Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Dimodi

1 Dimodi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na Bolo, da Gode ninia Gaga:su amola Yesu Gelesu ninia hobea misunu dafawane esaloma:beyale dawa:lusu hou Fidisu, amoma Yesu Gelesu Ea asunasi dunu ilegei.
2Na da di Dimodi, Yesu Gelesu Ea hou ganodini nagofe hamoi, dima meloa dedene iaha. Ninia Ada Gode amola Hina Gode Yesu Gelesu, dima hahawane dogolegele iasu hou, gogolema:ne olofosu hou amola olofosudafa dima ima:ne na da Godema sia:ne gadosa.
3Na da Ma:sidounia sogega doaga:musa: ahoanebe sia:i, amo defele na dima bu sia:sa. Di Efesase moilai bai bagade ganodini esaloma! Amoga mogili ilia Gode Sia: ogogole olelebeba:le, ilia logo dia hedofama.
4Ilia musa: ogogosu sia: amola aowalali ilia hou olelesu, amo yolesima:ne ilima sia:ma. Amo ogogole sia:beba:le, sia:ga gegesu da bagade heda:sa. Gode Ea hamomu hou, ninia Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le fawane dawa:mu. Be amo ogogosu hou da Gode Ea hou hame fidisa.
5Dunu da ilia dogo da ledo hameba:le, asigi dawa:su da dodofei dagoiba:le amola Yesu Ea hou dafawane lalegagui dagoiba:le, ilia asigidafa hou da asigilamu. Amo hou fidimusa: na da dima sia:sa.
6Be dunu mogili ilia amo hou yolesili, ilia udigili sia: dabeba:le, logo enoga ahoa.
7Ilia Gode Ea Sema eno dunuma olelemusa: dawa:lala. Be ilia sia: ilisu da hame dawa:. Ilia gasa fi sia:sa, be bai hamedafa dawa:.
8Ninia Gode Ea Sema noga:le olelesea, amo da ninia fidisu liligi ba:mu.
9Be dawa:ma! Sema da dunu moloidafa fidimusa:, Gode hame hamoi. Be sema wadela:su dunu, wadela:i dunu, Godema higa:i dunu, a:silibu hou higa:i dunu, eda amola ame amo medole legesu dunu, fasu dunu, wadela:i uda lasu dunu, wamolasu dunu, ogogosu dunu amola Gode Ea sia:dafa hame nabasu dunu, amo huluanema ilia wadela:i hou olelema:ne, Gode da Sema hamoi dagoi.
11Amo olelesu hou da Gode Ea Sia: Ida:iwane amo ganodini diala. Ninia hadigi Gode da amo sia: ida:iwane olelei. E da amo Sia: eno dunuma olelema:ne, nama ilegei.
12Ninia Hina Yesu Gelesu da na hawa: hamomusa:gini gasa defele nama iabeba:le, na da Ema nodosa. E da na hou da defele dawa:beba:le, amola nama hawa: hamomusa:gini ilegeiba:le, na da Ema nodosa.
13Na da musa: Ema lasogole sia:i amola E se nabima:ne hamoi, amo mae dawa:le E da nama ilegei. Be na da dafawaneyale dawa:su hou hame dawa:beba:le, amola amo hou gagaoui agoane hamobeba:le, Gode da nama gogolema:ne olofosu ilegei.
14Ninia Hina Gode da Ea hahawane dogolegele iasu liligi nama baligili i. Ninia Yesu Gelesuma madelagiba:le, dafawaneyale dawa:su hou amola asigidafa hou, Gode da amo dawa:su liligi fedege agoane nama baligili sogadigi.
15Na da wali dafawane sia: dima olelemu. Dunu huluanedafa da amo sia: lalegagumu da defea. Yesu Gelesu da wadela:i hamosu dunu gaga:musa:, osobo bagadega misi. Na da dunu huluane baligili, wadela:idafa hamosu dunu.
16Be Yesu Gelesu da wadela:i dunu fidima:ne, Ea asigidafa hou amo eno dunu ilia fa:no Ea hou lalegaguli eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu dawa:mu, E da dawa:i galu. Amo dunu ilia da na gaga:i dagoi ba:ma:ne, Gode da nama gogolema:ne olofosu hou olelei.
17Amaiba:le, eso huluane Esalalala Hina Bagadedafa, E da bogosu hame dawa:, dunu ea siga hame ba:sa, Hi fawane da Godedafa, Ema hadigi ima:ne ninia eso huluane nodonanumu da defea. Ama.
18Dimodi! Na mano! Musa: dunu da dia hou hamomu olelema:ne, ba:la:lusu. Amo defele na da dima sia:sa. Amo sia: di lale, gegesu liligi agoane gaguli, gegema.
19Dia dafawaneyale dawa:su hou amola asigi dawa:su dodofei dagoi, mae yolesima. Be dunu eno mogili ilia ilisu asigi dawa:su hame nababeba:le, ilia dafawaneyale dawa:su da wadela:lesi dagoi ba:sa.

20Afae da Haiminiase amola eno da A:legesa:nede. Elama se dabe iasu ima:ne, na da ela Sa:ida:nema i dagoi. Ela da Gode Sia: amoma ogogosu sia: yolesima:ne, na da agoane hamoi.