Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Timɔte Singena

Timɔte Singena 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I nama xɛmɛ fonna maxadi a xɔdɛxɛn na, koni a ralimaniya alo i baba na a ra, e nun banxulanne fan alo i xunyɛne nan e ra.
2E nun ɲaxalan fonne fan alo i nga. E nun sungutunne fan alo i xunyɛne sariɲanna birin yi.
3I xa kaɲa gilɛne binya a gbengbenna naxanye luma kedenyani.
4Koni xa diine hanma mamandenne kaɲa gilɛn naxanye yii, fɔ ne xa e Ala kolonna yita na kaɲa gilɛne nan singe ra, e yi e ɲɔxɔ lu e xɔn, e yi e fonne saran e wali faɲi fonne ra, bayo na nan nafan Ala ma.
5Kaɲa gilɛn naxan keden a ra, a yigin saxi Ala yi, na luma Ala maxandɛ nɛn kɔɛɛn nun yanyin na.
6Koni kaɲa gilɛn naxan biraxi a yɛtɛ rafan feene fɔxɔ ra, hali a to a nii ra, a faxaxin na a ra.
7I xa e yamari na ra alogo e xa findi sɔntarene ra.
8Xa muxun mi a kon kaane mali katarabi a denbayaan ma, na bata a mɛ dɛnkɛlɛyaan na. Na kanna ɲaxu dɛnkɛlɛyataren xa.
9Kaɲa gilɛn naxan xinla lan a sɛbɛ dɛnkɛlɛya yamaan kaɲa gilɛne xinle yɛ fɔ naxan bata ɲɛɛ tonge senninna sɔtɔ, e nun naxan yi dɔxi xɛmɛ kedenna xɔn
10naxan kolonxi a wali faɲine xɔn dii xuru feen kui hanma xɔɲɛ yigiyana a konni hanma yama sariɲanxin sanne maxa fena hanma tɔrɔ muxune mali fena hanma bira fena wali faɲin birin fɔxɔ ra.
11Koni kaɲa gilɛn naxanye munma fori i nama ne xinle sɛbɛ bayo e waxɔn feene nɔɛ e raxɛtɛ nɛn Alaa Muxu Sugandixin fɔxɔ ra, futu xɔnla yi e suxu.
12Nayi, e findɛ yulubi tongon na nɛn bayo e bata e layiri tongoxi singen kala.
13Na mɔn xanbi ra, bayo wali mi e ma, e luma nɛn sigɛ banxine dɛ ra. E nafigiyaan sa walitareyaan fari, e lu muxune mafalɛ, e feen fala naxanye mi daxa.
14Nanara, a xɔli n ma kaɲa gilɛ sungutunne mɔn xa dɔxɔ xɛmɛ taa yi, e diine bari, e yi e yengi dɔxɔ e denbayaan xɔn, alogo e nama fɛrɛ yo fi en yaxun ma a fala ɲaxin ti.
15Amasɔtɔ kaɲa gilɛna ndee bata kiraan fata, e bira Setana fɔxɔ ra.
16Koni xa kaɲa gilɛna ndee dɛnkɛlɛya ɲaxanla nde a denbayani, a xa ne goronna tongo. E nama findi dɛnkɛlɛya yamaan goronna ra, alogo dɛnkɛlɛya yamaan xa nɔ kaɲa gilɛne maliyɛ naxanye luxi kedenyani.
17Dɛnkɛlɛya yamaan fonna naxanye tixi yamaan yɛɛ ra ki faɲi, ne lan e xa xunna kenla dɔxɔde firin nan sɔtɔ, a gbengbenna naxanye kawandin bama, e nun naxanye xaranna tima.
18Amasɔtɔ Kitabun naxa, “I na ɲingen ti malo bodonna ra, i nama a dɛɛn xidi.” A mɔn naxa, “Walikɛɛn lan nɛn a yi a saranna sɔtɔ.”

19Xa muxune dɛnkɛlɛya yamaan fonna nde tɔɲɛgɛma, i nama i tuli mati fɔ xa sereya firin hanma saxan bata mini a ma.
20Naxanye bata yulubin liga, ne sɔnna xa fala birin yɛtagi, alogo bonne fan xa gaxu.
21N bata i yamari Ala nun Yesu a Muxu Sugandixin nun maleka sugandixine yɛtagi, a i xa kawandini itoe suxu. I nama muxu yo rafisa e bode xa i kɛwanle yi.
22I nama kɛɲɛn i yiin sɛ muxune xunna ma Ala maxandini e ti feen na Alaa wanla ra, i yi i yɛtɛ findi yulubi tongo fɛrɛn na muxune xa. Lu i ya sariɲanni.
23I nama lu igen gbansanna minɲɛ, koni i xa manpana ndedi basan a ra alogo i kuiin xa bɔrɔxɔ, bayo i furama waxatin birin.
24Muxuna ndee yulubine makɛnɛnma nɛn benun e xa kiti yiren li. Ndee gbeene kolonma e xanbi nɛn.
25A na kii nin, wali faɲine makɛnɛnma nɛn hali naxanye mi ligaxi kɛnɛnna ma, ne mi nɔɛ luxunɲɛ.