Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOANE

IOANE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Farisea taudia idia kamonai Iesu ese taunimanima momo ia abidia, bona ia bapatiso henidia, iena diba tahua taudia ia halaoa, to Ioane ese momo lasi ia abia.
2To Iesu ese ia bapatiso karaia lasi. Iena diba tahua taudia sibona ese idia bapatiso karaia.
3Iesu ia diba Farisea taudia ese inai hereva idia kamonai neganai, ia ese Iudea ia rakatania, Galilea dekenai ia lao gwauraia.
4Iena dala be Samaria tano dekena amo ia raka hanaia.
5Vadaeni Samaria hanua ta dekenai ia ginidae, ladana be Sukara. Unai hanua be Iakobo ese iena natuna Iosepa dekenai ia henia tano kahirakahira.
6Iakobo ena ranu guri be ia noho unuseni. Iesu be iena tauanina ia manoka, ia laolao dainai, vadaeni dina tubua neganai, ranu guri ena badibadinai ia helai diho.
7Samaria hahine ta ranu utua totona ia lao. Vadaeni Iesu ese ia noinoi ia dekenai, ia gwau, “Ranu sisina oi henia lau dekenai.”
8Unai bamona ia gwau badina iena diba tahua taudia be hanua dekenai idia lao vadaeni, aniani idia hoia totona.
9Inai Samaria hahine ia haere Iesu dekenai, ia gwau, “Badina be dahaka? Oi be Iuda tauna, lau be Samaria hahine, ma lau dekenai ranu oi noia, a?” Unai bamona ia hereva badina be Iuda taudia bona Samaria taudia be idia turana karaia lasi.
10Vadaeni Iesu ia haere ia dekenai, ia gwau, “Dirava ena harihari gauna bema oi diba, bona bema oi diba danu ranu sisina oi dekenai ia noinoi tauna be daika, oi ese do oi noia, vadaeni ia ese mauri ranuna do ia henia oi dekenai.”
11Hahine ia gwau, “Tau badana e, oi be mai emu ranu utua gauna lasi, bona guri be ia dobu. Inai mauri ranuna be edeseni dekena amo do oi abia?
12Oi ese aiemai sene tauna Iakobo oi hereaia, a? Ia ese inai ranu guri ia henia ai dekenai, ia ese ena ranu ia inua, iena natuna ibounai bona iena boromakau orea danu idia inua.”
13Iesu ma ia haere, ia gwau, “Inai ranu do idia inua taudia ibounai be do idia ranu mase lou.
14To lau ese do lau henia ranuna do ia inua tauna be do ia ranu mase lasi ia lao bona hanaihanai. Lau ese do lau henia ranuna be inai tau lalonai, sinavai bamona do ia heau noho, bona mauri ranuna do ia henia. Ma mauri hanaihanai danu do ia henia.”
15Inai hahine ese ia noinoi Iesu dekenai, ia gwau, “Tau badana e, mani unai ranu oi henia lau dekenai, vadaeni do lau ranu mase lou lasi, bona ranu utua totona danu iniseni do lau mai lasi.”
16Vadaeni Iesu ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oi lao, oiemu adavana oi boiria, umui ruaosi do umui mai.”
17Hahine ia gwau, “Lau be mai egu adavana lasi.”
18Iesu ia gwau, “Oiemu hereva ia maoro vadaeni, oi gwau, ‘Lau be adavana lasi,’ badina oiemu adavana be 5 oi abia vadaeni, bona harihari oi abia tauna be oiemu adavana lasi. Oiemu hereva be ia momokani.”
19Inai hahine ia gwau, “Tau badana e, harihari lau diba vadaeni oi be peroveta tauna.
20Aiemai tubuna be inai ororo dekenai Dirava idia tomadiho henia, to umui gwau tomadiho gabuna momokani be Ierusalema dekenai sibona.”
21Iesu ia gwau, “Lauegu hereva oi abia dae: Gabeai nega ta do ia mai, inai ororo dekenai, bona Ierusalema dekenai danu, taunimanima be do idia tomadiho henia lasi.
22Umui Samaria taudia ese dahaka umui tomadiho henia be umui diba lasi. Ai Iuda taudia ese dahaka ai tomadiho henia be ai diba. Badina Dirava ese taunimanima ia hamauria kara, be ai Iuda taudia dekena amo ia mai.
23To nega ta do ia mai, bona harihari ia ginidae vadaeni, tomadiho taudia momokani ese mai Lauma bona mai momokani danu Tamana do idia tomadiho henia, badina be Tamana ese unai bamona idia tomadiho henia taudia ia tahua noho.
24Dirava be Lauma, bona do idia tomadiho henia taudia ese, lauma bona momokani dekena amo do idia tomadiho henia.”
25Hahine ia gwau, “Lau diba Mesia, Keriso idia gwauraia tauna, be do ia mai, bona do ia mai neganai, ia ese gau ibounai do ia gwauraia hedinarai.”
26Iesu ia haere, ia gwau, “Tauna be lau inai, lau hereva noho oi dekenai.”
27Unai neganai Iesu ena diba tahua taudia idia giroa mai, ia dekenai idia ginidae, vadaeni idia hoa, badina ia be hahine ta danu ia herevahereva. To ta ese ia nanadaia lasi, “Dahaka oi tahua?” o, “Dahaka dainai ia danu oi herevahereva?”
28Vadaeni unai hahine be iena ranu utua gauna ia rakatania, hanua dekenai ia lao. Ia ese hanua taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau,
29“Umui mai, tau ta umui itaia, egu kara ibounai ia ese ia gwauraia hedinarai. Dahaka umui gwau, ia be Keriso o?”
30Vadaeni idia be hanua idia rakatania, Iesu dekenai idia lao.
31Unai neganai ena diba tahua taudia ese Iesu idia hamaoroa, idia gwau, “Rabi e, oi aniani.”
32To ia haere, ia gwau, “Lau be mai egu aniani, umui diba lasi gauna.”
33Vadaeni iena diba tahua taudia be idia sibona dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Tau ta ese iena aniani ia mailaia vadaeni o?”
34To Iesu ese ia hereva, ia gwau, “Egu aniani be inai: Lau ia siaia Diravana ena ura do lau karaia, iena gaukara do lau karaia haorea momokani.
35Umui be mai emui hereva ta, ani, umui gwau, ‘Hua 4 do idia ore murinai, uiti utua negana do ia ginidae.’ To umui lau hamaoroa, emui matana umui abia isi, uma gabu umui itaia, anina be idia auka bona mage vadaeni, utua nega danu ia hegeregere.
36Utua tauna ese ena davana ia abia noho, vadaeni anina ia haboua, mauri hanaihanai henia gauna. Unai dainai, hadoa tauna bona utua tauna be do idia moale hebou.
37Badina inai hereva danu be ia momokani, ani, ia gwau, ‘Hadoa tauna ia hadoa gauna be utua tauna ese anina ia abia.’
38Lau ese umui lau siaia, umui hekwarahi lasi gauna do umui utua totona. Haida be idia hekwarahi vadaeni, umui ese edia hekwarahi anina umui abia noho.”
39Samaria taudia momo herea unai hanua lalonai ese Iesu idia abidadama henia, unai hahine ena hereva dainai. Hahine ia gwau, “Lauegu kara ibounai ia ese ia gwauraia lau dekenai.”
40Unai dainai, inai Samaria taudia be Iesu dekenai idia lao, idia noinoi ia dekenai, idia dekenai do ia noho. Vadaeni Iesu be dina rua unuseni ia noho.
41Vadaeni Iesu ena hereva dainai, taunimanima momo ese idia abidadama henia.
42Idia ese unai hahine idia hamaoroa, idia gwau, “Ai be oiemu hereva dainai ai abidadama lasi ia dekenai, to badina ai sibona ese iena hereva ai kamonai, bona hari ai diba ia be momokani tanobada ena Hamauria Tauna.”
43Unai dina rua idia ore, vadaeni Iesu ia toreisi, Galilea dekenai ia lao.
44Inai hereva be Iesu ia gwauraia guna vadaeni, ia gwau, “Peroveta tauna be iena hanua momokani taudia ese do idia matauraia lasi.”
45To Galilea dekenai ia ginidae neganai be Galilea taudia ese Iesu idia abia dae, Ierusalema dekenai Pasova aria neganai ia karaia gaudia ibounai edia matana dekena amo idia itaia dainai, badina be idia danu unai aria totona idia lao.
46Galilea ena hanua ta, ena ladana be Kana, dekenai ia ginidae. Unai be vanegai, ranu be uaina dekenai ia halaoa gabuna. Lohia ta Kaperanauma dekenai ia noho, iena natuna mero ese gorere ia davaria.
47Inai lohia tauna ia kamonai Iesu be Iudea dekena amo ia mai vadaeni, Galilea dekenai ia ginidae, vadaeni Iesu dekenai ia lao, ia noinoi, do ia lao, iena natuna do ia hamauria, badina mero be kahirakahira ia mase.
48Iesu ia gwau, “Umui be toa bona hoa kara bema umui itaia lasi, umui be do umui abidadama diba lasi.”
49Inai lohia tauna ia gwau, “Lohiabada e, mani ita lao, egu natuna be kahirakahira ia mase.”
50Vadaeni Iesu ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oi lao, oiemu natuna ia mauri vadaeni.” Unai tau ese Iesu ena hereva ia hamomokania, vadaeni ia lao.
51Dala dekenai ia lao noho neganai, iena hesiai taudia idia mai vadaeni, ia danu idia hedavari. Vadaeni idia gwau, “Mero be ia mauri vadaeni.”
52Vadaeni ia ese idia ia nanadaia, ia gwau, “Edena dina gauna dekenai iena tauanina ia namo?” Hesiai taudia idia gwau, “Varani dina tubua neganai, gorere ena siahu ia doko.”
53Vadaeni mero ena tamana be ia laloa, Iesu dekenai ia hereva hora gauna be unai, Iesu ese ia hamaoroa ia dekenai, ia gwau, “Oiemu natuna be ia mauri vadaeni.” Vadaeni ia bona iena ruma taudia ibounai ese Iesu idia abidadama henia.
54Toa badana iharuana be inai, Iesu ese ia karaia, Iudea ia rakatania, Galilea dekenai ia lao neganai.