Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOANE

IOANE 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Umui laloa hekwarahi lasi, to Dirava dekenai umui abidadama henia, lau dekenai danu umui abidadama henia.
2Egu Tamana ena ruma dekenai noho gabudia be momo herea, bema inai be lasi, be do lau hamaoroa umui dekenai. Badina lau be do lau lao, gabu ta do lau karaia hegaegae umui emui.
3Bona lau lao, emui gabu ta do lau karaia hegaegae murinai, lau be do lau giroa mai, lau dekenai do lau abia dae umui, vadaeni lau noho gabuna dekenai be umui danu unuseni do umui noho.
4Do lau lao gabuna ena dala danu be umui diba.”
5Toma ia gwau, “Lohiabada e, do oi lao gabuna be ai diba lasi, dala be edena bamona do ai diba?”
6Iesu ia haere, ia gwau, “Dala be lau, hereva momokani be lau, mauri danu lau. Tamana dekenai do idia lao taudia ibounai edia dala ta be lasi, lau sibona.
7Bema lau umui diba, egu Tamana danu do umui diba. Harihari ia lao, egu Tamana umui diba vadaeni, bona umui itaia danu vadaeni.”
8Filipo ese ia noia, ia gwau, “Aiemai ura tamona be inai, Tamana do oi hedinaraia ai dekenai.”
9Iesu ia gwau, “Filipo e, lau be nega daudau umui danu lau noho vadaeni, umui diba lasi lau, a? Lau ia itaia tauna ese egu Tamana danu ia itaia. To edena bamona, oi gwau, ‘Tamana do oi hedinaraia ai dekenai?’
10Oi hamomokania lasi lau be egu Tamana lalonai, egu Tamana danu lauegu lalona dekenai, a? Umui dekenai lau henia herevadia ibounai be lau sibona lau gwauraia lasi, egu Tamana, lauegu lalona dekenai ia noho, be iena gaukara ia karaia noho.
11Inai egu hereva be do umui abidadama henia: Lau be egu Tamana ena lalona dekenai, egu Tamana danu be egu lalona dekenai. To bema lasi, gaukara lau karaia gaudia umui laloa. Unai gaukara dainai, lau do umui abidadama henia.
12“Momokani, momokani umui lau hamaoroa, lau dekenai ia abidadama henia tauna ese lau karaia karadia ibounai be do ia karaia, bona inai kara do idia hereaia karadia danu do ia karaia, badina lau be egu Tamana dekenai do lau lao.
13Egu ladana dekenai do umui noia gaudia ibounai do lau karaia, vadaeni egu Tamana ese hairai do ia abia, iena Natuna dainai.
14Bema gau ta lauegu ladana dekenai umui noia, lau be do lau karaia.
15“Bema lau dekenai umui lalokau henia, be lauegu taravatu do umui badinaia.
16Vadaeni lau ese Tamana do lau noia, ia ese Durua Tauna ta do ia henia umui dekenai, umui dekenai do ia noho hanaihanai,
17hereva momokani Laumana unai. Tanobada taudia be ia idia abia dae diba lasi, badina be ia idia itaia lasi, bona ia idia diba lasi. To umui be umui diba, badina ia be umui dekenai ia noho, bona emui lalona dekenai do ia noho.
18“Lau be do lau rakatania lasi umui, sibona umui noho. Lau be umui dekenai do lau mai.

19Nega daudau lasi, tanobada taudia ese lau do idia itaia lou lasi, to umui ese lau do umui itaia. Lau mauri dainai, umui danu do umui mauri.
20Unai neganai umui be do umui diba, lau be egu Tamana lalonai, umui danu lauegu lalonai, lau danu umui emui lalona dekenai.
21“Lauegu taravatu ia abia dae bona ia badinaia tauna, inai tau ese lau ia lalokau henia. Lau ia lalokau henia tauna, be lauegu Tamana ese ia do ia lalokau henia, lau danu do lau lalokau henia, bona ia dekenai do lau hedinarai.”
22Iuda Iskariote lasi to Iuda ta ese Iesu ia nanadaia, ia gwau, “Lohiabada e, badina dahaka ai dekenai do oi hedinarai, to tanobada taudia dekenai do oi hedinarai lasi?”
23Iesu ia haere, ia gwau, “Lau ia lalokau henia tauna ese lauegu hereva do ia badinaia, vadaeni egu Tamana ese do ia lalokau henia, bona ai ruaosi be ia dekenai do ai lao, ia dekenai do ai noho.
24To lau ia lalokau henia lasi tauna ese lauegu hereva ia badinaia diba lasi. Umui kamonai herevadia be lauegu hereva lasi, to egu Tamana, lau ia siaia Diravana, iena.
25“Umui dekenai lau noho neganai, inai hereva lau gwauraia,
26to Durua Tauna, Lauma Helaga be unai, Tamana ese lauegu gabuna abia totona do ia siaia. Ia ese gau ibounai do ia hadibaia umui dekenai. Hereva ibounai lau henia vadaeni umui dekenai, be ia ese umui emui lalona dekenai do ia hedinaraia lou.
27“Maino umui dekenai lau rakatania, lauegu maino lau henia umui dekenai. Tanobada ese ia henia maino bamona lasi, be lau ese lau henia umui dekenai. Umui laloa hekwarahi lasi, bona umui gari lasi.
28Lauegu hereva umui kamonai vadaeni, lau gwau do lau lao idau gabu dekenai, bona umui dekenai ma do lau giroa mai. Bema lau umui lalokau henia, egu Tamana dekenai do lau lao herevana do umui moalelaia, badina egu Tamana ese lau ia hereaia.
29Kara do ia vara lasi neganai, umui lau hamaoroa guna, vadaeni do ia vara neganai, lau do umui abidadama henia.
30“Harihari ia lao, hereva momo do lau henia lasi umui dekenai, badina be tanobada ena lohia ia mai noho. Ia be lau dekenai mai ena siahu lasi.
31To tanobada taudia do idia diba, lau ese egu Tamana lau lalokau henia, bona egu Tamana ese lau dekenai ia hereva henia hegeregerena, lau gaukara noho. Umui toreisi. Ita lao.