Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Kolosi

Kolosi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ena Pol dao, ena Krais Jisasgo po sela pabo sę bidi dao. God aga homugo digi ena te sęba muani. Tama dago ama Timoti aga ena dali bidibao. Tama eno e pas asęna dagebolo tolobao, dage Kolosi moni hanude bidibo Godigo we bidi hani. Dage da, dago ama dabe, dage Krais dali wadolama tama aga dali homu kęą pai bage dao. Eno homugo dago Aya Godigo olo tau sabo wiegi yai kolesagago dagego homu dua nagame ilama, tama dage bugagia bidimainao.
3Te God agai dage tau somainogo da sigo gedu haluasa po wabo dao. Tama weyu, tama sesemane sogo te dago Genuai Bidi Jisas Kraisgo Aya Godibolo dago dagede puba hwi po wabo dao.
4Magi baso meni, dago odali, te dagego Krais Jisasde konealubo po dąų wali po me, te Godigo we bidi tigidali dali dagego dwagi yai homu eyu godolo ebo kolesaga po me, te po si dago odobaso, dago agabolo puba hwi po wabo dao.
5Te mu po, te Godigo gesi wiegi yai po, te po pusubo bidi hasia sogo dage bidibo digi sabolali sogo, te sogo dagego te po odama, tama dagego koneani, te nosali Godigo dage dali dwagi yai sę mu yaibao. Te tama odama, tama dagego tede dwagi yai homu eyu, bugagia tonalubo dao. Dage tama tonalubaso, dagego Kraisde konealubo po dąų olama, tama Godigo we bidi tigidali dali dwagi yai homu eyu godolo ebo kolesaga ebo dao. Tama te Godigo dage dali nosali yabo dwagi yai kolesaga page te Godigo aga bidibo digide bugagia tonalubo dao, te dologobeo.
6Tama te gesi wiegi yai po pusubo bidi dabe augwali te tigidali tǫba tedali pelama, tama tede bidibo we bidibolo te po pusama, tama tebogo te we bidi dali dwagi yai sę ebo dao, te ni aga du bugagia walobo tiwai ebo. Te dage tomode me te tiwai yai dao. Hasia dagego te Godigo olo tau sabo wiegi yai kolesaga po odama, tama te kolesagago dage tau selama, tama te kolesaga dagego kuna konebo dao. Tama te sogo gagalama tama megi e sogoba usu nagasama te wiegi yai pogo dage tomode aga du bugagia walobo dao.
7Epafras agai te wiegi yai gesi po dage ola menama, tama dagego konea sai. Aga dago deli sęde bidibo dwagi yai bidi dao, tama da sigo aga dali dwagi yai homu ebo dao. Aga te Krais dali homu kęą pai sę ebo bidi dao, tama agai da si te sęde tau sabo dao.
8Tama agai da sibolo e po hania hanilai dao, “Te Godigo Mobo Bidigo te Kolosi we bidi tau sobaso, tama augwaligo te Godigo po odobo we bidi tigidali dali dwagi yai homu eyu godolo ebo dao,” te po wai.
9Te Godigo po dage tomode te tobage dwagi yai sę yali baso, dago dagede te po odali sogo gagalama tama eduali tama megi usu nagasama tama dago Godibolo po wabo dao. Tama tiyu, dago Godibolo e po hanalu wabo dao, “God, nago te Kolosi we bidi augwalibolo te nago Mobo Bidigo maiabo wiegi yai homu kolesaga tigidali augwalibolo mao. Tama mobaso, augwaligo nago sę yabo homu kolesaga gisiga koneaibao,” dago dagede te po Godibolo wabo dao.
10Tama agai te homu kolesaga dagebolo mobaso, teda dagego ebo kolesaga te dago Genuai Bidigo gedude te usu yaibao, tama te kolesaga tigidaligo aga homu dwagi yai ilaibao. Tama dagego haniani dwagi yai sę yaibao, te dwagi yai ni aga du walobo tiwai yaibao. Dagego God koneama tama te konebo sę genuai pedalaibao.
11Dago homugo Godigo agai moni ula yai wiegi yai bomo meba selama, tama te bomo dagebolo mao, tama te bomogo dage bomai we bidi ilao. Tama agai dwagi yai bomogo dage bomo elama dolaluyu, tigidali sęgę bugagia tolaluyu, tama dagego boi bidi homu egobeo, dagego augwali wei ponobo homu egobeo.
12Tama dagego tama tiyu, dwagi yai homu mu pemene eyu, dago Aya Godibolo puba hwi po wao. Magi baso meni. Te agai tonalubo wiegi yai ula elalubo digi tede agai aga we bidibolo maiabo nai hagea selama munaluali. Tama dagego te hagea sali nai meba somainogo agai dage usu ilai dao.
13Da te dwai haubo tobolu bidi Satango dologode te hulia sai bulude bidibadi, God agai da ma dobola selama, tama da bugagia sela pelama, tama aga godolo ebo Ogwago we bidi tonalubo kolesaga dologoba mugi pali.
14Agai Ogwago te da dąų wali nai pisigina sąwai dao. Te po page e dao, agai yali sęde Godigo dago yali dwai sę sela sąwai dao.
15God aga te dago susiąbo bidi goli, Krais te God tiwai mu bidiyu tama bidigo gedugo suali bidi bidai. Aga Godigo hasia ogwa dao, te tigidali nigali naigo nogi agai nogigo aiyaba elalubo dao.
16Magi baso meni. Godigo agabolo te sę yao olama, tama agai te dagalude nai tigidali dali, tǫde nai tigidali dali nigai. Agai dago subo nai me dago susiąbo nai te tigidali agai nigai. Te dago gedugo susiąbo dagalude bidibo ensel mobo bidi tonalubo bage dali, te haniani tuni bidi dabe dali, te tobolu bidi dabe dali, te bomo elalubo bidi dabe dali, agai augwali tigidali nigai. Tigidali elalubo naide Godigo agabolo nigao olama, tama agai nigilama, tama te Krais aga nogi ugwaba somainogo eyu bidibo dao, te aga te tigidali naigo peni dao.
17Te tigidali nigali nai nigisiąbadi, te sogo aga bolo biduduai dao, tama tigidali nai agai aga bomogo tonaluyu, tama megi bugagia bidiyu tedela pabo menio.
18Godigo po odobo we bidi augwali da te Krais aga tigi tiwai dao, tama aga da te aga tigigo tobolu dao. Tama aga da te tigigo bidabo bomo page bidi dao. Aga naga te tigidali naide polalubo bidi bidimainogo eyu, tama aga da te Godigo hasia ogwa da, tama aga hasia mu gų pagede hodaloai bidi dao.
19Magi baso meni. God aga digi homugo agai homu kolesaga sese te aga ogwago elaluyu, tama ogwa aga tiwai mu bidaibao.

20Tama tiyu, God aga digi homugo te aga Ogwago sę ebogo agai te tigidali nai God dali deli homu ma ilaibao, tǫde nai dali dagalude nai tigidali. Aga Ogwago kaneme ni pedaide gelai. Tama tebogo Godigo da dali boi piabo sę yai dao.
21Awe, polobadu dagego dwai homu kolesaga eyu, tama dwai sę idubaso, dagego God dali boi bidi homu elama tama dagego aga konebeo, dage digibulu bidai dao.
22Tiali goli megi aga Ogwago tǫde bidali tigi isali kolesagago agai dage aga abagi ilai dao. Agai homugo dage tedali mu we bidi, dage bugagia magi sęgę me meniama wiegi yai agai gedude nigiliyu, tama agai dage aga pageba odasa asomainogo agai dage aga abagi dabe ilai dao.
23Tialima dage, dagego bomo elama, te Godigo gesi dwagi yai pode homu kęą pai we bidi bidiyu tama dolaluao. Te bugagia sę yai be aga tǫba tuluali ni tigi augwali te tǫde mu dąų obaso, te be peme egobeo. Te tiwai me dagego duga homu agai pode kęą pai we bidi bidao. Dagego polobadu te po odoyu, tama te Godigo dagebolo nosali maiabo naide dagego dwagi yai homu eyu tonalubo gagalali. Megi dage te tonalubo kolesaga tagaligio. Te gesi dwagi yai po augwaligo tigidali tǫde we bidibolo pusigi pai dao, tama ena Pol, ena te gesi dwagi yai po pusubo sę ebo bidi pedalai dao.
24Ena megi e kalabus bede bidiyu tama dene sobao. Tiali goli eno dage tau somainogo eyu, tama te dene sobaso, eno dwagi yai homu ebao. Magi baso menio. Da Godigo po odobo we bidi da, te Krais aga tigi tiwai bidibao. Tama aga tigi tobade te dene tolobo sę me elalubao. Tama eno tigide te dene me sobaso da, teda eno te agai aga tigi tau sabo dene meba toloyu, tama te dene silibo sę eno tama tau sabo dao.
25Tama God aga digi ena aga we bidi hanigo sę bidi nigilai dao. Eno dage tau somainogo eyu agai e sę enabolo mani, te Godigo po sese eno gisiga ola mayu, tama we bidi augwaligo te po page kuna konemainogo ebo dao.
26Tigidali sogo polobadu te po page tigidali bidi hanigo gedude dulaluai. Tialima megi God agai aga we bidi mubolo te po page hania waselai dao.
27Te Godigo homu e dao: agai aga polobadu dulaluai po agai we bidi mu augwalibolo hania hanilaibao. Tama te dulaluali pogo te gasa hani we bidi tigidali tau sabo po dao. Te dulaluali po wiegi yai mu dao, te bomo yai ula umabo elalubo po dao. Te dulaluali po page e dao: Krais aga digi dage deli delide hodobo bidibao, tama aga tama bidibaso dagego Godigo bomo yai ula dali, genuai nogi dali, bomo dali te meba saibao, tama tede dagego dwagi yai homu eyu bugagia tonalubo dao.
28Tama tibaso, dago Kraisde po te tigidali bidibolo pusubo dao. Dago homugo tigidali we bidi deli deli augwali Krais dali wadolama, tama bugagia holama, tama wiegi yai we bidi mu bidimainogo eyu, tama dago augwali Godibolo mawaibao, bidigo aga wiegi yai nai ofa te Godibolo mabo tiwai. Tama emainogo dago tigidali wiegi yai homu kolesagago augwali ola mayu, tama dua dao, e pode geda mugio, te tobage po weyu dago tigidali we bidi Kraisde po ola mabo dao.
29Tama te sę emainogo eno bomo eyu tama ena sę dene mu ebo dao. Kraisgo enabolo aga genuai bomo menama, tama te bomogo naga eno bomo eyu te sę ebo dao.