Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 TESALONIKA

1 TESALONIKA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ai be umui dekenai ai mai diba lasi. To emui sivarai kamonai totona ai naria noho diba lasi. Unai dainai ai gwau, ai ruaosi sibona Atena dekenai do ai noho,
2to aiemai tadina Timoteo, Dirava ena hesiai tauna Keriso ena Sivarai Namona harorolaia totona, umui dekenai do ai siaia lao. Ai siaia lao, badina be ia ese umui do ia hagoadaia, bona emui abidadama do ia durua totona.
3Vadaeni haida ese umui do idia dagedage henia neganai, do umui gini goada. Badina umui diba danu inai hisihisi ita abia be Dirava ena ura dainai.
4Guna ita noho hebou neganai, umui ai hamaoroa hegaegae vadaeni, dagedage do ia vara. Momokani ia vara vadaeni, ani?
5Vadaeni lau naria noho diba lasi. Unai dainai Timoteo lau siaia lao umui dekenai, emui abidadama sivaraina do lau diba totona. Badina be ai laloa momo, Satani ese umui ia koia bamona, vadaeni aiemai hekwarahi ibounai be anina lasi garina.
6To harihari Timoteo umui dekena amo ia giroa mai vadaeni. Umui emui abidadama bona lalokau sivaraina ia mailaia vadaeni. Ia gwau umui ese nega ibounai ai umui laloa, mai moale danu, bona umui ura ai do umui itaia, ai ura umui ai itaia hegeregerena.
7Aiemai varavara taudia e, umui emui abidadama dainai, aiemai hisihisi lalonai goada ai davaria vadaeni. Oibe, aiemai laloa hekwarahi lalonai, moale ai davaria vadaeni.
8Umui ese Lohiabada lalonai umui gini goada noho, bona ia danu umui hakapua dainai, ai be hari ai mauri lou bamona.
9Hari Dirava ai tanikiu henia diba umui totona. Oibe, Dirava ai tanikiu henia, badina be iena vairanai, moale bada ai abia umui dainai.
10Dina bona hanuaboi Dirava ai noia, mai aiemai lalona ibounai, umui emui vairana do ai itaia totona. Unai neganai, emui abidadama ia manoka gabudia, be do ai hagoadaia lou gwauraia.
11Namona be iseda Tamana Dirava bona iseda Lohiabada Iesu ese aiemai dala do idia kehoa, do ai mai umui dekenai.
12Namona be Lohiabada ese emui lalokau umui ta ta dekenai, bona taunimanima ibounai dekenai do ia habadaia, umui dekenai ai lalokau henia ena bada hegeregerena.
13Inai dala dekenai Dirava ese goada umui dekenai do ia henia. Vadaeni iseda Lohiabada Iesu Keriso, mai ena helaga taudia ibounai idia mai neganai, umui be do umui goeva, bona mai helaga danu do umui gini, iseda Tamana Dirava ena vairana dekenai.