Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Timɔte Singena

Timɔte Singena 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N na ɛ mafanma fe singen naxan ma, ɛ Ala mafan, ɛ yi a maxandi, ɛ Ala maxandi muxune xa, ɛ barikan bira a xa muxun birin ma fe ra,
2mangane nun yɛɛratine birin, alogo en ma dunuɲa yi gidin xa findi bɔɲɛ xunbenla nun xaxili saan na en xa, Ala kolonna nun binyeni.
3Fe faɲin nan na ra naxan lan Ala yɛɛ ra yi, en nakisimana,
4naxan waxi a xɔn ma muxune birin xa kisi, e yi ɲɔndin kolon.
5Bayo Ala keden peen na a ra, e nun tagi yitɔn keden peena Ala nun muxune tagi, naxan findixi adamadiin na Yesu Alaa Muxu Sugandixina,
6naxan a yɛtɛ fi muxune birin xunba seen na, naxan findi sere ɲɔxɔyaan na a waxatini.
7Nanara, n tan yɛtɛɛn findixi xɛraan nun kawandi baan na e nun karamɔxɔn naxan siyane xaranma dɛnkɛlɛyaan nun ɲɔndin ma. N ɲɔndin nan falama, wulen mi naxan na.
8Nanara, n waxi a xɔn ma muxune xa Ala maxandi yiren birin yi, e yi e yii sariɲanxine ti Ala xa. Xɔlɔn nun matandin yi ba e tagi.
9Na kiini, ɲaxanle xa e maxidi ki faɲini xurun nun yɛtɛ suturani. E nama e yɛtɛ rayabu e xunna dɛnbɛxin nun xɛmaan nun gɛmɛ tofaɲine nun dugi sare xɔdɛxɛne ra.
10Koni e xa rayabu e kɛwali faɲine nan xɔn, alo a lan ɲaxanle ma kii naxan yi naxanye a falama e Ala binyaxi.
11Ɲaxanle xa xaran sabarin nun xuru kɛndɛni.
12N mi tinɲɛ ɲaxanla xa xaranna ti, a yi nɔɔn sɔtɔ xɛmɛn fari. A xa sabari.
13Amasɔtɔ N Benba Adama nan singe daxi, na xanbi ra Nmahawa.
14Setana mi n benba Adama xan nakunfa, fɔ a ɲaxanla, a yi findi yulubitɔɔn na.
15Koni Ala ɲaxanle ratangama e dii barini, xa e lu dɛnkɛlɛyaan nun xanuntenyaan nun sariɲanna nun xuruni.