Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔrɛnti Singena

Kɔrɛnti Singena 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ yixɔdɔxɔ ɛ lu xanuntenyani. Nii Sariɲanxina a kiseene xɔnla xa ɛ suxu, a gbengbenna ɛ yi nabiya falane ti.
2Amasɔtɔ muxun naxan xui gbɛtɛn falama, na mi falan tima muxune xan xa, fɔ Ala, amasɔtɔ muxu yo mi a xuiin mɛma. A wundo feene falama Alaa Nii Sariɲanxin barakan nin.
3Koni naxan nabiya falane tima yamaan xa, na falan tima e sabati feen nan na, a yi e ralimaniya, a yi e bɔɲɛn xunbeli.
4Koni muxun naxan falan tima xui gbɛtɛni, na a yɛtɛn nan tun malima, koni naxan nabiya falane tima, na dɛnkɛlɛya yamaan birin nan malima.
5Xa ɛ birin xui gbɛtɛne falama, na rafan n ma. Koni naxan nafan n ma dangu na ra, ɛ birin xa nabiya falane ti. Amasɔtɔ muxun naxan nabiya falane tima, na dangu xui gbɛtɛ falan na, fɔ xa muxuna nde na naxan a xuiin nadanguɛ alogo dɛnkɛlɛya yamaan birin maliyɛ kii naxan yi.
6Ngaxakedenne, xa n siga ɛ fɛma, n sa falan ti ɛ xa xui gbɛtɛne yi, n nanfe fanxi ɛ ma nayi, xa n mi Alaa fena nde makɛnɛn ɛ xa, hanma fe kolonna nde hanma nabiya falana hanma xaranna?
7Hali maxa seene fan na kii nin, alo xulenna nun kondenna. E bɛtin naxan bama, muxun na kolonma di xa ɛ mi e xuine ramini ki faɲi?
8Xa xɔtaan xui faɲin mi mini, a rafixa, nde a yitɔnɲɛ yɛngɛ so xinla ma?
9A na kii nin ɛ konni, ɛ na falan ti xui gbɛtɛne yi, xa a mi findi fala yigbɛxin na, na bunna kolonma di nayi? Fala fuun nan tun na ra.
10Xui wuyaxi nan dunuɲa yi, koni ne sese mi na naxan bun mi na.
11Koni xuiin naxan falama, xa n mi na mɛma, naxan a falama, xɔɲɛn nan n tan na na yɛɛ ra yi. Xɔɲɛn nan a fan na n yɛɛ ra yi.
12A na kii nin ɛ fan xa, ɛ to waxi Alaa Nii Sariɲanxina a kiseene xɔn ma, naxanye dɛnkɛlɛya yamaan malima, ɛ yixɔdɔxɔ ne nan ma.
13Nanara, muxun naxan falan tima xui gbɛtɛni, a xa Ala maxandi alogo a xa nɔ a bunna falɛ.
14Amasɔtɔ xa n na Ala maxandima xui gbɛtɛni, n niin nan Ala maxandima nayi, koni n xaxinla mi walima.
15N nanfe ligama nayi? N xa Ala maxandi n niini e nun n xaxinla fan yi. N xa bɛtin ba n niini e nun n xaxinli.
16I na barikan bira Ala xa i niini, muxun naxan mi na bunna kolon, na a falama di fa fala “Amina?” Amasɔtɔ i naxan falama, a mi na kolon.
17Hali i barikan birama Ala xa ki faɲi, muxu gbɛtɛ mi maliin sɔtɛ nayi mumɛ!
18N barikan birama Ala xa amasɔtɔ n tan xui gbɛtɛne falama dangu ɛ birin na.

19Koni en nɛma dɛnkɛlɛya yamaan malanni hali n fala xui suulun nan tun ti, naxanye bunna kolonɲɛ, alogo n xa muxune xaran, na fisa benun n xa falan wuli wuyaxi ti xui gbɛtɛni.
20Ngaxakedenne, ɛ miriyaan nama liga alo diidine. Ɛ xa liga alo dii ɲɔrɛne fe ɲaxine fe yi, koni ɛ findi fonne ra ɛ xaxinli.
21A sɛbɛxi Sariya Kitabun kui: “Marigin naxa, ‘N falan tima yamani ito xa ne xɔn naxanye xɔɲɛ xuine falama e nun xɔɲɛne dɛ xuiin xɔn koni hali na, e mi e tuli matima n na.’ ”
22Na ma, xui gbɛtɛne findixi taxamasenne ra dɛnkɛlɛyatarene nan xa. A mi ligama dɛnkɛlɛya muxune fe ra. Nabiya falane fan mi findixi taxamasenne ra dɛnkɛlɛyatarene xa fɔ dɛnkɛlɛya muxune.
23Nba, xa dɛnkɛlɛya yamaan birin e malan, e falan ti fɔlɔ xui gbɛtɛne yi, xa muxuna ndee fa, naxanye e tuli matima gbansan hanma e mi dɛnkɛlɛyaxi, ne mi a falɛ ba, fa fala a seen nan soxi ɛ yi?
24Koni xa ɛ birin nabiya falane tima, dɛnkɛlɛyatarena nde yi so ɛ fɛma, hanma naxan a tuli matima gbansan, na falane birin a sɔnne yitama a ra nɛn, birin yi a kiti.
25A miriya wundone minima nɛn kɛnɛnni. Nayi, a xinbi sinma nɛn, a yɛtagin yi lan bɔxɔn ma, a yi Ala batu, a yi a fala, a naxa, “Ɲɔndin na a ra, Ala ɛ tagi.”
26Ngaxakedenne, ɛ xa nanse liga ɛ na ɛ malan waxatin naxan yi? Birin xa fa e nun bɛtina nde, hanma xaranna, hanma Alaa fe makɛnɛnna, hanma xui gbɛtɛna nde, hanma xui madanguna. Na birin xa findi dɛnkɛlɛya yamaan sɔbɛ so feen na.
27Xa muxuna ndee falan tima xui gbɛtɛni, muxu firin hanma saxan, ne birin xa falan ti keden keden yɛɛn ma. Koni e naxan falama fɔ muxu gbɛtɛ xa na radangu.
28Xa muxe mi na naxan a bunna falɛ, na kanna xa a dundu dɛnkɛlɛya yamani nayi, koni a xa falan ti e nun Ala tagi.
29Nabine tan, muxu firin hanma saxan naxanye nabiya falane tima, ne xa falan ti, bonne yi e falan fɛsɛfɛsɛ.
30Koni xa muxuna nde dɔxi ɛ tagi malanni, Ala yi fena nde makɛnɛn a xa, a lan nɛn, fala ti singen xa a dundu singen.
31Amasɔtɔ a lan nɛn, ɛ xa nabiya falane ti keden keden yɛɛn ma alogo ɛ birin yi xaranna sɔtɔ, ɛ yi ralimaniya.
32Nabine kisena e nɔɔn nan bun,
33bayo Ala mi findixi fe yibasanna Ala ra, koni fɔ bɔɲɛ xunbenla. A ligan kii naxan yi dɛnkɛlɛya yama sariɲanxine birin yi,
34ɲaxanle xa e dundu malanni, amasɔtɔ e mi lan e falan ti, koni e xa e yɛtɛ magodo alo sariyana a falaxi kii naxan yi.
35Xa e waxi a xɔn ma, e xa yirena nde yɛɛ to, e xa e xɛmɛne maxɔdin e konni. Ɲaxanla na falan ti malanni, yagi feen nan na ra.
36Alaa falan minixi ɛ konna nin ba? Hanma a faxi ɛ tan nan keden ma ba?

37Xa muxu yo a mirima fa fala nabiin nan a tan na hanma Alaa Nii Sariɲanxina kisena a yii, n feen naxanye sɛbɛma ɛ ma, a lan nɛn a xa ne kolon fa fala Marigina yamarine nan ne ra.
38Xa a mi falani ito yatɛ, a fan mi yatɛma.
39Nanara, ngaxakedenne, nabiya falane ti xɔnla xa ɛ suxu. Ɛ mɔn nama tɔnna dɔxɔ xui gbɛtɛ fala feen na.
40Koni feen birin xa yɛba ki faɲi a kiraan xɔn ma.