Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 24

NUMERA 24:7-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
7Israela taudia ese medu namona momokani do idia abia, bona edia uma do idia hadoa gabudia, be mai edia ranu momo. Edia king ese Agaga do ia hereaia momokani. bona iena basileia do ia bada herea momokani.
8Dirava ese Israela taudia Aigupito dekena amo ia hakaudia. Idia edia goada be uda boromakau ena goada bamona. Israela taudia ese, idia dekenai idia dagedage taudia do idia halusia. Edia turiana do idia hamakohia momokani, bona idia edia diba bona peva dekena amo, Israela taudia ese, idia hadikaia gwauraia taudia do idia pidia mase.
9Israela taudia be laiona bamona idia hekure hegaegae noho. Idia laga-ani noho, laiona hahine bamona. Daika ese idia do ia hanogaia? Israela do idia hanamoa taudia, ese namo do idia davaria. To Israela do idia hadikaia taudia, ese dika do idia davaria.”
10Balaki be Balama dekenai ia badu dikadika. Iena imana ruaosi ia hakapua, ia gwau henia, ia gwau, “Lau ese oi lau boiria, lau dekenai idia dagedage taudia do oi hadikaia totona. To oi ese nega toi oi hanamodia vadaeni.

Read NUMERA 24NUMERA 24
Compare NUMERA 24:7-10NUMERA 24:7-10