Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Oseas

Oseas 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová Israel-dulemarga sogded: “Bipigwaunni an be-sabgusad, Egipto-yar-akale an-machise an gochagusad.
2An bur bule bese gornaigusdae-inigwele, aka bur bule be angi banguddaed. Aka bur bule be bab-dummadyob-imaklemaladga ibmar-ogumakar ukdedaed. Bab-dummadyob-imaklemaladga ina-wawadikmalad be oburmakdedaed.
3Ani an Efraín-dulemar nanaedgi odurdaksad, ani an argangi seali gusad. Ani an be-onudaked-gudiid-inigwele, degite, gwen deyob be an-daksasulid.
4Sabedgi an be-nisad, wiledakedgi an be-sesad. Mailediidgi an be-onosad, wiledakedgi masgi an be-oguchad.
5”Egipto-yarse be naosurmalad, Asiria-dulemar bemar-dummadga guoed. Ar ade, anse bemar dagbisur-gusmarsoggua, a-nukad be deyob gumaloed.
6Be-yargine bila-onoleged nagunonikoed, be-isdarmalad bela be-yawagak-bargamalad bibisgemaloed, bela be-ibmar-imakoed-igar-mamaid obelolenonikoed.
7Bemar, an-neggwebur-gumaladi, angi nue-banguega be alamaknanaid. Degisoggu, amba anse gorye sogmalale, bar an bendakosulid.
8”Efraín-dulemar, ¿igi an be-iegosunna? Gege an be-ieged. Israel-dulemar, ¿igi an dule-bamaladga be-urmakosunna? Gege an be-urmaked. Ar gege an Adma-neggwebur-urmaksadyob bemar-urmaked, gege an Zeboim-neggwebur-iesayob bemar-ieged. An-ulubgine, an-gwage bemar-sabedba bipirmaksiiyob itoleged, bela an-samurmar bemar-sabedba nakwamaksiiyob itoleged.
9Bar an begi urwosulid, bar an Efraín-obelogosurbalid, ar an dulemaryob gusulid. Ar an Bab-Dummad-Isligwaled gued, an-neggwebur-abargi an gudiid.
10”An achumigur-nono-wawaadyob uurmakdoed, geb bemar anba ibsadmaloed. An binnasuli-uurmakdele, be-wagan, dad-nakwed-akale, dobed-abalagi anse nonimaloed.
11”Egipto-yala-akale, nuu-emar-dobgudiiyobi, dobed-abalagi anse nonimaloed. Asiria-yala-akale, sikwi-emar-dobgudiiyobi, dobed-abalagi anse nonimaloed. Ani an e-negmargi-megmalaga imakoed. Ani an Bab-Jehová-guedi we-ibmar soged.” Bab-Jehová sogded:
12“Efraín-dulemar dummad-anga gakansadimalad. Israel-dulemar gusgu an-yardakdimalad. Judá-dulemar angi aibacha gudimalad, bemar, angine dikasur-yoggus gudimalad.”