Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Womu Duro

Womu Duro 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1nɑ duɑ nɛn dɑ̃ɑ ɡbɑɑru sɔɔ, nɛn sesu, nɛn kurɔ. Nɑ nɛn turɑre ye bɑ mɔ̀ mirun dɑ̃ɑ yorimɔ kɑ kiki si su nuburu do. Nɑ nɛn tim bɑun tim dimɔ. Nɑ nɛn tɑm kɑ nɛn bom nɔrumɔ. Yerusɑlɛmun wɔndiɑbɑ bɑ nɛɛ, i dio, bɛɛ be i kĩɑnɛ. I nɔruo kpɑ i n kĩru bɑrɔ.
2nɑ dò ɑdɑmɑ nɛn bwɛ̃rɑ yɑ ǹ kpĩ. Nɑ kɑ nɛn kĩnɑsi dosimɔ u ɡɑmbo soomɔ. Durɔ u nɛɛ, ɑ mɑn kɛniɔ, nɛn sesu, nɛn kĩnɑsi. Wunɛ wi ɑ sɑ̃ɑ nɡe sɑ̃kusɑ̃, ɑ yibɑ. Nɛn wirɑ nikererɑ. Mɑ nɛn seri nim sɛ̃ɛrɑ.
3wee nɑ nɛn yɑberu potɑ. Kon mɑɑ kpĩ n se n tu sebe? Nɑ nɛn kɔ̃ri kpɑkiɑ kɔ, yerɑ kon mɑɑ se n yi disinu ko?
4Yerɑ nɛn kĩnɑsi wi, u win nɔmu kpɛ̃ɛmɑ ɡɑmbon wem di, mɑ nɛn bwɛ̃rɑ wurɑ win mi.
5Nɑ seewɑ n kɑ nùn kɛniɑ. Turɑre ye bɑ mɔ̀ miru yɑ dɑ̃ɑkumɔ nɛn nɔmɑn di ɡɑmbon nɛnutiɑ sɔɔ.
6Nɑ nɛn kĩnɑsi kɛniɑ, ɑdɑmɑ nɑ deemɑ u doonɑ. Nɛn bwɛ̃rɑ rɑɑ wurɑ win mi, sɑnɑm mɛ nɑ win nɔɔ nuɑ. Nɑ nùn kɑsu kɑsu, nɑ ǹ nùn wɑ. Nɑ nùn sokɑ, u ǹ wure.
7Wuu ɡen kɔ̃sobu bɑ kɑ mɑn yinnɑ. Bɑ mɑn so bɑ mɛɛrɑ kuɑ. Be bɑ ɡbɑ̃rɑru kɔ̃su, bɑ nɛn sɔnditiɑ mwɑ.
8Bɛɛ Yerusɑlɛmun wɔndiɑbɑ, nɑ bɛɛ kɑnɑmɔ, ì n nɛn kĩnɑsi wɑ, i nùn sɔ̃ɔwɔ win kĩrɑ mɑn bɑrɔ kuɑ.
9wunɛ wi ɑ kurɔbu kpuro burɑm kere, mbɑ wunɛn kĩnɑsi wi, u mɔ ye ɡoo kun mɔ ɑ kɑ sun sɔ̃ɔmɔ mɛ.
10nɛn kĩnɑsi, tɔn swɑ̃ɔwɑ, win wuswɑɑ bɑllimɔ. Tɔmbu nɔrɔbun subɑ wɔkuru (10.000) sɔɔ, wiyɑ kɑɑ wɑɑbu ɡbi.
11Win wuswɑɑ yɑ bɑllimɔ nɡe wurɑ ɡeɑ. Win seri yi tĩriwɑ nɡe ɡunɔ mɔrɑn sɑnsu.
12Win nɔni yi sɑ̃ɑwɑ nɡe wɑɑ bɑkɑɡii ye yɑ wɑ̃ɑ dɑɑrɔ. Win nɔni kpiki yi sɑ̃ɑwɑ nɡe bom bekum. Nɔni yi, yi kɑ kpee ɡobiɡinu weenɛ ni bɑ doke tɑɑbu sɔɔ.
13Win bɑɑnu nu wɑ̃wɑ nɡe turɑre bii yi yi kpiibu wee. Win nɔɔ ɡɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe biibii yèn min di turɑre yɑ dɑ̃ɑkumɔ.
14Win nɔmɑ yɑ kɑ wurɑn sumɑ weenɛ ye bɑ kpee ɡobiɡinu dokeɑ. Win wɑsi yi wɔru nɡe suunu don te bɑ wɔriɑsiɑ bɑ burɑru koosi kɑ kpee burɑnu ni nu nɔni booɡu mɔ.
15Win kɔ̃ri yi sɑ̃ɑwɑ nɡe ɡbere yiru ye bɑ kuɑ kɑ kpee kpikiru. Mɑ bɑ ye ɡirɑ wurɑ ɡeɑn wɔllɔ. À n nùn mɛɛrɑ, u sɑ̃ɑwɑ nɡe Libɑnin dɑ̃ɑ ni bɑ mɔ̀ sɛduru.
16Win nɔɔn ɡɑri do. Wi sɔɔrɑ nɛn bwɛ̃rɑ rɑ n wɑ̃ɑ mɑm mɑm. Bɛɛ Yerusɑlɛmun wɔndiɑbɑ, mɛ nɛn bɔrɔ kĩnɑsi wi, u sɑ̃ɑwɑ mi.