Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 17

NUMERA 17:3-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Bona Levi iduhu taudia edia itotohi dekenai Arona ena ladana do oi torea. Iduhu gunalaia taudia ta ta edia itotohi ta ta do oi abia.
4“Itotohi be Palai Dubu lalonai do oi atodia, Taravatu Maua ena vairanai, ita ruaosi ita hedavari gabuna dekenai.
5“Vadaeni lau abia hidi tauna ena itotohi be rigi mai mauri danu do ia tubu hamatamaia. Unai dekena amo Israela taudia edia maumau do lau koua, bona oi dekenai idia maumau taudia edia hereva do lau hadokoa.”
6Unai dainai Mose ese Israela taudia unai bamona ia hamaorodia. Vadaeni edia iduhu gunalaia taudia ese itotohi idia henia, iduhu ta, itotohi ta, iduhu ta, itotohi ta, unai bamona idia henia, itotohi ibounai be 12. Arona ena itotohi danu be edia itotohi danu idia atoa hebou.
7Vadaeni Mose ese itotohi ibounai Lohiabada ena vairanai ia atodia, Palai Dubu lalonai.
8Kerukeru dina, Mose be Lohiabada ena Palai Dubu ia raka vareai neganai, ia itaia, Arona ena itotohi, Levi iduhu ena itotohi, be ia tubu hamatamaia vadaeni, bona ia huahua vadaeni, alamona huahua, mage gaudia idia noho!
9Mose ese itotohi ibounai Lohiabada ena vairana dekena amo ia abia, Israela taudia ibounai dekenai ia hedinaraia. Idia ese dahaka ia vara hoa kara idia itaia, bona iduhu gunalaia taudia ta ta ese edia itotohi, edia itotohi, idia abia.

Read NUMERA 17NUMERA 17
Compare NUMERA 17:3-9NUMERA 17:3-9