Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Rom

Rom 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eno ama dede dabeo, eno homu dene eyu tama te Godigo te eno hani Israel bage augwali ma dobola somainogo ebo homu godolo mu elama, tama sesemane sogo eno Godibolo gedu haluasa po tede bomonama wabo dao.
2Eno augwali bugagia koneama tama eno hanilama augwalide mu po obao, augwaligo te Godigo kolesaga wali pabo sę bomo elama mu ebo dao. Tiali goli augwaligo me gisiga konesiąma tama tibo dao.
3Te Godigo da we bidi doloba pai nogi pobo te kolesagade augwaligo konesiąbaso, tama augwa digi augwa kolesaga doloba pai pedalumainogo ebo sę yai. Tama tibaso, augwali te God dologode me bidisiąyu, tama agai augwali nogi doloba pai nogi omainogo me ebeo.
4Dago koneani, te bomai po wali peyu tama Godigo bidi doloba pai bidi nogi pobo tų, te tų te Krais asali sogo silali. Megi te gesi tų elalubao. Te Kraisde konealubo po dąų wabo we bidi, te Godigo augwali doloba pai we bidi nogi poaibao.
5Te bomai po wali peyu tama Godigo bidi doloba pai bidi nogi pobo tųde te Mosesgo polobadu te po asęani, “Bidi te kolesaga tigidali eyu da, teda aga te bidada pabo ula saibao,” te po asęani.
6Tiali goli te bidigo Godide konealubo po dąų obaso tama Godigo aga doloba pai bidi nogi wabo kolesaga, te kolesagade augwaligo polobadu tama asęani, “Nago naga homude te po olamuo, ‘Te agai dabolo Godigo po pusumainogo, te Krais edaba sela dulamainogo eyu, de te dagaluba pogowe,’ te po olamuo,” te po asęani.
7Po me asęani, “Tama nago te po me olamuo, ‘De te isai bidi dabego buluba dulaibawe,’” te po asęani. Te Krais tedu selasa asomainao homu eyu te po olamuo.
8Tiali goli te asęani pogo magi po wabowe? Agai e po wabo dao, “Te Godigo po nage pąde mu elalubao. Te nago pedauwalide me te nago homude me te po elalubao,” te po bukude polobadu asęani. Te dago hanilama te we bidibolo pusubo po te Kraisde konealubo po dao.
9Tama nago po hanilama pusuyu Jisas aga te Genuai Bidi da po olama, tama nago naga homude te Godigo aga te gų pagede ma hodolali sęde konealubo po dąų weyu da, teda Godigo nage ma dobola saibao.
10Magi baso meni, te dago homugo te konealubo po dąų obaso, tama Godigo da doloba pai we bidi nogi poaibao. Tama dago pedauwalidu te dena konealubo po we bidi gesabide pusubaso, tama te Godigo da ma saibao.
11Tama Godigo po bukude te sęde te tama po wai dao, “Te bidigo konealubo po agaba dąų obaso da, teda aga hale me sogobeo.”
12Tama te pode te Juda dabe me te gasa hani dabe dali augwali te deli tigi poai tobage naga yali. Te da tigidaligo Genuai Bidi deli naga elalubao, tama agai te olo mu tau siyu mabo wiegi yai kolesaga te genuai mu te agaba i wabo we bidi tigidaliba mabo dao.
13Tama tiyu, te Godigo po bukude wali po tiwai dao, te po e dao, “Tigidali bidigo Genuai Bidi nogi ilama tama agaba i wali da, teda agai augwali ma saibao,” te po asęai dao.
14Tiali goli bidi me deligo te Juda dabede enabolo te po waibao, “Te augwaligo konealubo po Kraisba hasia dąų me wasiąbaso da, teda augwaligo agaba gedu haluasa po olama i wagobeo. Tama augwaligo agade po me odisąyu da, teda augwaligo konealubo po agaba dąų wagobeo. Tama te bidi me deligo po te augwalibolo me pusisąwani da, magi ilama augwaligo agade po odaibawe?
15Tama Godigo te po pusabo bidi augwali me tagala palisiąwani da, magi ilama augwaligo te po pusigi pogowe?” Bidi mego enabolo te tobage po obaso da, teda eno te po wei ponoyu, e po waibao, “Woo, te Juda dabe augwaligo Kraisde te po odali dao, te Godigo po bukude elalubo po me deli tiwai, te po e dao, ‘Te wiegi yai gesi po sesebo bidi dabe augwali asobo te homu dwagi yai ilibo sę mu dao,’ te po asęani,” eno te po waibao.
16Tiali goli, te Juda dabe tigidaligo te wiegi yai gesi po selama wali me pabeo. Te polobadu bidali bidi nogi Aisaia, aga Godigo po pusali profet bidi bidali. Tama te aga dali bidali bagego yali kolesaga te megi bidibo bidi dabego ebo kolesaga tiwai yai dao. Tama tede dwai homu eyu, te Aisaiago te po asęani, “Genuai Bidi, dago te nago po augwalibolo pusali. Tiali goli, augwaligo te po odaliwe ma meniwe, te eno konebeo,” te po asęani.
17Tialima dago koneani, we bidigo te Godigo po odobaso tama tebogo te konealubo po dąų wabo homu hodolobo dao. Tama bidi mego Kraisde po pusubaso, augwaligo Godigo po odobo dao.
18Tiali goli te Juda dabede, te mu dawe, te augwaligo Kraisde te po odaliwe ma meniwe? Magia. Augwaligo odalio. Te Godigo po bukude elalubo po me deli tiwai dao, te po e dao, “Te augwaligo dogoni te tigidali tǫba pelama sabolali. Tama augwaligo po pelama, te tigidali bulu mu usu egi pai.”

19Tiali goli eno po ma obao, te Israel dabe augwaligo te po koneaniwe ma meniwe? Awe, augwaligo koneani. Hasia Mosesgo te sęde te Godigo wali po polobadu asęani, “Te eno olo we bidi meba saibao, augwali te deli hani mu meni, tama dagego tebode dwai homu elama tama eno augwalibolo wiegi yai kolesaga ebaso, tama dage te sulama pesa yaibao. Te eno te kolesaga konesiąwai bidi hani augwali me deli sobaso, tama dagego augwali dali sębę yaibao.”
20Tama te Godigo po polobadu pusali bidi Aisaiago te po hanilama pusubo wi me ebeo. Agai Godigo te gasa hani we bidide wali po e tiwai asęani, “Te ena gegebo sę me isąwani bidi dabego, te augwaligo ena suali. Te bidi dabe meba augwaligo te bidi mebabolo te enade po hanalusiąbadi, tiali goli ena augwaliba hanilama pedalobo dao.”
21Tiali goli te Israel hani we bidide te Aisaiago Godigo e wali po asęani, “Te bobage sogo mu eno augwali i wabo sę ebadi, te hani bidi augwaligo te po sela sąnama tama dwai po wei ponai dao.”