Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Timɔte Singena

Timɔte Singena 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛnkɛlɛya muxun naxanye konyiyaan bun ma, ne lan e xa e kanne binya kiin birin yi alogo Ala xinla nama rayelefu e nun nxɔ xaranna.
2Konyin naxanye kariye findixi dɛnkɛlɛya muxune ra, na konyine nama e kanne rayelefu e to findixi dɛnkɛlɛya muxune ra. Koni fɔ e xa wali nɛn e xa dangu bonne ra bayo dɛnkɛlɛya muxune nan e wanla tɔnɔn sɔtɔma, e xanuntenne. I xa muxune xaran feni itoe ma, i yi e ralimaniya.
3Xa muxu yo xaran gbɛtɛ tima, a mi bira en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina fala kɛndɛne fɔxɔ ra, e nun Ala kolonna xaranna,
4na kanna rafexi wason nan na, a mi sese kolon. Fe matandine rafan a ma ɲaxi ra e nun sɔnxɔ sɔnxɔne falane bunne ma. Na nan fama milɛn nun lantareyaan nun marayelefun nun sikɛ ɲaxine ra,
5e nun yɛngɛ ɲantarene muxu xaxili yifuxine tagi, ɲɔndin mi naxanye yi, naxanye yengi a ma fa fala a Ala kolonna findixi nafulu sɔtɔ fɛrɛn nan na.
6Anu, tɔnɔ gbeen nan Ala kolonna ra, xa en na en wasa so en yii seene yi.
7Amasɔtɔ en mi faxi sese ra en yii dunuɲani ito yi, en mɔn mi sigan sese ra en yii.
8Nayi, xa donseen nun dugina en yii, en na en wasa so ne yi.
9Koni naxanye waxi findi feni nafulu kanne ra, ne birama nɛn tantan feene yi, e suxu luti ratixin na e nun kunfa xaxilitare ɲaxi wuyaxin naxanye muxune rasinma halagin nun bɔnɔni.
10Amasɔtɔ gbeti xɔnxɔnna nan fe ɲaxine birin binla ra. Nde bata mila gbetin xɔn, e masiga dɛnkɛlɛyaan na, e kɔntɔfili fe wuyaxi ti e yɛtɛ ma.
11Koni i tan Alaa muxuna, i gi na feene ma. I tinxinna nun Ala kolonna nun dɛnkɛlɛyaan nun xanuntenyaan nun tunnafanna nun limaniyaan fen.
12I dɛnkɛlɛyaan geren faɲin so. I habadan nii rakisin suxu, i xilixi naxan ma, i i tixi sereya faɲin naxan na sere wuyaxi yɛtagi.
13N na i yamarima Ala yɛtagi naxan niin fima niimaseen birin ma, e nun Yesu Alaa Muxu Sugandixin yɛtagi naxan sere faɲin ba Pɔnsi Pilati yɛtagi,
14i xa yamarini ito suxu sɔntareyaan nun fɛtareyani, han en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin yi mini kɛnɛnni waxatin naxan yi.
15Na rabama a waxatin nin Ala naxan saxi, Ala Barakan Kanna, Kuntigi Keden Pena, Mangane Mangana, Marigine Marigina.
16Niin Kan Keden Pena naxan konna kɛnɛn gbeeni muxe mi e masoɛ kɛnɛnna naxan na, muxe munma naxan to, a mɔn mi nɔɛ toɛ. Binyen nun sɛnbɛn xa fi a ma habadan! Amina.
17Yamarini ito fi waxatini ito nafulu kanne ma, a e nama waso ayi, a e mɔn nama e yigi sa nafunli naxan ɲanma, koni e xa a sa Ala yi naxan en kima seen birin yi fonisireyani alogo en xa lu sɛwani.
18E xa fe faɲin naba, e kɛwali faɲine yi findi e nafunla ra, e bodene ki fonisireyani.

19Na kiini, e nafulu kɛndɛn namarama nɛn e yɛtɛ xa yɛɛn na, e nii rakisi yɛtɛɛn sɔtɔ.
20Timɔte, seen naxan taxuxi i ra, na kantan ki faɲi. Fala fuune nun dina suxutare falane, i ne lu na, e nun wulen naxan yatɛxi fe kolonna ra naxan en matandima.
21Ndee bata tubi na ma, e masiga dɛnkɛlɛyaan na. Alaa hinanna xa lu ɛ xɔn.