Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Timɔte Singena

Timɔte Singena 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲɔndin nan falani ito ra: Xa muxuna nde waxi findi feni dɛnkɛlɛya yamaan xunmatoon na, a waxi wali faɲin nan xɔn.
2Nayi, dɛnkɛlɛya yamaan xunmatoon xa findi sɔntaren na, ɲaxalan keden kanna, a xa findi yɛtɛ suxun nun muxu xuruxin nun muxu suturaxin nun xɔɲɛ yisuxun nun xaran tiin na.
3A nama findi dɔlɔ minna ra, hanma naxan bɔɲɛ mafura tɛ, koni a xa findi muxu diɲaxin nun fe yitɔnna ra, a nama findi gbeti xɔnxɔnna ra.
4A xa a yengi dɔxɔ a denbayaan xɔn ki faɲi, a yi a diine suxu xurun nun binyen birin yi.
5Bayo xa muxun mi fatan a yɛtɛna denbayaan suxɛ a faɲin na, na a yengi dɔxɔma Alaa dɛnkɛlɛya yamaan xɔn ma di?
6A nama findi muxu tubixi nɛnɛn na, alogo a nama a waso ayi, e nun Yinna Manga Setana yi yalagi na fe kedenna ra.
7A mɔn xa findi xili faɲi kanna ra dɛnkɛlɛyatarene tagi alogo muxune nama a mafala, a suxu Yinna Manga Setana luti ratixin na.
8Muxun naxanye findima dɛnkɛlɛya yamaan mali tiine ra, ne fan lan na kiini. E xa findi muxu binyen na. E nama findi nafigine ra hanma dɔlɔ minne. E nama tɔnɔn fen mayifuni.
9E xa dɛnkɛlɛyaan wundon namara e sɔndɔmɛ fixɛni.
10Fɔ e kɛɲaan xa fɛsɛfɛsɛ nɛn singen. Na xanbi ra, xa fɛ mi e ra, e nɔɛ findɛ nɛn dɛnkɛlɛya yamaan mali tiine ra.
11Mali ti ɲaxanle fan lan na kiini. E xa findi ɲaxalan binyaxine ra, e nama dari fala ɲaxine tiyɛ, e xa e yɛtɛ suxu, e tɔgɔndiya feen birin yi.
12Dɛnkɛlɛya yamaan mali tiine xa findi ɲaxalan keden kanne ra, e yi e yengi dɔxɔ e diine nun e tanden xɔn a faɲin na.
13Amasɔtɔ naxanye dɛnkɛlɛya yamaan malima ki faɲi, ne nan xunna kenla tiden sɔtɔma, e nun yigi gbeena dɛnkɛlɛyani Yesu Alaa Muxu Sugandixin ma.
14N kɛdini ito sɛbɛxi i ma xaxili ragidin nin fa fala a mi fa buma n fa i konni.
15Koni xa n bu, i mɔn a kolonɲɛ nɛn i lan i xa sigan ti kii naxan yi Alaa denbayani, naxan findixi habadan Ala dɛnkɛlɛya yamaan na, naxan findixi ɲɔndin sɛnbɛtɛnna nun a bɛtɛn saxin na.
16Ɲɔndin naxan na, Ala kolonna wundo feen gbo, na ni i ra: A bata makɛnɛn fati bɛndɛni, Alaa Nii Sariɲanxin yi a tinxinyaan mayita, malekane yi a to, a fe kawandin yi ba siyane tagi muxune yi dɛnkɛlɛya a ma dunuɲa yi, a yi rate binyeni.