Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto Qoronttoosa

Naa77antto Qoronttoosa 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaa gishshau, ta siiqotoo, Xoossai ha ubbabaa nuuyyo immana giidoogaappe hini baggan, nu ashuwaanne nu shemppuwaa tunissiya ubbabaappe nu huuphiyaa ane geeshshoos; qassi Xoossaayyo yayyiyoogan muleera geeyidi de7oos.
2Intte uluwaa nuna bessite; nuuni oonanne naaqqibookko; oonanne bashshibookko; qassi oonanne cimmibookko.
3Taani hegaa intte bolli pirddanau giikke; aissi giikko, taani kase intteyyo giidoogaadankka, intte nu wozanan de7eeta; nuuni de7inkka haiqqinkka, issippe de7oos.
4Taani inttena keehi ammanais; taani inttenan gitatais; nu waayee ubban taani keehi minettaisinne wogi bainna ufaissaa ufaittais.
5Aissi giikko, harai atto nuuni Maqidooniyaa biido wode, ubba baggaarakka waayettidappe attin, shemppibookko; hara asaara ooshshai de7ees; nu wozanankka yashshai de7ees.
6SHin kayyottidaageeta minttettiya Xoossai, Tiitu yuussan nuna minttettiis.
7Nuna kaseegaappe aatti ufaissidaagee, Tiitu yuussaa xalaala gidenna; shin intte a minttettidoogaa; intte tana be7anau amottidoogaanne tau qarettidoogaa qassi intte tana maaddanau giigettidoogaa i nuuyyo yootiis.
8Aissi giikko, ta dabddaabbee inttena azzanissidabaa gidikkokka, aissi xaafidanaashsha giikke; aissi xaafidanaashsha giikkokka, ta dabddaabbee inttena guutta wodiyaa azzanissidoogaa be7ais.
9Ha77i tana ufaissidaagee taani inttena azzanissido gishshassa gidenna; shin intte azzanoi inttena nagaraappe zaaridoogaa gishshassa; aissi giikko, nuuni inttena aibiininne qohennaadan, Xoossai ba koyidoogaadan, inttena azzanissiis.
10Aissi giikko, Xoossai koyiyo azzanoi atotettaakko gattiya nagaraappe simuwaa ehees; hegeekka zil77etti bainnaagaa; shin sa7aa azzanoi haiquwaa ehees.
11Xoossai he intte azzanuwan ai oottidaakkonne be7ite. Inttena ai keenaa genccissidaakkonne intte geeshshatettaa tumayanau inttena ai keenaa laamoyidaakko, ai keenaa hanqqetissidaakkonne ai keenaa yashissidaakko, qassi inttena ai keenaa amoyidaakko, ai keenaa mishissidaakkonne naaqo oosuwaa qaxxayanau ai keenaa giigidaakko be7ite; intte intte huuphen geeshsha gididoogaa ubbabankka erissideta.
12Hegaa gishshau, taani he dabddaabbiyaa intteyyo xaafidabaa gidikkokka, naaqqida uraa woi naaqettida uraa gishshassa gidenna; shin intte nuuyyo woqqaa qoppiyaakkonne Xoossaa sinttan intteyyo qonccissanau taani xaafaas.
13Nuuni minettidoogee hegaa gishshassa; he nu minettaa bolli, Tiitu ufaittidoogaassi nuuni ubbaappe dariya ufaissaa ufaittida. Aissi giikko, intte ubbai a hirggaappe shemppissideta.
14Taani inttebaa sabbada ayyo odin, intte tana yeellayibeekketa; shin nuuni intteyyo ubba wode tumaa haasayida; hegaadankka, nuuni Tiitu sinttan inttebaa sabbidoogee tuma gidiis.
15Hegaa gishshau, intte ubbai ayyo yayyidi kokkoridi, a waati mokkidaakkonne qassi ayyo ai keenaa azazettidaakko i hassayiyo wode, inttena keehi daro siiqees.
16Taani ubbaban inttena ammaniyo gishshau ufaittais.