Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ROMA

ROMA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ita taihuda Foibe e vasimu; ia na Kenkrea diakono hahinena ta.
2Lohiabada bagunai bavabia dae, ani, hela岣 taudia o abidia daemu na heto; bona ena 岣ukara ai ba durua. Badina be ia ese hutuma vada e durudia; bona lau danu eme durugu.
3Priskila bona Akula, Keriso Iesu bagunai lau ida a 岣ukara hebouva taudia, ba hanamodia.
4Idia na lau daigu ai mokona e mase. Lau ese na hanamodiamu; a dia lau mo, bese idau-idau edia ekalesia oreadia iboudiai danu.
5Bona edia ruma ai e heboumu oreana danu ba hanamodia. Na lalokau heniamu tauna, Epaineto, danu ba hanamoa; ia na anina roboana Keriso ena, Asia ai.
6Maria danu ba hanamoa; ia na umui daimui ai vada e hekwarahi bada.
7Varavaragu Androniko bona Iunia danu ba hanamodia; idia be lau ida dibura rumana ai e koumai bou. Haridia na bada aposetolo taudia bogaragidiai. Idia danu Keriso ena orea lalonai e vareai guna, lau be gabe ai.
8Amplia, Lohiabada bagunai na lalokau heniamu tauna,
9bona Urebano, lau ida a 岣ukara hebouva tauna, bona Staku, egu lalokau tauna,
10bona Apele, Keriso enai e gini tutukatutukamu tauna, iboudiai ba hanamodia. Aristobulo ena ruma taudia ba hanamodia.
11Varavaragu Herodion ba hanamoa. Narakiso ena ruma taudia ba hanamodia; idia na Lohiabada ena orea taudia.
12Trufena bona Trufosa ba hanamodia; idia na Lohiabada ena orea hahinedia; Peresi, lalokau hahinena, ba hanamoa; ia na Lohiabada ena 岣ukara vada e heckwarahilaia.
13Rufo, Lohiabada ese e abia hidi tauna, ba hanamoa; ia sinana danu, natuna ai e halaogu hahinena, ba hanamoa.
14Asunukrito bona Flegon bona Hereme bona Patroba bona Herema, mai bamodia ida, ba hanamodia.
15Filologo, bona Iulia, bona Nerea, mai taihuna ida, bona Olumupa, bona hela岣 taudia iboudiai idia ida e nohomu, ba hanamodia.
16Ba hahenamo heheni; ba haherahu heheni. Keriso ena ekalesia oreadia iboudiai ese e hanamomuimu.
17Varavaragu e, heai taudia bona hekwakwanai ihavaradia taudia nahuada ba toho. Hahediba herevadia vada a henimui na idia ese e tata utumu; edia amo ba raka ohu.
18Taunimanima unuhetomadia na Keriso iseda Lohiabada isiaina asie lao henimu, a bogadia mo e lalomu; bona idia ese danu hereva manau bona ere namo amo asi dibadia taudia na e koidiamu.

19A umui emui haheauka harina na taunimanima iboudiai ese vada e kamonai; taunabunai, lau na umui daimui ai na moalemu. To lau na uramu umui na 岣u namodia ai ba aunega, 岣u dikadia ai ba kavakava.
20Asi vanahana Maino Diravana ese Satana baine moia patapata umui aemui henudiai. Iseda Lohiabada Iesu ena harihari-bada ese baine bamomui.
21Timoteo, lau ida a 岣ukara heboumu tauna, bona varavaragu Luka bona Iason bona Sosipatro, hahaniosi ese e hanamomuimu.
22Lau Teretio ese imagu amo ina revareva name torea: Lohiabada ladana ai na hanamomuimu.
23Gaio, lauegu badiholo tauna bona ekalesia taudia iboudiai edia badiholo tauna, ese e hanamomuimu. Erasto, hanua monina inarina tauna, bona Koato, ekalesia tauna ta, ese danu e hanamomuimu.
24Eda Lohiabada Iesu Keriso ena harihari-bada na iboumui ai emui ai baine mia. Amen.
25Dirava aita hanamua, ia na mai goadana baine haginimui tutuka-tutuka, egu sivarai namo bona Iesu Keriso ena haroro herevadia he岣re岣redia. Hereva hehunidia ihahedinaraidia he岣re岣rena danu, nega gunadia amo e hehuni,
26a harihari vada eme hedinarai; noho hanaihanai Diravana ena hahegani dainai, peroveeta taudia edia buka ese bese lo岣ra ibuudiai vada e hadibalaidia, edia abidadama ihavarana.
27Aonega Diravana tamona aita imodaia, Iesu Keriso bagunai; ia hairaina baine mia hanaihanai. Amen.