Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Timɔte I

Timɔte I 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Timɔte, wunɛ wi ɑ kuɑ nɛn bii yèn sɔ̃ ɑ Yesu nɑɑnɛ doke, Gusunɔ Bɑɑbɑ kɑ Yesu Kirisi bɛsɛn Yinni bu nun durom kɑ wɔnwɔndu kuɑ kpɑ bu nun ɑlɑfiɑ kɛ̃. Nɛ Pɔlu, Yesu Kirisin ɡɔro nɡe mɛ Gusunɔ bɛsɛn Fɑɑbɑ kowo kɑ Yesu Kirisi wi u sɑ̃ɑ bɛsɛn yĩiyɔbu, bɑ mɑn yiire, nɑ nun tire teni kuɑmmɛ.
3Tɛ̃, nɑ kĩ ɑ sinɑ Efesuɔ nɡe mɛ nɑ nun yiire sɑnɑm mɛ nɑ dɔɔ Mɑsedɔni ɡiɑ kpɑ ɑ bu yinɑri be bɑ sɔ̃ɔsi tukunu sɔ̃ɔsimɔ.
4A bu sɔ̃ɔwɔ bu ku rɑɑ ben lɑɑkɑri doke ɡɑri yi tɔmbɑ sekɑ sɔɔ, kɑ mɑɑ sikɑdobɑn yĩsɑ sɔɔ. Yeyɑ yɑ sikirinɔsu seeyɑmɔ, yɑ ǹ mɑɑ Gusunɔn himbɑ wuswɑɑ dɑɑsiɑmɔ ye tɔnu rɑ ɡie kɑ nɑɑnɛ dokebu.
5Adɑmɑ nɑ yiire bi mɔ̀wɑ n kɑ bɛɛn kĩru seeyɑ te tɑ wee sɑɑ ɡɔ̃ru ɡe ɡɑ dɛɛren di kɑ lɑɑkɑri tɑɑrɛ sɑriruɡiɑn di kɑ mɑɑ nɑɑnɛ doke kpikibun di.
6Wee, ɡɑbɑ ɡɛrɑ sɑɑ ɡɑri yin min di mɑ bɑ kɔ̃ɔrɑ sikirinɔ kɑmɡisu sɔɔ.
7Bɑ kĩ bɑ n sɑ̃ɑ Gusunɔn woodɑn keu sɔ̃ɔsiobu, ɑdɑmɑ bɑ ǹ ben tiin ɡɑrin tubusiɑnu yɛ̃ bɑɑ yi bɑ ɡerumɔ kɑ nɑɑnɛ bɑkɑ.
8Kɑ mɛ, sɑ yɛ̃ mɑ woodɑ yɑ wɑ̃ tɔnu ù n ye dendimɔ nɡe mɛ n weenɛ.
9Kpɑ u n yɛ̃ mɑ bɑ ǹ woodɑ kue ɡemɡibun sɔ̃. Bɑ ye kuɑwɑ woodɑ sɑrobu kɑ mɛm nɔɔ sɑriruɡibun sɔ̃, kɑ be bɑ ǹ Gusunɔn bɛɛrɛ yɛ̃, kɑ durumɡibu, kɑ mɑɑ tɔn be bɑ ǹ Gusunɔ kɑ ɡɑ̃ɑ dɛɛrɑnun bɛɛrɛ yɛ̃, kɑ sere be bɑ ben tundobu ǹ kun mɛ ben mɛrobu ɡoomɔ, kɑ mɑɑ tɔn ɡowobu ɡɑbu,
10kɑ mɑɑ sɑkɑrɑ kowobu, kɑ tɔn durɔ be bɑ kɔ̃ɔ mɛnnɑmɔ ben tii tiinɛ, kɑ be bɑ tɔmbu ɡbɛnimɔ bɑ dɔrɑmɔ, kɑ weesuɡibu, kɑ be bɑ weesu sɔɔ bɔ̃rumɔn sɔ̃, bɑɑyere kpuro ɡesi ye yɑ kun sɑ̃ɑ sɔ̃ɔsi ɡeeru.
11Sɔ̃ɔsi te, tɑ wɑ̃ɑwɑ Lɑbɑɑri ɡeɑ ye bɑ mɑn nɔmɑ bɛriɑ sɔɔ. Gusunɔwɑ yɑ kɑ yɑ̃. Wiyɑ u yiiko mɔ, u mɑɑ sɑ̃ɑ domɑrun nuuru.
12Nɑ Yesu Kirisi bɛsɛn Yinni siɑrɑ wi u mɑn dɑm kɑ̃ n kɑ nɛn sɔmburu ko. Nɑ sɑɑbu kuɑ yèn sɔ̃ u mɑn ɡɑrisi nɑɑnɛɡii mɑ u mɑn ɡɔsɑ win sɔmburu sɔɔ,
13bɑɑ mɛ nɑ rɑ rɑɑ nùn ɡɑri kɑm ɡerusi mɑ nɑ nùn nɔni sɔ̃ɔwɑ mɑ nɛn mɔru ku rɑ n tomɑ. Kɑ mɛ, u mɑn wɔnwɔndu kuɑ yèn sɔ̃ nɑ ǹ yɛ̃ ye nɑ mɔ̀, domi nɑ ǹ dɑɑ nɑɑnɛ doke.
14Mɑ bɛsɛn Yinnin durom mu bɑndɑ nɛ sɔɔ. U mɑn nɑɑnɛ dokebu kɑ kĩru wɛ̃.
15Gɑri nɑɑnɛɡii yi yi weenɛ i nɔmɑ ɡɑ̃ri i mwɑ mɑm mɑm yiyɑ, Yesu Kirisi u nɑ hɑnduniɑ sɔɔ u kɑ durumɡibu fɑɑbɑ ko bè sɔɔ nɑ sɑ̃ɑ ben kpoko.
16Adɑmɑ yenin sɔ̃nɑ Gusunɔ u mɑn wɔnwɔndu kuɑ, kpɑ Yesu Kirisi u kɑ kpĩ u win suuru nɔru sɑriruɡiɑ sɔ̃ɔsi nɛ sɔɔ nɛ wi nɑ sɑ̃ɑ kpoko, kpɑ nɑ n kɑ sɑ̃ɑ yĩreru ben sɔ̃ be bɑ koo nùn nɑɑnɛ doke bu kɑ wɑ̃ɑru te tɑ ku rɑ kpe wɑ.
17Tɛ̃, Gusunɔ turo wi, sinɑ boko wi u ko n wɑ̃ɑ kɑ bɑɑdommɑɔ, wi u kun ɡbimɔ, wi bɑ ǹ kɑ nɔni wɑɑre, wiɡiɑ bɛɛrɛ kɑ yiiko sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Ami.
18Timɔte nɛn bii, nɑ nun yiire bini mɔ̀ nɡe mɛ Gusunɔn sɔmɔbu bɑ rɑɑ ɡeruɑ wunɛn sɔ̃. A de sɔmɔ ben ɡɑri yi, yi n sɑ̃ɑ wunɛn tɑbu yɑ̃nu kpɑ ɑ kɑ tɑɑ ɡeebu ko
19ɑ n nɑɑnɛ doke kpɑ wunɛn ɡɔ̃ru ɡɑ kun nun tɑɑrɛ wɛ̃ɛmɔ. Adɑmɑ sibu ɡɑbu bɑ ǹ ɡɔ̃ru ɡen bweseru swɑɑ sue, mɑ bɑ ben nɑɑnɛ dokebu kɑm koosiɑ nɡe ɡoo nimkuu ɡe ɡɑ nim diirɑ.

20Tɔn be sɔɔrɑ Himɛnɛ kɑ Alesɑndu bɑ wɑ̃ɑ be nɑ Setɑm nɔmu sɔndiɑ bu kɑ ɡiɑ mɑ n ǹ weenɛ bu Gusunɔ ɡɑri kɑm ɡerusi.