Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - रोमी

रोमी 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मोदेंशो बाक्‍त हना, यहूदीपुकीमी अरु आन क्‍येङा मार ताइनीमी? ख्रोइक्‍तीक चिनु ख्रोइश्‍शो मार दुम्‍बाक्‍ङा?
2अरु आन क्‍येङा शुश तशो बाक्‍तेक्‍म। ङोंइती परमप्रभु यावेमी मेको आन कली आ लोव़ तुइक्‍पाइक्‍चा कली योव़तु। रोमी ९:४; ब्‍यवस्‍था ४:७-८; भजन संग्रह १४७:१९-२०
3का निक्‍शीमी परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मटीमे। मो पाम्‍तेक्‍म हना यो, परमप्रभु यावे आ लोव़ जोल मदुम्‍ब। रोमी ९:६; रोमी ११:२९; २तिमोथी २:१३
4मुर आन देंशो लोव़ मजाक्‍दीप्‍ब। परमप्रभु यावे आ देंशो चहिं गेना हना यो थमा दुम्‍ब। “इन लोव़ ठीक बाक्‍ब। इन मुर आन कली निसाफ पतीक यो ठीक बाक्‍ब” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। भजन संग्रह ५१:६; भजन संग्रह ११६:११
5गो इं मरिम्‍शो पशो परमप्रभु यावे कली रिम्‍शो देंशा कोंइताक्‍य हना, गो मार देंनय ङा? परमप्रभु यावेमी मो देंब आन कली सजाइ गेशो मरिम्‍शो बाक्‍बा ङा? शुश मुरपुकीमी मोदेंशो मिम्‍नीम।
6तन्‍न परमप्रभु यावेमी मेको आन कली सजाइ गेशो मरिम्‍शो ममाइ। परमप्रभु यावेमी निसाफ मपशो हना, मुर आन कली दोपा दोस गेशा, सजाइ पाइबा?
7आं मरिम्‍शो पशोमी परमप्रभु यावे आ रिम्‍शो पतीके तपाइश्‍शा, परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍ता हना, मारदे पापी सुइक्‍चा पुंइसीनुङा?
8मुरपुकीमी आं लोव़ नेंशा “पापमी परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍ब, दे शेंब” दे आं देंशो लोव़ कली दूली सेल्‍तेक्‍म। गो दूली मशेंदुमी। मारदे हना पाप पशोमी परमप्रभु यावे कली ठेयब मसेल्‍ब। मोदेंब आन कली परमप्रभु यावेमी सजाइ गेप्‍तु हना, ठीक दुम्‍ब। रोमी ६:३
9मिनु मार देंचा देंशा हना, अर्को जात क्‍येङा गो यहूदी रिम्‍शो मुर नया? मनय। मारदे हना गो यहूदीपुकी यो अर्को जात ङा मुर खोदेंशो पा पापी बाक्नय। रोमी १:१८; रोमी २:२४
10मिनु “रिम्‍शो पाइब सुइ मबाक्‍नीम। रिम्‍शो पाइब का यो मबाक्‍ब। अय्‍युब ४:१७
11परमप्रभु यावे कली तुइक्‍ब सुइ मबाक्‍नीम। मेको कली ममाल्‍ब यो मबाक्‍नीम।
12नेल्‍लेमी रिम्‍शो लां प्रोंइशा हेंथे गाक्‍नीम। रिम्‍शो पाइब का यो मबाक्‍नीम” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। भजन संग्रह १४:१-३
13“ग्रांग्रा दिचा ङा लोव़ ला पाइनीम। जोल पाइनीम। शुक्‍शी पा थुं खाइक्‍चा ङा लोव़ पाइनीम। भजन संग्रह ५:१०; भजन संग्रह १४०:४
14मेको आन शोव़ सराप नु कशो लोव़मी ब्रीशो बाक्‍ब।” भजन संग्रह १०:७
15“मेकोपुकीमी मारेइ ममिम्‍थु मुर साइक्‍नीम।
16ते ते गाक्‍मा, मेक मेक मारेइ महेंथु खतम पाइनीम।
17दुशा गारशा बाक्‍चा नु वारच पचा मतुइक्‍नीम।” यसैया ५९:७-८; लूका १:७९
18“परमप्रभु यावे कली मान पा महिंनीम” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। भजन संग्रह ३६:२

19अरेशो लोव़ अरेशो टीब आन कली ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। मेको लोव़ मटिम्‍तेक्‍म हना, सिक्‍सी पचा माल्‍नीम। यहूदी नु रागी ङा मुर नेल्‍ल पापी दुम्‍तेक्‍म। मोपतीके परमप्रभु यावेमी मुर नेल्‍ल आन कली निसाफ पाइब। रोमी २:१२; गलाती ३:२२
20मिनु अरेशो लोव़ पशा, सुइ ठीक मदुम्‍नीम। मारदे हना आ अरेशो लोव़ तुइश्‍शा, गो मरिम्‍शो पाइब बाक्‍नय, दे तुइक्‍नय। भजन संग्रह १४३:२; गलाती २:१६; रोमी ७:७
21तन्‍न मुल रे अरेशो लोव़ मबाक्‍थुन, परमप्रभु यावे रे मुर आन कली ठीक पतीक जाक्‍शो बाक्‍ब। परमप्रभु यावेम ब्रेक्‍पाइश्‍शो लोव़ नु आ लोव़ पाइब आन देंशो गारब। रोमी १:१७; प्रेरित १०:४३
22परमप्रभु यावे आ ठीक पतीके येसु ख्रीस्‍त कली थमा सुइक्‍ब नेल्‍ल आन कली बाक्‍ब। यहूदी बाक्‍तेक्‍म हना यो, अर्को रागी ङा मुर बाक्‍तेक्‍म हना यो, नेल्‍ल कान बाक्‍नीम। फिलिप्‍पी ३:९
23मारदे हना नेल्‍लेमी पाप पाम्‍तेक्‍म। मोपतीके परमप्रभु यावे आ छेङछेङम जाक्‍दीन्‍ने मचाप्‍नीम। उत्‍पत्ती ८:२१
24सु सुमी चहिं ख्रीस्‍त येसु कली थमा सुदमे, मेको आन कली परमप्रभु यावेमी आन थुं ठीक दुम्‍पाइक्‍ब। रोमी ५:१; २कोरिन्‍थी ५:१९; एफिसी २:८
25ङोंइती परमप्रभु यावेमी रिम्‍शा, पापी आन कली सजाइ मगेवा बाक्‍त। नोले मेको आन जचा ङा सजाइ येसु ख्रीस्‍त कली जपाइश्‍शा बेक्‍चा गेशा, मेको आन पाप क्‍याम्‍ताक्‍व।
26मोपा परमप्रभु यावेमी “ठीक निसाफ पाइनुङ” दे कोंइताक्‍व। मिनु येसु कली थमा सुइक्‍ब आन कली “इन पाप ग्‍याम्‍शा, ठीक दुम्‍तीनी” देंब। लेवी १६:१५-१६; हिब्रू ४:१६
27नेल्‍ल परमप्रभु यावेमी पशो बाक्‍ब। सुइमी ठेयब सेल्‍सीशा “गो गेय नेल्‍ल रिम्‍शो पा ठीक दुम्‍ती” देंने मचाप्‍नीम। ठीक दुम्‍तीके मुर आन गेय रे मपीब। तन्‍न थमा सुइक्‍तीके रे पीब। १कोरिन्‍थी १:२९,३१
28गोपुकीम “परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ ङा गेयम मुर आन कली ठीक मसेल्‍ब” दे शेंनीकी। थमा सुइश्‍शोमी ला मुर आन कली ठीक सेल्‍ब। गलाती २:१६
29परमप्रभु यावे यहूदी आन परमप्रभु यावे ला बाक्‍बा ङा? नेल्‍ल अर्को रागी ङा मुर आन परमप्रभु यावे बाक्‍ब। रोमी १०:१२
30मारदे हना परमप्रभु यावे का ला बाक्‍ब। मिनु मेकोमी ख्रोइक्‍तीक चिनु ख्रोइश्‍शो नु मख्रोइश्‍शो आन थमा सुइक्‍तीके कोव़शा, मुर आन कली ठीक दुम्‍पाइक्‍ब। रोमी ४:११-१२
31मो देंतय हना, परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ क्‍याम्‍नीकी? ममाइ, येसु ख्रीस्‍त कली थमा सुइश्‍शोमी परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ टीतय, दे रुब्‍य। मत्ती ५:१७