Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tésalonikaliqlargha «1»

Tésalonikaliqlargha «1» 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Shuning bilen biz silerdin xewersiz taqitimiz taq bolup, özimiz Afina shehiride yalghuz qélip,
2aldinglargha qérindishimiz hem Xuda yolida Mesihning xush xewiride boluwatqan xizmetdishimiz Timotiyni silerni étiqadta mustehkemlesh-kücheytish we righbetlendürüsh üchün ewetishni qarar qilduq;
3bizning uni ewetishtiki meqsitimiz, héchkimning béshinglargha chüshken mushu zexmet-qiyinchiliqlar sewebidin étiqadta tewrinip qalmasliqi üchündur. Chünki özünglar bundaq ishlargha uchrashqa aldinala békitilgen, dep bilisiler.
4Chünki biz siler bilen bille bolghan waqtimizda, silerge hemmimiz azab-qiyinchiliqqa uchrimay qalmaymiz dep aldinala éytqaniduq. Emeliyette hazir déginimizdek boldi, dep bilisiler.
5Shu sewebtin taqitim taq bolup, étiqadinglarning zadi qandaq ikenlikini bilish üchün, azdurghuchi silerni azdurup bizning silerge singdürgen ejrimiz bikargha kettimikin dep ensirep, Timotiyni yéninglargha ewetkenidim.
6Lékin Timotiy baya yéninglardin qaytip kelgende, étiqadinglar we méhir-muhebbitinglar toghrisida bizge yaxshi xewer élip kélip, silerning bizni herdaim séghinip turghanliqinglarni we xuddi biz siler bilen didarlishishqa telpün'ginimizdek, silerningmu bizni körgünglar kelgenlikini éytti.
7Shuningdek, ey qérindashlar, béshimizgha chüshken mushundaq barliq azab-oqubet we éghirchiliq ichide turiwatqinimizda silerdin, yeni ching étiqadinglardin righbet-teselli taptuq;
8Chünki Rebde ching turghan bolsanglar, biz ölmey, hayat qalimiz!
9Emdi siler üchün, Xudayimiz aldida silerning wejinglardin tolimu shadlanduq, bu zor shadliqimizdin siler üchün Xudagha qanchilik derijide teshekkür éytsaq bolar?!
10Siler bilen didar körüshüsh we étiqadinglardiki yétersizliklerni mukemmel qilishqa muyesser bolush imkaniyiti üchün, kéche-kündüz Xudagha zor telmürüp yélinmaqtimiz.
11Emdi bizning XudaAtimizning Özi hem Rebbimiz Eysa bizning yolimizni yéninglargha bashlighay;
12emdi méhir-muhebbetimiz silerge tolghandek, Reb silerning bir-biringlargha we hemme ademlerge bolghan méhir-muhebbitinglarni ashurup, tolup tashturghay;
13hem shundaq bolghanda, Rebbimiz Eysa Özining barliq muqeddes bendiliri bilen bille qaytip kelgende qelbinglar bizning XudaAtimiz aldida pak-muqeddeslikte nuqsansiz bolushqa mustehkemlinidu!