Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Luke

Luke 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dahi laangi hua Jesus nogo duu i taalinga Tai Gennesaret, nia daangada nogo honohono ginaadou i nadau lloo adu gi Jesus belee hagalongo gi nia helekai a God.
2Mee ga gidee nia boodi e lua e haga pale aga i tongotai. Digau hai iga guu hula gu gaugau nadau kau.
3Jesus gaa gaga gi hongo di boodi a Simon, ga helekai gi mee gi hologia dulii gi daha mo tongotai. Jesus gaa noho i hongo di boodi, ga agoago gi digau dogologo aalaa.
4Mee ga haga lawa ana agoago, ga helekai gi Simon, “Hologia di boodi gi di gowaa honu, dugu ina gi lala nia kau gubenge.”
5Simon ga helekai, “Meenei Tagi, gimaua gu gubenge mai loo boo, gu duadua, gei digi kumi mau iga. Gei Goe bolo gi dugua nia kau, au gaa dugu laa nia kau.”
6Meemaa gaa dugu nia kau gi lala, gu bulou nau iga logowaahee. Nia kau la bolo ga mahaahaa.
7Gei meemaa ga lialiagi gi di nau ihoo boodi gi lloomoi e hagamaamaa ginaua. Digaula ga lloomoi, gaa haa nadau boodi e lua gu hontula bolo ga abulu.
8Simon Peter ne mmada gi nia mee ala ne hai beenei, gei mee ga dogoduli gi lala i mua o Jesus, ga helekai, “Meenei Tagi, hana gi daha mo au! Au tangada huaidu!”
9Mee mo ono ehoo gu goboina tagabae iga ala ne kumi go ginaadou.
10Nia hoo Simon, James mo John go nia dama daane Zebedee, la gu goboina labelaa ginaua. Jesus ga helekai gi Simon, “Goe hudee madagu, tugi dolomeenei gaa hana, gei goe ga haangodo gi nia daangada.”
11Digaula ga hudi aga nia boodi gi tongotai, ga diiagi nia mee huogodoo, ga daudali a Jesus.
12Nomuli, gei Jesus nogo i lodo di waahale dela nogo iai taane e hai dono magi genegene. Taane deelaa ne mmada gi Jesus, ga bala gi lala ga dangidangi, “Meenei, maa Goe e hiihai, heia au gi madammaa!”
13Jesus ga hagadau dae adu, gaa bili gi mee, ga helekai, “Uaa, Au e hiihai. Madammaa!” Di madagoaa hua deelaa, gei di magi genegene guu hili.
14Jesus gaa bule gi mee, “Hudee hagi anga ina di mee deenei gi tei dangada, hana haga huudonu gi tangada hai mee dabu, gi haga dina ina goe, gaa lawa, heia dau tigidaumaha dela gu haganoho go Moses, bolo e hai di haga modongoohia gi digaula bolo goe gu madammaa.”
15Di longo o Jesus guu dele labelaa koia gi nonua, gu modoho gi daha, gei digau dogologo ne loomoi belee hagalongo gi Mee, ge e hagahili nadau magi.
16Gei Mee gaa hana gi di gowaa lomo e dalodalo.
17Dahi laangi hua, Jesus nogo agoago, gei nia Pharisee mono gau haga donudonu haganoho e noho i golo. Digaula ne lloomoi mai nia waahale huogodoo Galilee, Judea, mo mai Jerusalem. Di mogobuna o Dimaadua gu i baahi o Jesus e hagahili nia magi.
18Hunu daane ne lloomoi e aamo mai di nadau daane mmade ono wae i hongo di hada. Digaula e hagamahi belee laha mai taane deenei gi mua o Jesus i lodo di hale.

19Idimaa gu dogologowaahee, gu deeoo di lahi a mee gi lodo, gei digaula gaa lahi a mee gi tuatala o di hale, ga haga bongoo di gowaa e haga hege ia a mee i hongo dono moenge gi lodo digau dogologo i mua o Jesus.
20Jesus ga gidee Ia nia hagadonu digaula, Mee ga helekai gi taane deelaa, “Dogu ihoo hagaaloho, o huaidu gu maahede.”
21Digau hagadonudonu haganoho mo nia Pharisee ga daamada ga helehelekai i nadau mehanga, “Taane deenei la koai, dela e helekai hai baahi gi God? Tangada e mee di wwede nia huaidu ai, dela hua go God modogoia!”
22Jesus gu iloo nia maanadu digaula, ga helekai, “Goodou e aha ala e hagabaubau beenaa?
23Dehee di mee e haingoohia belee helekai boloo, ‘O huaidu la gu maahede,’ be e helekai boloo, ‘Duu i nua, haele?’
24Au ga haga modongoohia adu gi goodou bolo Tama Tangada le e mogobuna i henuailala, e mee di wwede nia huaidu.” Gei mee ga helekai gi tangada mmade ono wae, “Au e helekai adu gi duu i nua, dahi aga ina do moenge, hana gi doo hale.”
25Di madagoaa hua deelaa, gei taane ga duu i nua i mua digaula huogodoo, ga dahi aga dono moenge, gaa hana gi dono hale mo di hagaamu a God.
26Digaula gu goboina, gu mmaadagu, gu hagaamu a God, ga helekai, “Gidaadou guu mmada gi nia mee haga goboina dangi nei!”
27Muli di mee deenei, Jesus gaa hana ga gidee ia tangada hagabudu dagitedi go Levi, e noho i lodo dono oobidi. Jesus ga helekai, “Daudalia mai Au.”
28Levi ga du gi nua ga diiagi ana mee huogodoo, ga daudali a Mee.
29Levi guu hai dana hagamiami damana i dono hale gi Jesus, digau hagabudu dagitedi mono daangada labelaa nogo i baahi digau dogologo aalaa.
30Hunu Pharisee mono gau haga donudonu haganoho o nadau buini, e helekai haga de hiihai gi nia dama agoago a Jesus boloo, “Ma e aha dela goodou e miami ge e inu i baahi digau hagabudu dagitedi mono balu daangada?”
31Jesus ga helekai gi digaula, “Digau ala hagalee magi la hagalee halahala togidaa, go digau magi hua.
32Au hagalee ne hanimoi belee gahigahi digau ala e donu, gei ne hanimoi gi digau ala huaidu, gi daahuli nadau lodo.”
33Hunu gau ne helekai gi Jesus, “Nia dama agoago John nogo noho hagaonge i nia madagoaa e logo ge e hai dalodalo. Nia dama agoago nia Pharisee nogo hai labelaa beelaa, gei au dama agoago e miami ge e inu.”
34Jesus ga helekai, “Goodou e hagamaanadu bolo goodou e mee di hai digau tagamiami haga hai lodo gii noho hagaonge i di madagoaa taane hai lodo la i baahi digaula? E deemee di hai beelaa!
35Gei di madagoaa i golo, taane hai lodo la gaa lahi gi daha mo digaula, gei digaula gaa noho laa hagaonge.”
36Jesus ga helekai labelaa gi digaula di ala kai deenei, “Deai tangada e haahi dana mee gahu i di gahu hoou e pono di gahu bobo ai. Maa gaa hai beelaa, gei mee ga haga mahaa di gahu hoou, gei di mee gahu hoou la hagalee tongaadahi gi di mee gahu bobo.

37“Deai tangada hogi e hagahau ana waini hoou gi lodo nia mee dugu waini pobo ai, idimaa, nia waini hoou la ga hahaahi nia mee dugu waini pobo, gei nia waini la ga mmaalingi, gei nia mee dugu waini la ga mooho.
38Gei deeai, nia waini hoou le e hai gi hagahau gi lodo nia mee dugu waini hoou.
39Tangada e hiihai gi nia waini hoou ai i muli dono inu nia waini gu duai. Mee ga helekai bolo nia waini ala gu duai la koia e kala.”