Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 15

NUMERA 15:19-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
19Unai tano dekenai anina do umui ania hamatamaia neganai, aniani haida be harihari gauna Lohiabada dekenai do umui henia.
20“Bema paraoa umui gabua neganai, beredi ginigunana, uiti anina ginigunana dekena amo be Lohiabada ena vairanai do umui atoa, ia be harihari gauna, Lohiabada ena. Inai be do umui henia, uiti kwadia gabuna dekena amo umui henia harihari gauna umui henia dalana hegeregerena.
21“Hari ela bona hanaihanai, inai harihari gauna be Lohiabada dekenai do umui henia, umui gabua beredi ibounai dekena amo.
22“To bema tau ta ia diba lasi dainai inai taravatu, Lohiabada ese Mose ia henia gauna, ia badinaia lasi neganai,
23o bema vaira neganai Israela taudia ese Lohiabada ena oda ibounai, Mose ia henia gaudia do idia badinaia lasi,
24bona bema unai kerere idia karaia, badina be taravatu idia diba lasi dainai, idia ese boromakau tau do idia henia, gabua ore boubouna totona, mai bonana namona Lohiabada dekenai gauna. Paraoa bona uaina bouboudia danu nega tamona do idia henia, bona nanigosi tau, kara dika totona boubouna danu do idia henia unai neganai.
25“Vadaeni hahelagaia tauna ese Israela orea ibounai edia kara dika davana do ia karaia, bona Lohiabada ese edia kara dika do ia gwauatao, badina edia kerere be idia karaia kava, idia diba lasi dainai, bona edia kerere totona aniani boubouna idia henia vadaeni Lohiabada dekenai.
26Unai neganai Israela taudia bona edia huanai noho idau bese taudia danu edia kara dika be Lohiabada ese do ia gwauatao. Badina be unai kara dika kava ese taunimanima ibounai ia hakererea vadaeni.
27“To bema tau ta sibona ese kara kerere ia karaia kava neganai, ia ese nanigosi hahine do ia henia, kara dika totona boubouna.
28Hahelagaia tauna ese Lohiabada ena vairana dekenai unai tau ena kara dika ena davana do ia karaia, bona Lohiabada ese iena kara dika do ia gwauatao.
29Inai kara kerere ia karaia kava taravatuna be tamona sibona, bese ibounai taudia edia latanai. Bema Israela tauna o Israela dekenai ia noho idau tauna ese unai bamona ia kerere neganai, taravatu be tamona sibona.
30“To bema Israela tauna o Israela dekenai ia noho idau tauna ese mai hekokoroku bona mai laloa dika danu kara kerere ia karaia, inai be ia ese Lohiabada ia matauraia lasi. Vadaeni unai bamona tauna be do umui alaia mase.

Read NUMERA 15NUMERA 15
Compare NUMERA 15:19-30NUMERA 15:19-30