Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ थिस्‍सलोनिकी

१ थिस्‍सलोनिकी 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मोपतीके गो इन कली श्‍येत जशो तशा, फाल्‍ने मचाप्‍क। गो निक्‍शी एथेन्‍स सहरम बाक्‍स्‍कु, दे सल्‍ला पाइतक। प्रेरित १७;१४-१६
2गो निक्‍शीमी आंस लोक्‍ब, गो नु परमप्रभु यावे आ गेय पाइब, ख्रीस्‍त आ ग्‍येरपाइक्‍ब लोव़ शेंब, तिमोथी कली इन थमा सुइक्‍तीक बारपाइक्‍चा नु इन कली अरेचा कली सोइक्‍ताक्‍स्‍कु। प्रेरित १६:१-३
3सुइमी श्‍येत जशा थमा सुइक्‍चा मप्रोन्‍मेक्‍ल। मारदे हना गोपुकीमी श्‍येत जचा माल्‍नय, दे तुइक्‍नीनी। प्रेरित १४:२२; एफिसी ३:१३; हिब्रू १०:३९; २तिमोथी ३:१२
4ङोंइती रे गो नु बाक्‍नीनु “श्‍येत जचा माल्‍नय” दे शेंताक्‍क। मुल आंइ शेंशो दुम्‍त। मेको यो तुइक्‍नीनी।
5गो इन कली श्‍येत जशो तशा फाल्‍ने मचबु। मोपतीके तिमोथी कली इन थमा सुइक्‍तीक दोपा बाक्‍म, दे तुइक्‍चा कली कोव़थ सोइक्‍ताक्‍ङ। मुर आन कली पाप पपाइक्‍बमी इन कली बिग्रेवा कों, आंइ पशो गेय यो मोशा लम कों, दे गो हिंती। फिलिप्‍पी २:१६
6मिनु तिमोथी इन कली ग्रुम्‍थ पिशा, लेश्‍शा जाक्‍त। मेकोमी इन थमा सुइक्‍तीके नु इन दाक्‍तीके रिम्‍शो बाक्‍ब। गेपुकी आंइ कली गेना हना यो शुश मिम्‍नीनी, गोपुकी खोदेंशो पा आंइ कली ग्रुम्‍चा दाक्‍नीनी, दे तिमोथीमी आंस कली देंत। प्रेरित १८:५
7आंइ लोक्‍बपुकी, गोपुकी शुश श्‍येत जाइतक हना यो, इन थमा सुइक्‍तीक आ पर्बम लोव़ नेंशा ग्‍येरसाक्‍क।
8मारदे हना गे प्रभु कली मप्रोंइब बाक्‍नीनी, दे तुइश्‍शा, गोपुकी ङोंइती रोइ पशा, मुल चहिं साशा ब्रोंइशो मुर खोदेंशो बाक्‍नीकी।
9गो परमप्रभु यावे आ ङोंइती “गे थिस्‍सलोनिकी सहर ङा थमा सुइक्‍ब आन कली रिम्‍शो पाइतीनी” दे शुश ग्‍येरशा, परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍नीकी।
10मिनु नाक्‍दो नाक्‍त गोपुकी परमप्रभु यावे कली “थिस्‍सलोनिकी सहर ङा थमा सुइक्‍ब आन कली ग्रुम्‍थ सोइक्‍तीन। मुल सम्‍म मशेंथु लीशो लोव़ शेंथ सोइक्‍तीन” दे पुंइना पुंइन बाक्‍नीकी।
11इं आफ परमप्रभु यावे नु इं प्रभु येसुमी आंइ कली गेपुकी नु ग्रुम्‍चा गेम्‍सेक्‍ल।
12गोपुकीमी इन कली शुश दाक्‍शो खोदेंशो पा प्रभुमी इन दाक्‍चा शुश बारपाइश्‍शा, दाक्‍मुचा नु अरु आन कली यो दाक्‍ब दुमीन।
13मोपा प्रभु येसु आ मुर नु जाक्‍ची ना इन थमा सुइक्‍तीक थुं बारपाइश्‍शा, दोस गेचा मपुंइसीब, इं आफ परमप्रभु यावे आ ङोंइती रिम्‍शो सेलल। १कोरिन्‍थी १:८; फिलिप्‍पी १:१०