Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Timɔte Singena

Timɔte Singena 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan Pɔli, Yesu, Alaa Muxu Sugandixina xɛraan nan ito sɛbɛxi, fata en nakisimana Alaa yamarin na, e nun Yesu, Alaa Muxu Sugandixina, en yigina.
2N na a sɛbɛma Timɔte ma, n ma diin yɛtɛna dɛnkɛlɛyani. Fafe Ala nun en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa hinanna nun kininkininna nun bɔɲɛ xunbenla fi i ma.
3N yi i mafanma kii naxan yi, n kelimatɔna siga Masedoniya yamanani, n mɔn waxi a xɔn, i xa lu Efɛsi taani alogo i xa mɛn kaana ndee yamari e nama fa xaran gbɛtɛye ti yamaan xa.
4A e xa ba kankanɲɛ taline ma, e nun e benbane xinle fɛsɛfɛsɛn naxan mi ɲanma. Na fe matandine nan nakelima. E mi Alaa wanla kɛma dɛnkɛlɛyani.
5N yamarini ito fi nɛn alogo xanuntenyaan xa gbo ayi naxan kelima bɔɲɛ sariɲanxin nun nii faɲin nun dɛnkɛlɛya kɛndɛni.
6Muxuna ndee bata masara, kiraan yi lɔ ayi e ma e bira fala fuune fɔxɔ ra.
7E waxi a xɔn ma, e xa findi sariya karamɔxɔne ra, koni e naxan falama, e a rali e sɔbɛɛn yɛtɛɛn na, e mi na kolon mumɛ!
8En na a kolon fa fala sariyan fan, xa a rawalima a sariya kiin ma.
9En mɔn a kolon fa fala sariyan mi saxi tinxin muxune xan ma fe ra, koni sariya kalane nun muxu murutɛxine nun Ala kolontarene nun yulubi kanne nun sariɲantarene nun dina suxutarene nun fafa faxane nun nga faxane nun faxa tiine
10e nun yanga suxune nun xɛmɛn naxanye kafuma xɛmɛne xɔn e nun konyi matine nun wule falane nun wule sere baane e nun feen naxanye birin xaran kɛndɛn matandima.
11Xaranni ito lanxi Ala barakan kanna falan Xibaru Faɲin nɔrɔn nan ma, a naxan taxu n na.
12N barikan birama en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xa naxan n sɛnbɛ soxi amasɔtɔ a bata n yatɛ tinxin muxun na, a yi n tongo a walikɛɛn na.
13Hali n to bata yi a rayelefu, n yi a ɲaxankata, n yi a rafɛya. Koni a bata kininkinin n ma amasɔtɔ n ne ligaxi kolontareyaan nun dɛnkɛlɛyatareyaan nin.
14En Marigin yi a hinan gbeen nagodo n ma han a yi dɛnkɛlɛyaan nun xanuntenyaan fi n ma, naxan kelixi Yesu Alaa Muxu Sugandixin ma.
15Ɲɔndin nan falani ito ra, en birin xa la naxan na, fa fala Yesu Alaa Muxu Sugandixin faxi dunuɲa yi yulubi kanne nan nakisi fe ra. N tan ɲaxu dangu e birin na.
16Koni a yi kininkinin n ma, alogo Alaa Muxu Sugandixin Yesu xa a diɲa gbeen yita n tan yulubi kan ɲaxin xɔn, a findi misaala ra dɛnkɛlɛya muxune xa, naxanye habadan nii rakisin sɔtɔma.
17Nba, habadan mangana, niin kanna nun totarena, Ala keden peena, gboon nun binyen xa fi na ma habadan han habadan! Amina.
18N ma diin Timɔte, n bata na yamarin fi i ma, naxan fataxi nabiya falane ra naxanye fala lan i ya fe ma, alogo i xa na suxu, i yi nɔ yɛngɛ faɲin soɛ.

19I xa lu dɛnkɛlɛyaan nun nii faɲiyani. Muxuna ndee bata ne rabeɲin, e dɛnkɛlɛyaan yi ɲan alo kunkin na godo igen bun.
20Humeneyo nun Alesandire na muxune yɛ. N bata ne lu Setana xa, alogo e xa xaran fa fala e nama Ala rayelefu.