Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 2 Korint

2 Korint 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kompoakepahi ko, inou pwukat koaros wiawihong kitail. Eri, kitail kamwakeleikitailsang mehkoaros me kin kasaminehla paliwar oh pali ngehn, oh kitail song en sarawihla unsek, ni atail pahn kin momour nan atail lemmwiki kupwur en Koht.
2Kumwail tamataman kiht nan kapehdamwail kan. Sohte sapwung ehu se wiahiong emen, sohte kaweid suwed ehu se kauwehkihla emen de pitihkihdi emen.
3I sohte ndinda met pwe en kauwei kumwail; pwe duwen ei ndawohngkumwailehr mahs, mie deumwail nan mohngiongi me kahrehda kitail wia ehu, ni mour oh ni mehla.
4Ei koapworopworkin kumwail me laud mehlel, oh I kin kapinga kumwail. Nan at lokolok kan koaros nan kapehdi kin diren kekehlailte; I kin pereperen kowahlap.
5Pil mwurin at lel Masedonia, se sohte mwahn diar kisin ahnsoun kommoal kis pwe wasa koaros apwal tohr, mwoarong sang rehn aramas akan oh pil pwunod nan kapehdit.
6Ahpw Koht me kin ketin kamarahda nan kapehd en me toutoulahr akan, iei ih me ketin kansenamwahwihkinkitala en Taitus eh leledohng reht.
7Ahpw kaidehkte eh leledohng reht me se nsenamwahukihla, pwe pil rohngo duwen amwail kakehlakahda nan kapehde. Duwen amwail ngoangkilahr tuhwong ie, duwen amwail nsensuwed, oh duwen amwail men doareiehla; iei met me kalaudelahr ei nsenamwahu.
8Pwe ma I kansensuwedihkinkumwailla kisinlikou me I kadarowohng kumwailo, met I sohte koluhkihla ei wiadahr kisinlikowo. Ahpw I kakete nsensuwedkihla ei rongada me I kahrehiong kumwail nsensuwed ahnsou kis.
9Ahpw met me I perenkidahr—kaidehkin ei kansensuwedihkumwaillahro, ahpw pwehki amwail nsensuwed eh kahrehiong amwail koluhla oh wiliakapwala. Koht me ketin doadoahngki nsensuwedo, ihme kahrehda sohte mehkot suwed se kahrehiong kumwail.
10Pwe nsensuwed me Koht kin ketin doadoahngki kin kahrehda wiliakapwala rehn aramas oh kin kahrehiong komour—oh sohte me kin nsensuwedki. A nsensuwed en sampah kin kahrehda mehla.
11Kumwail kilang dahme Koht ketin wiadahr rehmwail sang ni nsensuwed wet: duwen eh kahredahr amwail pweriseklahr, amwail ngoangkilahr kadehde pein amwail pwuhng kan, uwen amwail suwedki me suwed, uwen amwail per, uwen amwail pepehm akan, uwen amwail poadidi, uwen ngoang en kaloke wiewia suwed kan! Ni mehkoaros kumwail kasaledahr me kumwail me mwakelekel.
12Eri, I kadarowohng kumwail kisinlikowo, kaidehkin pwehki aramas me wiahda sapwungo me kahrehda, de aramas me sapwung wiawihongo, ahpw pwe kumwail en diarada uwen loalen amwail nsenohkin kiht mwohn silangin Koht.
13Ih kahrepen loalat eh inenen kehlailla. Eri, loalat eh kehlailda se pil perenkihda kowahlap duwen peren me Taitus diar rehmwail ni kumwail koaros amwail kansenamwahwihala!
14I suweikin kumwail ong Taitus, oh I sohte sarohkihdi ei suweikinkumwailo. Se kin koasoiaiong kumwail me mehlel ahnsou koaros, ih pil duwen at suweikin kumwail ong Taitus me sansalehr eh mehlel.
15Ihme eh limpoak ong kumwail lalaudkihla, ni eh kin tamataman duwen kumwail koaros amwail kin peikiong, oh duwen amwail kasamwo ni lemmwin oh wahu kowahlahpie.
16Eri, I inenen perenkihda duwen ei kak koapworopworkin kumwail ni mehkoaros.