Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kíaↄ

1 Kíaↄ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ kí Salomↄↄ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi Yelusalɛũ, an bui dↄaanaↄ ń ń uabeleↄ píi, aa mↄ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛ́ Davidi wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Siↄna wa suò.
2Ɔ̃ Isailiↄ kã̀aaaàzi ḿpii mↄ soplade Etaniũ dikpɛgↄↄzĩ.
3Kɛ́ Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kà píi, ↄ̃ sa'onaↄ Dii kpagolopi sɛ̀
4ń kpaaũkpɛo ń Dii pↄ́ pↄ́ kú a guuↄ. Sa'onaↄ ń Levii buiↄ mɛ́ pↄ́piↄ sɛ̀,
5ↄ̃ kí Salomↄↄ ń Isaili pↄ́ kã̀aaaàziↄ sa'ò ń sãↄ ń zuↄ kpagolopi aɛ. Pↄ́ pↄ́ aa sa'òopiↄ dasi kɛ̀ zài, wi fↄ̃ nàoo.
6Ɔ̃ sa'onaↄ gɛ̃̀ ń Dii bàakuańnↄ kpagoloo a kpɛ́u e kpɛa pↄ́ wì mɛ luakukĩiu. Aa dìlɛ a dilɛkĩi we malaika gã̀sĩadeↄ zíɛ.
7Malaikapiↄ gã̀sĩaↄ poopooa kpagolopi ń a sɛ́liↄla.
8A sɛ́lipiↄ gbã̀a, wì ń lɛ́ e Dii kpɛ́pi kpɛɛlɛ, ãma wìli e uao. Lípiↄ ku we e ń a gbão.
9Pↄe ku kpagolopi guuo, mɛ́ i kɛ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛ mɛ̀n pla pↄ́ Mↄizi dàu Olebu, gu pↄ́ Dii mɛ̀ a bàa aↄ kú ń Isailiↄ an bↄa Egipi gbɛa bàasio.
10Kɛ́ sa'onaↄ bↄ̀lɛ Dii kpɛ́u, tɛlu kpɛ́pi pà,
11aai fↄ̃ gɛ̃̀ zĩkɛi weo tɛlupi yã́i, asa Dii gawi a kpɛ́pi pàɛ.
12Ɔ̃ Salomↄↄ mɛ̀: Dii mɛ̀ áↄ ku tɛlu sia guuɛ.
13Ɔ̃ a ò Diiɛ: Ma kpɛ́ lɛsĩɛ bee dↄ̀nɛɛ. Ǹyↄ̃ ku a guu gↄↄpii.
14Ɔ̃ à lìli aɛdↄ̀ bílawa à samaa'ònɛ́.
15Ɔ̃ à mɛ̀: Wà gbãakpa Dii Isailiↄ Luazi! À lɛgbɛ̃̀ ma mae Davidiɛ, ↄ̃ à kɛ̀ɛ̀. Asa à mɛ̀,
16za gↄↄ pↄ́ a a gbɛ̃́ Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipi, i Isaili wɛ̃́lɛe dilɛ wà kpɛdↄuɛo. Davidi ↄ̃ a sɛ̀ a gbɛ̃́ Isailiↄ dↄaana ũ.
17Kɛ́ ma mae Davidi ye kpɛdↄ Dii Isailiↄ Luaɛ,
18ↄ̃ Dii òɛ̀, kpɛdↄaɛ kɛ́ a tↄ́ àↄ kuwà làasoo pↄ́ a kɛ̀pi maaɛ,

19ãma i kɛ aàpi mɛ́ a dↄɛo, aàzĩa nɛ́e mɛ́ a dↄɛ.
20Ɔ̃ Dii kɛ̀ lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ̀wa. Ma gↄ̃ ma mae Davidi gɛ̃ɛ ũ, ma zↄ̃lɛ kpalau Isailiↄ guu, lá Dii Isailiↄ Lua a lɛgbɛ̃̀wa, ↄ̃ ma kpɛ́pi dↄ̀ɛ̀, kɛ́ aà tↄ́ àↄ kuwà yã́i.
21We ma Dii kpagolo dilɛkĩi kɛ̀kɛu. Dii bàa kua ń wá deziↄ an bↄa Egipi gbɛa yã́ kú a guu.
22Salomↄↄ gɛ̀ zɛ̀ Dii gbagbakĩi aɛ Isaili pↄ́ kãaaa weↄ wáa píi, ↄ̃ à ↄsɛ̀ musu plapla
23à mɛ̀: Dii Isailiↄ Lua, gbɛ̃e muaannↄ musu ge zĩ́lɛo. N gbɛ̃kɛ guu n bàa kú ń n zↄ̀blena pↄ́ aaì táa'o lá ń yeiwa ń nↄ̀sɛmɛndooↄ.
24N yã́ pↄ́ n a lɛgbɛ̃̀ n zↄ̀blena ma mae Davidiɛ kɛ̀. Ń ò ń lɛ́o yãaɛ, gbã sa ↄ̃ ń kɛ̀.
25Tia kɛ́wa Dii Isailiↄ Lua, n lɛgbɛ̃̀ n zↄ̀blena ma mae Davidiɛ n mɛ̀, tó aà buiↄ ńzĩa kũa dↄ̃ mɛ́ aalɛ táa'o lá ń yeiwa, aaↄ zↄ̃lɛa kpalau Isaili bùsuu gↄↄpiiɛ.
26Isailiↄ Lua, to yã́ pↄ́ ń ò n zↄ̀blena ma mae Davidiɛ kɛ sĩana ũ sa.
27Lua, ńyↄ̃ↄ ku zĩ́lɛ la yãma yã̀? Musu ń a lɛsĩkɛo a fↄ̃ n sio, belenkɛ kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀nɛɛ bee sa.
28Dii ma Lua, mapi n zↄ̀blena wɛgwa, ní ma wabikɛa ń ma sùuugbɛaamao sí. Swã́sɛ wii pↄ́ mapi n zↄ̀blena málɛ lɛ́ma ń wabi pↄ́ málɛ kɛmaozi gbã.
29To n wɛ́ àↄ pɛa kpɛ́ɛ beewa gwãasĩna ń fãanɛo, gu pↄ́ n mɛ̀ n tↄ́ aↄ kuwàɛ beepi. Wabi pↄ́ mapi n zↄ̀blena málɛ kɛ ń aɛo dↄa gupiwa ma.
30Tó mapi n zↄ̀blena ge n gbɛ̃́ Isailiↄ aɛdↄ̀ guɛ beewa mɛ́ wa wabikɛ̀ma, níli wá wabikɛa si za n kúkĩi musu, ní sùuukɛwanↄ.
31Tó gbɛ̃́ tàaekɛ̀ a gbɛ̃́deeɛ, mɛ́ wa òɛ̀ aà sí ń n tↄ́o, tó à mↄ sì ń n tↄ́o n gbagbakĩi aɛ kpɛ́ɛ bee ua,
32níli síńnↄ kua za musu, ní ↄlↄnɛ́. Níli yã́gↄ̃gↄ̃ n zↄ̀blenaↄnɛ, ní yãda tàaedela, aà yãkɛa i wi aà musu, ní yãnakpa yãesaidewa, wí e dↄ̃ i yãe kɛo.
33Tó n gbɛ̃́ Isailiↄ ibɛɛↄ zĩblèmá mɛ́ wà tàńnↄ duuna pↄ́ aa kɛ̀nɛ yã́i, tó aa ɛ̀a aɛdↄ̀ma aa ń sisi, tó aa wabikɛ̀ma aa sùuugbɛ̀ama kpɛ́ɛ bee ua,
34kua za musu níli síńnↄ, ní sùuukɛńnↄ ń duuna yã́ musu, ní suńnↄ bùsu pↄ́ ń kpà ń deziↄwaɛ beepiu.
35Tó luabɛ gↄ̃̀ da wáiwai, lou lɛ́ mao, kɛ́ aa duunakɛ̀nɛ yã́i, tó aa aɛdↄ̀ guɛ beewa aa wabikɛ̀ma aa n sisi, mɛ́ aa mikɛ̃̀ ń duunaↄnɛ kɛ́ n ń wɛtã̀ yã́i,
36kua za musu níli síńnↄ, ní sùuukɛńnↄ ń duuna yã́ musu. Níli ń da zɛ́ maawa, ní tó lou ma ń bùsu pↄ́ ń kpà n gbɛ̃́ↄwa an pↄ́ ũɛ beepiu.

37Tó nↄana ge gagyã kà bùsuɛ beepiu, ge pↄ́wɛn gbↄ̃si ge pↄ́ fukpaa ge kwasutɛ̃ↄ ge sɛ̃sɛwɛkwaↄ ge tó ibɛɛↄ koezↄ̃̀ ń wɛ̃́lɛezi ge tó músi ge gyã gɛ̃̀ńgu,
38tó an gbɛ̃e yã́ pↄ́ a le dↄ̃̀ mɛ́ à ↄdↄ̀ kpɛ́ɛ bee kĩ́i oi, mɛ́ à wabikɛ̀ma à sùuugbɛ̀ama,
39kua za musu níli siaànↄ. Níli sùuukɛaànↄ, ní aà yã́ kɛkɛ. Níli fĩaboɛ̀ a yãkɛawa, asa ń aà nↄ̀sɛ dↄ̃. Ḿmɛ ń gbɛ̃́pii nↄ̀sɛ dↄ̃.
40Màa aaliↄ vĩakɛnɛ e ń wɛ̃ni lɛ́u bùsu pↄ́ ń kpà ń deziↄwaɛ beeu.
41Tó wà sù wà n tↄ́ zↄ̃ↄ ń n gã̀sa gbãao ń n ↄ pↄ́ pooao bao mà, tó bↄ̀mↄ pↄ́ dɛ n gbɛ̃́ Isaili bui ũo bↄ̀ bùsu zã̀zãu à mↄ̀ n tↄ́ yã́i, tó à aɛdↄ̀ kpɛ́ɛ beewa à wabikɛ̀ma,
43kua za musu níli siaànↄ, ní yã́ pↄ́ a gbɛ̀ama kɛɛ̀, kɛ́ dṹnia bui píi e n tↄ́ dↄ̃, aai vĩakɛnɛ, lá n gbɛ̃́ Isailiↄ ì kɛnɛwa, aaiↄ dↄ̃ kɛ́ n tↄ́ kú kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀ɛ beewa.
44Tó n gbɛ̃́ↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ zĩkai ń ń wɛ̀lɛↄ gu pↄ́ ń ń zĩ́u píi, tó aa aɛdↄ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ ń dìlɛɛ bee ń kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀nɛɛ beeowa, mɛ́ aa wabikɛ̀ma,
45kua za musu níli síńnↄ sùuu pↄ́ aa gbɛ̀ama yã́ musu, ní yãnakpámá.
46Lá gbɛ̃e ku à gí duunakɛio, tó aa duunakɛ̀nɛ mɛ́ n pↄ pàńzi, n ń ná ń wɛ̀lɛↄnɛ ń ↄzĩ mɛ́ aa tàńnↄ ń bùsuu zĩ̀zↄↄ ũ bùsu zã̀zã ge a kãina guun nò,
47tó aa nↄ̀sɛlìlɛ bùsu pↄ́ aalɛ zↄbleupi guu, mɛ́ aa ɛ̀a sùuugbɛ̀ama we aa mɛ̀, wa duunakɛ̀, wa tàaekɛ̀, wa yãvãikɛ̀,
48tó aa ɛ̀a sùma ń nↄ̀sɛmɛndoo ń pↄeão píi za bùsu pↄ́ aalɛ zↄbleu ń wɛ̀lɛↄnɛpi guu, tó aa aɛdↄ̀ bùsu pↄ́ ń kpà ń deziↄwa ń wɛ̃́lɛ pↄ́ ń dìlɛo ń kpɛ́ pↄ́ má dↄ̀nɛɛ beeowa, mɛ́ aa wabikɛ̀ma,
49kua za musu níli síńnↄ sùuu pↄ́ aa gbɛ̀ama yã́i, ní yãnakpámá.
50Níli sùuukɛ ń n gbɛ̃́ pↄ́ aa duunakɛ̀nɛↄ ń tàae pↄ́ aa kɛ̀o, ní tó gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ zↄblenɛ́ↄ ń wɛgwa,
51asa gbɛ̃́piↄá n gbɛ̃́ pↄ́ n ń bↄ́lɛ Egipiↄ mua tɛ́uↄnɛ, n àizɛɛↄnɛ.
52To n wɛ́ àↄ pɛa mapi n zↄ̀blenawa, ní swã́sɛ sùuu pↄ́ má gbɛ̀amai ń sùuu pↄ́ n gbɛ̃́ Isailiↄ gbɛ̀amao, ní swã́sɛńzi gↄↄ pↄ́ aa lɛzùnzi píi.
53Dii Lua, asa dṹnia bui píi guu ampiↄ ↄ̃ n ń sɛ́ n gbɛ̃́ↄ ũ, lá ń dà n zↄ̀blena Mↄiziɛ a ò gↄↄ pↄ́ n wá deziↄ bↄ̀lɛ Egipiwa.
54Gↄↄ pↄ́ Salomↄↄ lɛ́ wabikɛ Diiwa màa, a kúlɛa a kosowaɛ, ↄ̃ aà ↄ pooa musu. Kɛ́ à sùuugbɛ̀awà màa a làa, ↄ̃ à fɛ̀lɛ zɛ̀ Dii gbagbakĩi we,
55ↄ̃ à samaa'ò Isaili pↄ́ kãaaa weↄnɛ a ò gbã́ugbãu à mɛ̀:

56Wà gbãakpa Diizi, asa wápiↄ aà gbɛ̃́ Isailiↄ, à wá gbá ĩ́ampakĩi lá á òwa. Yãmaa pↄ́ a dà a zↄ̀blena Mↄiziɛ a òↄ kɛ̀ píi, a kee i lɛ́lɛ pão.
57Dii wá Lua aↄ kúwanↄɛ, lá a kú ń wá deziↄwa. A wá tó weo, a pãkpawázio.
58A to wà wá sↄ̃ kpawa, wíↄ táa'o lá á yeiwa, wíↄ aà yãdilɛaↄ kũa ń yã́ pↄ́ a dà wá deziↄnɛↄ, wíↄ aà ↄtondↄkĩi gwa.
59Sùuu pↄ́ má gbɛ̀a Dii wá Luawa, aↄ dↄaàgu fãanɛ ń gwãasĩnaoɛ, iↄ yãnakpa mapi a zↄ̀blenawa ń a gbɛ̃́ Isailiↄ lá gu lɛ́ dↄ,
60dṹnia bui píi i dↄ̃ kɛ́ Dii á Luaɛ, a pãle kuo.
61Sema à á sↄ̃ kpa Dii wá Luawa míↄmiↄ, íↄ aà ↄtondↄkĩi gwa, íↄ aà yãdilɛaↄ kũa lá wá kũa gbãɛwa.
62Ɔ̃ kí ń Isailiↄ píi sa'ò Diiwa.
63Salomↄↄ sáaukpa sa'ò Diiwa ń zuↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń plao (22.000) ń sãↄ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa soolo (120.000). Màa kí ń Isailiↄ píi aa Dii kpɛ́ sakɛ̃̀.
64Zĩbeezĩ kí gbãbↄ̀ ua pↄ́ kú Dii kpɛ́ kpɛɛlɛɛ, ↄ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò we ń pↄ́wɛn gbao ń sáaukpasa nísio, asa sa'okĩi pↄ́ a kɛ̀ ń mↄgotɛ̃o a ku Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ bílao, i fↄ̃ sì píio.
65Zĩbeezĩ Salomↄↄ ń Isailiↄ píi aa dikpɛkɛ̀ Dii ń Luaɛ e gↄↄ sopla, ↄ̃ aa Lákpɛdↄa dikpɛkɛ̀ gↄↄ sopla lↄ. Apii kɛ̀ gↄↄ gɛ̃o mɛ̀ndosai. Wa dasi maamaaɛ, wà bↄ̀ za Amata bↄlɛi e à gɛ̀ pɛ̀ Egipi zɛ́ swawa.
66A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ ↄ̃ à ń kɛ̃́, ↄ̃ aa lɛzàwà, aa tà ń bɛ ń pↄnao. An pↄ kɛ̀na yãmaa pↄ́ Dii kɛ̀ a zↄ̀blena Davidi ń a gbɛ̃́ Isailiↄnɛ píi yã́ musu.