
10Ajiyaꞌa lo a̱ ka̱lyuwusa̱ yi a̱ ka̱ra̱ a̱ tyo zuva, reve ama e re wotowu na̱ a̱tugu a̱ uri e isawan mishin zuzu ne ele.
11Reve a damma, “A̱ɗu ama a̱ Ga̱lili, adama a̱ nye i ri mishin a̱ a̱ka̱nla̱ zuva? Yesu na a tarai a̱tsuma̱ a̱ ɗu a̱ tyo zuva, u ta̱ ta̱wisa̱ ununa ye enei a tara niyi a̱ tyo zuva.”
12Ana ili i ndolo i farai, reve ajiya a lyawa Masasan ma̱ Zetun, reve a yuwan mmalu u ta rawa ana ukpakukupa utaꞌatsu (3,000) a̱ ka̱mba̱ Urishelima.
13Ana a̱ ka̱mba̱i a̱tsuma̱ a̱ lyuci gbain na a̱ da̱na̱i, reve a kumba o uꞌwa wa zuva u na a̱ da̱na̱i, ele ɗa nan Bituru na̱ Yahaya na̱ Yakubu na̱ Andarawu na̱ Filibu na̱ Toma na̱ Batalamawu na̱ Matta na̱ Yakubu mawun ma Alfa na̱ Simo za na fo a̱ tsu ɗe Bakanani, na̱ Yahuza mawun ma Yakubu.
14Suru nle reve o ɓoloto aciyele a yuwusan avasa kuci na̱ majiyan ma̱ ta̱, oɓolo na̱ a̱ma̱ci o ro, na̱ Meri† mma va̱ Yesu oɓolo na azawawaꞌa e Yesu suru.
15A̱tsuma̱ a rana ndolo iɓolo ya ama ukpaku nu ushin (120) aza a na a cayi okolo a̱ da̱na̱ ta̱ lo. Reve Bituru ꞌyon mishin, reve u damma,
16“A̱za̱ a̱ va̱, a ciga a ꞌyuwan o shiton Adanshi a̱ A̱sula̱ a na Ruhu va Akiza yuwain o una̱ wa̱ Da̱wuda adama a Yahuza, za na uwai elime a aza a na e remei Yesu.
17Yahuza vuma ɗa na da̱na̱i oɓolo na̱ a̱tsu, waru Yesu ɗangwa yi ta̱ tsa̱ra̱ u yuwan ulinga na̱ a̱tsu.”
18(Yahuza tsula ta̱ iɗa ni ikebe i na u winai Yesu, reve u riya̱ u cika̱to aaci, ɗaɗa a̱a̱tsuma̱ o ɓoso niyi, reve iliya̱tsuma̱ suru yu uta̱ a alanga.

19Aza a na a̱ ri nden suru a̱tsuma̱ a̱ Urishelima a uwwa ta̱ ili i na i farai, ɗaɗa e ɗeyi uba̱ta̱ꞌa̱ “Akaladama” ne elentsu e le, ana Uba̱ta̱ wu Mpasa.)
20Reve Bituru lyuwa elime na adanshi, “U tu uɗanu a Aatagada e Ica,† ‘Uꞌwa wa̱ yi wo oꞌwo ta̱ uvariyi, she vuma da̱nu pe wan.’ Reve waru u dammisa, ‘Tsugbain tsa̱ yi nanza tara.’
21“Adama o ndolo wo oꞌwo ta̱ a ciga a ꞌyuwan a ɗangula vuma ro o una̱ u vuma ndolo. Vuma ndolo o oꞌwo u da̱na̱ ta̱ oɓolo na̱ a̱tsu a mantsa ma na Yesu Zagbain da̱na̱i oɓolo na̱ a̱tsu.
22Waru wo oꞌwo u da̱na̱ ta̱ na̱ a̱tsu a mantsa ma na Yahaya rumbuyi Yesu, hali urana u na a tara niyi e memere ma̱ a̱tsu a̱ tyo zuva. Vuma na aa ɗangwa u ciga u ꞌyuwan woo oꞌwo za vu ucasu wa Alabari a Saꞌani adama o uꞌyosun wa̱ Yesu oɓolo na̱ a̱tsu.”
23Ɗaɗa a zagwai ama e re: Isuhu za na a̱ tsu ɗe Basaba za va aala Yusutu oɓolo na̱ Mataya.
24Reve a yuwan avasa tsa̱ra̱ a gura ɗangwa vuma saꞌani na ntsayi. Reve a damma, “Zagbain, vu reve ta̱ ookolo a vuma suru, vu roco tsu vuma na vu cigai a̱tsuma̱ a ama e re a nda.
25Wo oꞌwo aajiya, u tara tsugbain tsa na Yahuza lyawai, adama a na u ꞌya̱wa̱i uba̱ta̱ u na wu ntsaa niyi.”
26Reve a zuwa aɗanga a aci e le, reve Mataya lyuwa, reve u ɓolo na akapi kupa na̱ za ta̱ na buwai.