Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Koiro Qoronttoosa

Koiro Qoronttoosa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Siiquwaa kaallite. Ayyaanaa imuwaakka minttidi koyite. SHin ubbaappe aattidi, hananabaa yootiyoogaakka koyite.
2Aissi giikko, dumma dumma qaalan haasayiya urai Xoossaassi haasayeesippe attin, asassi haasayenna. Aissi giikko, i haasayiyoogaa ooninne akeekenna. SHin asassi qonccibeenna yohuwaa Ayyaanaa wolqqan haasayees.
3SHin hananabaa yootiyaagee asa maaddanau, zoranaunne minttettanau asassi haasayees.
4Dumma dumma qaalan haasayiya urai bana maaddees. SHin hananabaa yootiyaagee woosa keettaa maaddees.
5Intte ubbai dumma dumma qaalan haasayanaagaa taani dosais. SHin hananabaa yootanaagaa hegaappe aattada dosais. Aissi giikko, dumma dumma qaalan haasayiyaagee he haasayidoogaa woosa keettaa maaddanau birshshiya asi xayikko, dumma dumma qaalan haasayiyaagaappe hananabaa yootiyaagee aadhdhees.
6SHin ta ishatoo, ha77i taani inttekko baada, dumma dumma qaalan haasayaidda, ajjuutan woi eratettan woi hananabaa yootiyoogan woi tamaarissiyoogan inttessi yootana xayikko, taani inttena ai go77iyaanaa?
7Harai atto, shemppoi bainnabai pulaale gidin woikko diitta gidin giiriiddi, ba giirettaa dummatettaa erissana xayikko, pulaale punniyaakkonne, woi diitta diixxiyaakko, asi waatidi eranee?
8Qassi malkkataa waasoi geeyidi erettana xayikko, olaassi oonee giigettanai?
9Hegaadankka, qassi dumma dumma qaalan intte haasayiyoogee qoncce gidennan xayikko, intte haasayiyoogaa asi waatidi akeekanee? Aissi giikko, carkkuwaassi intte haasayeeta.
10Ha sa7an daro qaalai de7ennan aggenna; qassi birshshetti bainna qaali issoinne baawa.
11SHin issi asi haasayiyo qaalaa taani erana xayikko, he haasayiyaagee taassi imatta gidees; taanikka assi imatta gidais.
12Hegaadankka, qassi Geeshsha Ayyaanaa imuwaa intte ekkanau minttidi koyiyaageeta gidiyo gishshau, woosa keettaa dichchanau maaddiyaabaa ubbabaappe aattidi koyite.
13Hegaa gishshau, dumma dumma qaalan haasayiyaagee ba haasayidobaa birshshanau danddayana mala, Xoossaa woosso.
14Aissi giikko, taani dumma dumma qaalan Xoossaa woossikko, ta ayyaanaikka woossees; shin ta wozanaa qofai ainne go7ettenna.
15Yaatin, taani waatoo? Taani ta ayyaanan Xoossaa woossana; qassi ta qofankka Xoossaa woossana. Ta ayyaanan yexxana; qassi ta qofankka yexxana.
16Hegaa gidana xayikko, neeni ne ayyaanaa xalaalan Xoossaa galatiyaabaa gidikko, he sohuwan neeni giyoogaa erenna asi neeni Xoossaa galatiyoogaa erennan, neeni galatidoogan woigidi, “Amin77i” gaanee?
17Neeni Xoossaa lo77o galataasa; shin hegee hinkko bitaniyaa maaddenna.
18Taani dumma dumma qaalan intte ubbaappe aattada haasayiyo gishshau, Xoossaa galatais.

19SHin taani woosa keettan harata tamaarissanau dumma dumma qaalan tammu sha7u qaalata haasayiyoogaappe ichchashu qaalata ta wozanaa qofan haasayanau dosais.
20Ta ishatoo, intte iita yohuwan yiira mala gidanaappe attin, qofan na7a mala gidoppite; intte wozanaa qofan wozannaamata gidite.
21Xoossaa maxaafan, “Godai, ‘Taani ha asaassi, dumma dumma qaalan haasayiya asaaninne imattatu doonaan haasayana. SHin hegaa gidikkokka, taani giyoobaa eti siyokkona’ yaagees” geetettidi xaafettiis.
22Simmi dumma dumma qaalan haasayiyoogee ammanennaageetussi malaata gidiyoogaappe attin, ammaniyaageetussi malaata gidenna. Qassi hananabaa yootiyoogee ammaniyaageetussi malaata gidiyoogaappe attin, ammanennaageetussi malaata gidenna.
23Hegaa gishshau, woosa keettaa asai ubbai issippe shiiqidi, qassi ubbaikka dumma dumma qaalan haasayikko, tamaaribeenna asai woi ammanenna asai gelidi, inttena ubbaa, “Gooyeeta” geenneeyye?
24SHin tamaaribeenna asi woi ammanenna asi woosa keettaa geliyo wode, asai ubbai hananabaa yootikko, i ba siyoban ba nagaraa akeekana. Qassi he siyidobaa ubbankka i pirddettana.
25A wozanaa geema qofaikka qonccana. Hegaadankka qassi, “Xoossai tumu intte giddon de7ees” yaagidi markkattiiddi, gufannidi Xoossaassi goinnana.
26Simmi ta ishatoo, aibee? Intte issippe shiiqiyo wode, huuphiyan huuphiyan, issuwaassi mazamuree de7ees; issuwaassi tamaarissiyoogee de7ees; issuwaassi ajjuutai de7ees; qassi issuwaassi dumma dumma qaalan haasayiyoogee de7ees; issuwaassi birshshiyoogee de7ees. Ubbaikka woosa keetta maaddiyaabaa gidanau bessees.
27Ooninne dumma dumma qaalan haasayikko, naa77u gididi, woi darikko heezzu gididi, kayan kayan haasayanau bessees. Qassi hara issoi eti haasayidoogaa birshsho.
28SHin birshshiya asi xayikko, dumma dumma qaalan haasayiyaagee woosa keettan sirphphi go. Ba huuphessinne Xoossaassi haasayo.
29Hananabaa yootiyaageetikka naa77u gididi woi heezzu gididi haasayona. Qassi harati eti giyoobaa pirddona.
30SHin Xoossai he sohuwan uttida haraassi issibaa qonccissikko, kase haasayiyaagee sirphphi go.
31Aissi giikko, ubbai tamaarana malanne ubbai minnana mala, kayan kayan hananabaa yootanau danddayeeta.
32Hananabaa yootiyaageetu imoi hananabaa yootiyaageetussi azazettees.
33Aissi giikko, Xoossai sarotettaa Xoossaappe attin, wocamaa Xoossaa gidenna. Geeshshatu woosa keetta ubbatuugaadan,
34maccaasai woosa keettan sirphphi go. Aissi giikko, Aihudatu higgee giyoogaadankka eti haarettanaappe attin, woosa keettan haasayanau etau maati baawa.
35Maccaasai woosa keettan haasayiyoogee pokko gidiyo gishshau, aibakko eranau koyikkonne sooni bantta azinata oichchona.
36Xoossaa qaalaa koiro intte ehiidetii? Woikko intte xalaalaakko yiidee?

37Ooninne bana hananabaa yootiyaagaa woi Ayyaanai de7iyo asa yaagidi qoppikko, taani intteyyo xaafiyoogee Godaa azazuwaa gidiyoogaa akeeko.
38SHin ooninne akeekana xayikko, akeekoppo, aggi bayo.
39Hegaa gishshau, ta ishatoo, hananabaa yootanau minttidi amottite. Qassi dumma dumma qaalan haasayiyoogaakka diggoppite.
40SHin ubbabaikka wogaaninne maaran hano.