Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - 2 Korin

2 Korin 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fuainy vaatau te kaa non koman tsonyo, ra kaa miror fo tsuen man to ari, Ayei na Tamarara, ana ran fuainy guei tsoiny Tsunia an fuainy guei moun Tsunia, to sana ra ma fataabos a tsivor tana fo mamatsiny ka to te kat fabong non a pua rara ge na aave rara, ra ma kaa iny taabos me onot non tan fafakap nana tou kaakaa tana toto tsuran taabos, tana saa ra oraav ror a fasaraa ten Gov, ra te fatsiitsii Ya.
2Nyo sing maromi ma pue of mamam a koma mami. Mam sikia ma kat ta ka ta iring tan ta isen ta mes. Mam sikia ma kat fifiiring a faaman tan ta isen ta mes. Ana mam sikia to ma sei babainy ta ka tan ta isen ta mes.
3Nyo sikia ma tsue iny a ka to ma fakei mami ya tana iring. Nyo tsue iny a ka to muan tsumam te mangiir fiisok maromi ma kibei vavis vaare rara ya ta isen ta ka ge na mat ge ta ka te ruak non tana toto tsura.
4Nyo tsue fa'arasan bus you tsumi, nyo sikia to ma famuiny ta isen ta ka to te komainy tsue ronyo, tana saa nyo nat you mi vovou rom vegiau tsonyo. Eye, nyo tenoor mi roun kat tsumi. Tsue fanat tsumi te mei fatabiny me Taitus faparits vanyo. Kainon to tana fo patang tsura, nyo via miroun mamagat.
5U man, tana saa tan nainy te ruak amam tana gum fan iny Masedonia mam sikia ma favusuan vaarik. Te kaa me na fo patang tana fo pan vavis, fatsitsien vavis me na mesapan, ana mam oraav matuami na taa Korin, tana ka te ruak non tsumi.
6San e Gov, to te kat famaun a koma rari tan nainy te kaa mi rin koma patang, kat famaun kan matuamam te ruak fi me Taitus.
7Tou ruak me ten Taitus kaa minon a paparaa, sana mes pis a ka tovei u vaanan to te mei mi ya te tsue na ka, mi fafasung faarof ya. Ayei tsue of mamam tsumi te komainy tagei fiisok pis maromam. Ana ayei tsue of kan vatuanyo na ka, mi reesik fiisok to te kat fijior fi mi nyo, ana mi kakoun rom ma sakaa tap vanyo, san tan kat to ayei, nyo paparaa fiisok pis rou tovei roman.
8Nyo sikia ma koma patang to te faan iny naa nyon noun tsumi, kainon to te koma patang fi nyo tan fo mar nainy te naa en, tana saa nyo nat evarou u noun tovei kat maromi mi te saraa kamits tan fo mar nainy.
9Sai tovei nyo paparaa rou tsonyo te faan iny naa ya, sikia ma tsunia to te fapatang fi mami ya, sai te kat fareesik mami, tan kat to ayei, mi takopis to, mi kuar osing to na fo aveto tsumi. Ayein fo reesik to, to te komainy non e Gov tan vainy Tsunia ma kaa me tan nainy te kat arin kat iring. An noun tovei gima kat fijior mami,
10tana saa ara nat er Gov nom reesik tana fo aveto tana mes, Ya te faakouts ya ma takopis osing ya na fo aveto tsunia, ya te komainy e Gov ma saup fatabin ya tana fo aveto tsunia. Ara gim ror ma nai tangis oiny nats ta fo viir reesik tovei. Sana reesik to te gim non ma faatok iny kat iny takopis osing a fo viir kat iring to te faruak non a mat a suu.
11Mi ma fakats fatabiny a sanaan to te kat kat vaurep non e Gov tan reesik to ayei tana toto tsumi. Ayei kat mami sam manaats ma kat, kat to ayei te tsue of im yam, sa faatok mami mi komainy ma fatoobing ta iring. Mi koma sewaar iny a foka te ruak, ana mi oraav kainy to na ka te nai ruak minon. Ayei kat maromi mi te komainy ma faroruak fifiisen vaminyo. Ayei kat kainy mami sam pon fiisok ma sakaa tap vanyo, mi te fasaraa na mes to te kat a iring. Tan fo mamatsiny ka to, mi faatok iny a ka, mi sikia ma fakei nana tsivom tana fo iring to te ruak faamuan en muan.
12Tan nainy te kirkir anyon noun naa to, nyo sikia ma kirkir tsuk iny a mes to te kat ta iring ge nyo sikia ma kirkir tsuk iny a mes to na iring te sak ya. A sikia, nyo kirkir of mami ma faan iny anyon nainy tsumi ma faatok iny amin koman tsian tsumi tsonyo am binun veesau to tana iring tovei ana mi te fatoobing a ka to te rangat amam ami ma kat matan e Gov.
13To sana mam maun em mam parits kan emato. Tan farong naan tsue iny faparits tsumam, mam paparaa fiisok pis emato tan nainy te tagei fi mam e Taitus to te paparaa fiisok fi ya tan kat to te fafasung fi mi ya, mi kat to na fo fakats kinai tsunia sa kajiaa era naa.
14Nyo tsue fanat of bus ya tan kat rof tsumi ana ayei sab ton vegiau tsonyo ton man ana mi gim to ma farejiaf vanyo. Mam gima gam bus mami, ai to tan senviir sanaan tsun to ayei, kat iny tenoor tsumam tsumi ten Taitus sikia ma gam.
15Sai tovei, ayei mangiir fiisok maromi tan nainy to te fakats fatabiny fi ya to te nongoiny ami ya, ana mi fafasung faarof towa fifiisen men kat iny famaari an koman tsian tsumi.
16Nyo paparaa fiisok rou tovei roman tana saa nyo kaa mirou a faason tsian a onot tsumi.