Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ROMA

ROMA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tau Iuda ena namo be dahaka? Peritome ena namo be dahaka?
2Diaḡau. Gini-gunana binai: Dirava ese ena hereva Iuda taudia dekediai e atova.
3Haida be asie kamonai readia. Matona, edia kamonai na lasi dainai Dirava ena momokani danu lasi a?
4Dia unuheto. Dirava be momokani, a taunimanima iboudiai na e koikoimu; buka ai e torea heḡereḡerena eto, Oi emu hereva iboudiai bae momokani, Bena bae hahemaoro henimu negana ai ba kwalimu.
5A iseda kara dika ese Dirava ena kara maoromaoro baine hahedinaraia negana ai, ede baita gwau toma? Dirava ese baine badu henida, ia na baine kerere a? Lau ese taunimanima edia hereva kava mo na gwauraiamu.
6Lasi, dia unuheto. Unu bema heto, Dirava ese tanobada ede bema hahemaoro henia toma?
7Badina be lauegu koikoi ese Dirava ena momokani bona ena hairai bema habada, dahaka dainai egu kara dika davana bema henigu?
8Ai na asiato “Dika baita kara, namo ihavarana helaoreana”. Haida ese e habadelaimai koikoimu, e tomamu ai na unu a gwau toma; edia koikoi davana bae abia hari namo.
9O edeheto? Ai Iuda taumai be heherea a? Lasi ona lasi vaitani. Badina be Iuda taudia bona Helene taudia vada e habadelaidia, hahebade tamona: iboudiai na mai edia kara dika.
10Buka Helaḡa ai e torea heḡereḡerena eto, Ta dia maoro, lasi ona lasi vaitani;
11Lalo-parara tauna ta lasi, Dirava itahuna tauna ta lasi;
12Iboudiai vada e raka oho, vada e dika bou; Kara namo tauna ta danu lasi vaitani.
13Gadodia na gara e hekehomu na heto, Maladia ese koikoi mo e gwauraimu, Bibinadia na hekori gaigaidia ese mase muramurana e loalaimu na heheto,
14Ududia na heuduguirai bona ere daḡedaḡe ai e honumu.
15Aedia e heaumu, rara ihahebubuna totona;
16Hahebua-tari bona hisihisi na edia dala ai mimia,
17Bona maino dalana na asi dibadia.
18Dirava garina asie garimu, lasi vaitani.

19Dibada taravatu ese e gwauraimu herevadia iboudiai ese taravatu henunai e nohomu taudia e gwaurai henidiamu, taunabunai udu ihoudiai bae hekou, bena tanobada idoinai na Dirava ese baine hahemaoro henia.
20Taunabunai, tau ta basine maoro taravatu ibadinana dainai; badina be taravatu ena amo taunimanima na kara dika mai dibadia.
21Harihari Dirava ena kara maoromaoro vada eme hedinarai, dia taravatu amo, a taravatu bona peroveta bukadia ese vada e hamomokania dalana amo;
22Dirava ena kara maoromaoro na Iesu Keriso e abidadama heniamu taudia iboudiai ese bae davaria. Ta dia idau;
23badina be iboudiai vada e kara dika, bona iboudiai ese Dirava hairaina vada e reaia;
24to ena harihari-bada dainai maorodia e gwauraimu, Keriso Iesu ena hahemauri bagunai.
25Ia na Dirava ese e abia hidi, herohemaino ḡauna ai e halaoa, rarana bae abidadama henia taudia edia. Unu amo ena kara maoromaoro vada eme hedinarai, badina be kara dika gunadia vada eme hegwau tao, Dirava ena haheauka dainai.
26Oibe, ena kara maoromaoro na ina negana ai vada eme hedinarai: sibona vada eme maoromaoro, bona Iesu e abidadama heniamu tauna maorona e gwauraiamu.
27Bena heaḡi na edeseni? Vada eme hegwau tao. Edena taravatu bona edena kara ese e gwaua tao? Lasi. Abidadama ese e gwaua taomu.
28Taunabunai ita ta tomamu tau ta maorona e gwauraiamu be dia taravatu ibadinana dainai, a abidadama dainai.
29Dirava na Iuda taudia mo edia Dirava a? Ia na dia bese idau-idau edia Dirava a? Lasi, ia na bese idauidau edia Dirava danu.
30Benaini, Dirava na tamona; e peritomedia taudia na ia ese abidadama dainai maorodia baine gwaurai, bona asie peritomedia taudia danu abidadama dainai maorodia baine gwaurai.
31O, abidadama dainai taravatu ta negeamu a? Lasi ona lasi vaitani. Ita ese taravatu ta haginia tutuka-tutukamu.