Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOANE

IOANE 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai murinai Iesu be Galilea dekenai ia lao loaloa. Ia ura lasi Iudea dekenai ia lao, badina Iuda taudia ese ia idia alaia mase dalana idia tahua noho.
2Iuda taudia edia Au Raurau Ruma Maragidia aria dinana be ia kahirakahira.
3Vadaeni Iesu be iena tadina ese idia hereva henia, idia gwau, “Inai gabu do oi rakatania, Iudea dekenai do oi lao, vadaeni oiemu diba tahua taudia ese oi karaia hoa gaudia do idia itaia,
4badina bema tau ta be sibona ia ura hedinaraia neganai, ia be gau ta lasi hunia dalana dekenai do ia karaia. Unai kara oi karaia dainai, namona be oi sibona tanobada ibounai dekenai do oi hedinarai henia.”
5Inai bamona idia hereva badina be Iesu ena tadina danu ese idia abidadama henia lasi ia dekenai.
6Vadaeni Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Lauegu nega be dohore, to umui dekenai nega ibounai be ia hegeregere.
7Tanobada be do ia badu henia diba lasi umui dekenai, to lau dekenai be ia badu henia, badina be tanobada ena kara lau ese lau hedinaraia vadaeni ia be dika.
8Umui be do umui daekau, unai aria dekenai do umui vareai, to lau be do lau daekau lasi, badina lauegu nega be do ia ginidae lasi.”
9Ia ese unai bamona ia hereva idia dekenai, vadaeni Galilea dekenai ia do noho.
10Iesu ena tadina sibona idia daekau, aria totona idia lao. Gabeai Iesu danu ia daekau hunia dekenai.
11Vadaeni unai aria lalonai Iuda taudia ese idia tahua, idia gwau, “Iesu be edeseni?”
12Taunimanima be Iesu totona idia hepapahuahu bada. Haida idia gwau, “Ia be tau namona.” Ma haida idia gwau. “Lasi, ia ese taunimanima ia hakaudia kerere.”
13To tau ta ese ia hereva hedinaraia lasi Iesu totona, Iuda taudia dekenai idia gari dainai.
14Aria ena dina haida be idia ore, to haida be do idia noho, Iesu be Dubu Helaga dekenai ia daekau, ia hadibaia hamatamaia.
15Vadaeni Iuda taudia idia hoa, idia gwau, “Inai tau be ia sikuli lasi, to edena bamona ia diba momo?”
16Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Lauegu hadibaia herevadia be lauegu lasi, to lau ia siaia Diravana ena.
17Tau ta bema ia ura Dirava ena ura ia karaia neganai, ia ese lauegu hadibaia herevadia do ia diba, Dirava dekena amo idia mai, o lau sibona dekena amo.
18Sibona ena ura herevadia ia gwauraia tauna be sibona dekenai hanamoa dala ia tahua, to ia siaia Diravana dekenai hanamoa dala ia tahua tauna be momokani tauna, bona iena lalona dekenai koikoi ia noho lasi.

19Mose ese taravatu ia henia umui dekenai, ani? To edena bamona umui be taravatu umui badinaia lasi? Dahaka dainai lau umui alaia dalana umui tahua?”
20Taunimanima idia haere ia dekenai, idia gwau, “Oi be oi kavakava, a? Daika ia ura oi do ia alaia?”
21Iesu ia gwau, “Lau be kara tamona sibona lau karaia, vadaeni umui ibounai umui hoa, bona umui laloa momo.
22Mose ese kopina utua ena taravatu ia henia vadaeni umui dekenai. Gau tamona Mose ese unai kara ia hamatamaia lasi, to iseda guna sene taudia ese. Unai dainai, umui be Sabati Dina dekenai memero edia kopina umui utua.
23Sabati Dina dekenai mero ta ena usina kopina do umui utua, Mose ena taravatu do umui makohia garina, to edena bamona lau be umui badu henia, Sabati Dina dekenai tau ta lau hanamoa momokani dainai?
24Gau edia toana sibona dekena amo do umui kota henia lasi, to do umui kota henia mai maoromaoro danu.”
25Vadaeni Ierusalema taudia haida idia gwau, “Do idia alaia gwauraia tauna be inai, ani?
26To ia be iniseni ia haroro, bona hereva ta idia gwau henia lasi ia dekenai. Sedira hanua lohia taudia edia lalona dekenai idia diba vadaeni ia be Keriso?
27Gau tamona, inai tau ena mai gabuna be ita diba, to Keriso do ia mai neganai, be tau ta do ia diba lasi ia be edena gabu dekena amo ia mai.”
28Vadaeni Iesu be Dubu Helaga lalonai ma ia hadibaia karaia, ia boiboi, ia gwau, “Umui be umui diba lau, bona lau mai gabuna danu umui diba, a? Lau be lau sibona egu ura dekenai lau mai lasi. Lau ia siaia Diravana be momokani, to umui be umui diba lasi ia.
29Lau be lau diba ia, badina be ia dekena amo lau mai, bona ia ese lau ia siaia.”
30Vadaeni ia idia dogoatao gwauraia, to tau ta ena imana ia kamokau lasi ia dekenai, badina be iena nega be do ia ginidae lasi.
31To taunimanima momo herea ese Iesu dekenai idia abidadama henia. Idia gwau, “Keriso do ia mai neganai, ia ese toa do ia karaia neganai, inai tau do ia hereaia, a?”
32Farisea taudia idia kamonai, taunimanima be unai bamona idia hereva Iesu totona, vadaeni dubu biagudia bona Farisea taudia ese edia hesiai taudia idia siaia, Iesu idia dogoatao totona.
33Vadaeni Iesu ia gwau, “Nega sisina lau be umui dekenai do lau noho, vadaeni lau ia siaia Dirava dekenai do lau giroa lou.
34Vadaeni lau do umui tahua, to lau be do umui davaria lasi, badina be lau noho gabuna dekenai danu do umui lao diba lasi.”
35Vadaeni Iuda taudia sibona dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Inai tau be edeseni do ia lao, vadaeni do ita davaria lasi ia gwau? Sedira Helene taudia edia hanua momo dekenai do ia lao, Iuda taudia haida idia noho gabudia, unuseni Helene taudia dekenai do ia hadibaia karaia, a?
36Inai be dahaka hereva inai tau ese ia gwauraia, ia gwau, ‘Lau do umui tahua, to lau be do umui davaria lasi, bona do lau noho gabuna dekenai danu do umui lao diba lasi?’ ”

37Aria ena dina orena be dina badana. Unai dina dekenai Iesu ia toreisi, ia gini, ia boiboi, ia gwau, “Ranu mase tauna be lau dekenai ia mai, ranu do ia inua.
38Buka Helaga dekenai ia torea bamona, ‘Lau dekenai do ia abidadama henia tauna be, iena kudouna dekena amo mauri ranuna be sinavai bamona do ia heau lao.’ ”
39Ia ese Lauma Helaga dekenai unai bamona ia herevalaia, ia idia abidadama taudia ese do idia abia ia gwau. Badina unai neganai Lauma Helaga be do ia henia lasi, Iesu ese Dirava ena hairaina do ia abia lasi dainai.
40Taunimanima haida ese inai hereva idia kamonai, vadaeni idia gwau, “Momokani, ita naria noho Peroveta Tauna be inai.”
41Ma haida idia gwau, “Inai be Keriso.” Ma haida idia gwau, “Keriso be Galilea dekena amo do ia mai, a?
42Buka Helaga dekenai ia torea, ani, Keriso be Davida ena bese dekena amo do ia vara, Betelehema, Davida ena hanua lalonai.”
43Unai dainai, taunimanima be idia hapararaia Iesu totona.
44Haida ese ia idia dogoatao gwauraia, to tau ta ese iena imana ia kamokau lasi Iesu dekenai.
45Dubu biagudia bona Farisea taudia edia hesiai taudia be idia giroa lao, vadaeni dubu biagudia bona Farisea taudia ese idia nanadaia idia dekenai, idia gwau, “Badina be dahaka umui hakaua mai lasi?”
46Hesiai taudia idia haere, idia gwau, “Hamatamaia nega dekena amo ia mai bona hari, tau ta ia hereva lasi inai tau ia hereva bamona.”
47Farisea taudia idia gwau, “Be, umui danu ia ese ia koia vadaeni?
48Sedira hanua edia lohia ta, o Farisea taudia ta ese ia dekenai idia abidadama vadaeni, a? Lasi momokani.
49To inai ariara taunimanima be Mose ena taravatu idia diba lasi. Idia be Dirava dekena amo dika davana do idia davaria.”
50Vadaeni Nikodemo ese ia hereva henia idia dekenai, ia be hanuaboi Iesu dekenai ia lao tauna, ia danu idia edia orea tauna ta.
51Ia gwau, “Iseda taravatu ese tau ta do ia kota henia neganai, be iena hereva do idia kamonai guna, ani, bona iena kara do idia diba guna, ani?”
52Vadaeni idia ese idia gwau henia, idia gwau, “Oi danu Galilea tauna, a? Do oi tahua, bona do oi diba, peroveta tauna ta Galilea dekenai do ia vara lasi.”
53Vadaeni taunimanima ibounai idia toreisi, idia ta ta edia ruma, edia ruma dekenai idia lao.